Søk Søk
Forside Tilsyn Virtuelle valutatjenester

Tilsyn

Virtuelle valutatjenester

Hovedformålet med å føre tilsyn med vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta er å bidra til at tjenestetilbyderne etterlever hvitvaskingsregelverket, slik at forsøk på hvitvasking og terrorfinansiering forebygges, avdekkes og rapporteres til Økokrim.

Finanstilsynet har ikke oppgaver knyttet til overvåking av andre deler av disse tilbydernes virksomhet, slik som investorbeskyttelse eller krav til rådgivning.

Gjennom tilsynsarbeidet kontrollerer Finanstilsynet at foretakene følger hvitvaskingsloven, med forskrift og rundskriv, samt relevante FN-sanksjonsregimer fastsatt i Utenriksdepartementets forskrifter.

Tjenestetilbydere under tilsyn

Finanstilsynets konsesjonsregister gir oversikt over hvilke foretak som er under tilsyn.

Stedlige tilsyn

Et stedlig tilsyn innebærer en omfattende gjennomgang av virksomhetens drift, og kan favne over hele eller deler av virksomheten. Ved stedlige tilsyn benytter Finanstilsynet en risikobasert tilsynsmetodikk. Det vil si at man har fokus på de ulike hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisikoene som foretakene er eksponert for, blant annet basert på forretningsmodell, typer virtuell valuta som veksles/oppbevares, typer produkter og kunder. Finanstilsynet tar utgangspunkt i dokumentasjonen som foretaket er pålagt å utarbeide i henhold til hvitvaskingsregelverket, blant annet risikovurderinger, rutiner, dokumentasjon på kundetiltak.

Under tilsynet vil Finanstilsynet ha samtaler med relevante representanter for virksomheten, som daglig leder, styrets leder, og eventuelle andre.

Under stedlige tilsyn ser Finanstilsynet på foretakenes systemer for å etterleve hvitvaskingsregelverket. I tillegg vil den faktiske etterlevelsen bli vurdert, for eksempel hvilke verktøy foretaket bruker for å etterleve regelverket, og stikkprøver av transaksjoner og kundeforhold.

Det sentrale å vurdere under stedlig tilsyn er at foretaket har gode vurderinger av egne hvitvaskingsrisikoer, helhetlige og risikobaserte rutiner som er egnet til regelverkoppfyllelse, samt at kundeetableringer, oppfølging av kunder og transaksjoner, og undersøkelser og rapportering av mistenkelige transaksjoner, skjer i henhold til hvitvaskingsreglene.

I etterkant av tilsynet utarbeider Finanstilsynet en foreløpig rapport som sendes til foretakets styre for uttalelse. Deretter publiseres en rapport med endelige merknader. Ved konklusjoner om lovbrudd, kan Finanstilsynet fatte vedtak om forvaltningstiltak eller administrative sanksjoner.

Mer informasjon om virtuelle valutatjenester