Forside Rapportering MiFIR transaksjonsrapportering

MiFIR transaksjonsrapportering

Transaksjonsrapporteringssystemet (TRS) er et helelektronisk system som mottar rapporter fra verdipapirforetak og handelsplasser på gjennomførte transaksjoner i finansielle instrumenter. Formålet er å gi nasjonale myndigheter et komplett bilde over verdipapirtransaksjonene som gjennomføres i markedet.

Om transaksjonsrapportering

Transaksjonsrapportering (TRS) følger av verdipapirhandelloven § 8-1, som gjennomfører EU-forordning nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR). Regelverket ble gjennomført med virkning fra januar 2018.

Artikkel 26 i MiFIR definerer utgangspunktet for hvem som er pliktige til å rapportere:

  • Verdipapirforetak som utfører transaksjoner med finansielle instrumenter, skal gi vedkommende myndighet nøyaktige og fullstendige opplysninger om slike transaksjoner snarest mulig og senest ved utgangen av påfølgende virkedag. […]
  • Operatørene av handelsplasser skal rapportere opplysninger om transaksjoner med finansielle instrumenter som handles på deres handelsplass, og som utføres gjennom deres system av et foretak som ikke er omfattet av denne forordning […]

Med finansielle instrumenter menes alle instrumenter som er notert på en handelsplass i EU, og derivater med slike noterte instrumenter som underliggende.

Forvaltningsselskaper for UCITS og AIF skal ikke rapportere etter MiFIR artikkel 26, forutsatt at de ikke utfører tjenester utenfor mandatet de er gitt av fondene de forvalter.

Merk: beskrivelsen over er en forenkling av det faktiske regelverket, og er ikke et alternativ til å sette seg inn i det faktiske lovverket.

Om det tekniske systemet

Transaksjonsrapporteringssystemet (TRS) er et helelektronisk system som mottar rapporter fra verdipapirforetak og handelsplasser på transaksjoner gjennomført i finansielle instrumenter.  Den tekniske løsningen er utviklet i samarbeid med tilsynsmyndighetene i Finland, Nederland, Sverige og Danmark. Implementeringer av TRS mot et av disse landene vil i stor grad være mulige å benytte mot de andre med små modifikasjoner.

Som en konsekvens av det høye antallet med rapporter finnes det ingen papirskjema for transaksjonsrapportering. Rapporteringen foregår elektronisk og direkte til Finanstilsynet, eller indirekte via en ARM. Forenklet beskrevet består en innsending til Finanstilsynet av en XML-fil som er kryptografisk signert av avsender. Systemet produserer deretter en tilbakemeldingsfil som informerer om tilstanden på de innsendte transaksjonene.

Kontakt og meldingsvarsel

Har du spørsmål om MiFIR transaksjonsrapportering, send e-post til:

trs@finanstilsynet.no

Det er opprettet en e-postliste for dem som ønsker å motta TRS-meldinger fra Finanstilsynet som kan være relevant for teknisk og juridisk personell. Meld deg på ved å sende en e-post til adressen over og be om å bli oppført på listen.