Søk Søk
Forside Tema Kapitaldekning Konsolidering

Konsolidering

Kapital- og bufferkrav må oppfylles på både solo-, delkonsolidert- og konsolidert nivå. Konsolideringsreglene angir hvordan kapitaldekningskrav skal beregnes for flere virksomheter samlet.

Hvilke virksomheter skal konsolideres

Virkeområdet for konsolidering i kapitaldekningssammenheng er "selskap i finansiell sektor". Med selskap i finansiell sektor menes banker, kredittforetak, finansieringsforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, forsikringsselskap, holdingselskap i finanskonsern, betalingsforetak, e-pengeforetak og låneformidlingsforetak samt foretak som yter tilknyttede tjenester.

Foretak som yter tilknyttede tjenester er definert som foretak som har som hovedvirksomhet å eie eller forvalte fast eiendom, tilby databehandlingstjenester eller enhver annen tilsvarende virksomhet som har karakter av å være en tjeneste knyttet til én eller flere finanshovedvirksomhet. Finanstilsynet har tolket både eiendomsmeglervirksomhet og regnskapsføring inn under tilknyttede tjenester. Det er stort sett bare virksomheter som er overtatt som følge av kunders mislighold som faller utenom definisjonen.

Full konsolidering

Datterforetak i finansiell sektor skal konsolideres inn 100 prosent. Minoritetsinteresser og ansvarlig kapital i datterforetak tilhørende tredjeparter kan medregnes på konsolidert basis i den grad kapitalen benyttes til å dekke kapital- og bufferkravene (inklusive pålagte pilar 2-krav) i datterforetaket.

Forholdsmessig konsolidering

Forholdsmessig konsolidering skal foretas ved deltakerinteresse i et annet foretak i finansiell sektor utenom forsikringsforetak og morselskap til forsikringsselskap Som deltakerinteresser regnes direkte eller indirekte andel på 20 prosent eller mer av stemmene eller kapitalen. Ved anvendelse av likviditetskrav skal kun datterforetak konsolideres.

Unntak

Det er unntaksmulighet for innkonsolidering av virksomheter som har balansestørrelse på under 10 millioner euro og utgjør mindre enn én prosent av foretakets aktiva inklusive poster utenom balansen. Det er virksomhetenes samlede forvaltningskapital (inklusive eventuelle poster utenom balansen) som skal måles mot foretakets forvaltningskapital (inklusive eventuelle poster utenom balansen). Forvaltningskapitalen i virksomhetene kan ikke reduseres ved å multiplisere forvaltningskapitalen med eierandel.

Tverrsektorielle grupper

Blandende konsern må gjøre en egen beregning av kapitaldekningen på konsolidert nivå. Kapitalkravet vil avhenge av hvor stor andel av virksomheten som er omfattet av kravene i henholdsvis CRR/CRD IV og Solvens II. Se egen side om rapportering av soliditet for tverrsektorielle grupper.

Samarbeidende grupper

Forholdsmessig konsolidering skal gjøres ved eierandeler i foretak i samarbeidende grupper.  Konsolideringsreglene for samarbeidende grupper trer i kraft 1. januar 2017 for foretak som har eierandel på 10 prosent og opp til 20 prosent, og fra 1. januar 2018 for eierandeler under 10 prosent. Det skal lages en egen rapporteringsløsning i Altinn. Første rapportering vil bli ved utgangen av første kvartal 2017 med rapporteringsfrist 16. mai 2017.

Kontakt