Søk Søk
Forside Rapportering CRD IV Likviditet (LCR/NSFR/ALMM)

CRD IV Likviditet (LCR/NSFR/ALMM)

Rapporteringskravene knyttet til likviditet inkluderer rapportering av likviditetsreserven (LCR), stabil finansiering (NSFR) og ytterligere likviditetstilsynsverktøy (ALMM).

Rapportering

CRD IV Likviditetsreserven (LCR) (KRT-1070 og KRT-1071)

Data leveres som vedlegg til et skjema i Altinn. Skjemaet ligger i foretakets innboks i Altinn. 

Rapportering

CRD IV Stabil finansiering (NSFR) (KRT-1074 og KRT-1075)

Data leveres som vedlegg til et skjema i Altinn. Skjemaet ligger i foretakets innboks i Altinn.

Rapportering

CRD IV Ytterligere likviditetstilsynsverktøy (ALMM) (KRT-1086 og KRT-1087)

Data leveres som vedlegg til et skjema i Altinn. Skjemaet ligger i foretakets innboks i Altinn.

Hvem skal rapportere?

Rapporteringskravene gjelder for alle kredittinstitusjoner, både på foretaksnivå, delkonsolidert og konsolidert nivå. For holdingselskaper gjelder rapporteringskravene kun på konsolidert nivå.

Rapporteringsfrekvens

Dersom rapporteringsdagen faller på en helligdag, eller lørdag eller søndag, skal rapporten leveres påfølgende arbeidsdag. Dette gjelder for alle tre rapporteringene under.

LCR
LCR skal rapporteres månedlig, med frist 15 kalenderdager etter referanseperioden. Frem til mars 2017 er rapporteringsfristen forlenget til 30 kalenderdager etter referanseperioden.

Enkelte foretak vil også bli bedt om å rapportere dagstall for likviditetsreserven på totalnivå og per signifikante valuta for foregående måned på nærmere angitt format.

NSFR
NSFR skal rapporteres kvartalsvis med frist 12. mai, 11. august, 11. november og 11. februar.

ALMM
ALMM skal i utgangspunktet rapporteres månedlig med samme frister som LCR. Dersom institusjonen ikke har morselskap eller datterforetak i andre land enn Norge, institusjonens balanse utgjør mindre enn 1 prosent av summen av balansen til alle institusjonene under tilsyn i det aktuelle landet, og institusjonens forvaltningskapital er mindre enn 30 milliarder euro, reduseres rapporteringsfrekvensen til kvartalsvis. Tilsvarende rapporteringsfrister som for NSFR vil da gjelde.

Tidligere versjoner

Tidligere ble det laget norske versjoner av rapporteringsskjemaene, men etter innføring av XBRL er det ikke lenger hensiktsmessig. Under finner du de siste rapporteringsskjemaene som ble laget i Excel-format. Disse er ikke lenger gyldige.

CRD-IV-rapporteringen

Finanstilsynet utarbeider ikke lenger egne maler i Excel, men følger gjeldende taksonomiversjon fra EBA. Se link til rammeverket for rapporteringen. Rapporteringkravene finnes under gjeldende taksonomiversjon under punkt 1.a: 

EBA reporting frameworks

Kontakt

Du kan sende henvendelser på e-post til LCR-NSFR@finanstilsynet.no