Søk Søk
Forside Tema MiFID II / MiFIR

MiFID II / MiFIR

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) og MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) er sentrale EU-rettsakter for reguleringen av foretak som tilbyr tjenester knyttet til finansielle instrumenter (blant annet aksjer, obligasjoner, fondsandeler og derivater) og handelsplassene hvor disse instrumentene handles.

MiFID II og MiFIR søker å dekke behovet for regulering av finansmarkedene som viste seg ved finanskrisen i 2008–2009, samt tilpasse regelverket til den teknologiske utviklingen på finansmarkedsområdet de senere årene. MiFID II og MiFIR erstatter MiFID I og er gjennomført i norsk rett i verdipapirhandelloven. To viktige formål med MiFID II og MiFIR er å styrke investorbeskyttelsen og øke transparensen, for å øke tilliten til de europeiske verdipapirmarkedene.

Med gjennomføringen av MiFID II og MiFIR videreføres og skjerpes kravene i verdipapirhandelloven til verdipapirforetakenes og de regulerte markedenes organisering og utøvelse av virksomhet, I tillegg er det blant annet innført mer omfattende rapporteringsforpliktelser for å forhindre markedsmisbruk, økte krav til offentliggjøring av opplysninger om ordrer og handler samt et posisjonsgrenseregime for varederivater.

EU-regelverket som er gjeldende i Norge på verdipapirområdet kan kategoriseres i nivå 1-3:

Nivå 1-regelverk

MiFID II (direktiv) og MiFIR (forordning) er nivå 1-regler på verdipapirområdet. Forordninger blir innført i norsk rett gjennom inkorporasjon, som innebærer at lov eller forskrift fastsetter at rettsakten gjelder direkte som norsk rett. Direktiver må ikke innføres ordrett og etterlater derfor et større rom for tilpasning til nasjonal rett. Disse kan derfor innføres enten gjennom inkorporasjon eller transformasjon. Transformasjon innebærer at det innføres norske regler som tilsvarer bestemmelsene i direktivet. MiFID II og MiFIR er gjennomført i norsk rett gjennom verdipapirhandelloven.

Nivå 2-regelverk

Kommisjonsdirektiver og kommisjonsforordninger er nivå 2-regler, som presiserer og utfyller rammebestemmelsene i MiFID II og MiFIR. Nivå 2-regler knyttet til MiFID II og MiFIR innføres normalt i norsk rett gjennom verdipapirforskriften og forskrift om likeverdsvurderingar etter verdipapirmarkedsdirektivet og -forordningen.

Nivå 3-regelverk

Den europeiske tilsynsmyndigheten på verdipapirområdet, ESMA, utarbeider felles retningslinjer og anbefalinger. Disse anses som nivå 3-regler og har omtrent samme stilling som rundskriv i Norge. ESMA har videre utarbeidet dokumenter med spørsmål og svar (såkalte Q&As) for å belyse relevante tolkningsspørsmål.

Mer informasjon om regelverkshierarkiet i EU: