Søk Søk
Forside Tema MiFID II / MiFIR MiFID II/MiFIR - historikk

MiFID II/MiFIR - historikk

MiFID II og MiFIR trådte i kraft i EU 3. januar 2018, men ble først tatt inn i EØS-avtalen i 2019. 

Finanstilsynet fastsatte derfor, i desember 2017, to forskrifter som var utformet tilsvarende regelverket i henholdsvis MiFID II og MiFIR. Videre fastsatte Finanstilsynet en forskrift med utfyllende regler til disse to forskriftene, som var utformet tilsvarende de utfyllende EU-reglene.

I juni 2018 vedtok Stortinget lov om endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv. Formålet med endringsloven var en overordnet gjennomgang av det norske verdipapir- og børsregelverket med utgangspunkt i Verdipapirlovutvalgets utredning om gjennomføring av MiFID II og MiFIR. Endringsloven, med unntak av § 8-1 om inkorporasjon av MiFIR, trådde i kraft 1. januar 2019. Endringsloven innebar blant annet at børsloven ble opphevet. Finanstilsynet opphevet som følge av dette MiFID II-forskriften med virkning fra samme tidspunkt.

Finansdepartementet endret i november 2018 verdipapirforskriften og opphevet børsforskriften. Dette var et resultat av departementets oppfølging av Verdipapirlovutvalgets utredning NOU 2018: 1 om gjennomføring av utfyllende regler til MiFID II og MiFIR. Endringene trådte i kraft 1. januar 2019, med unntak av bestemmelsene som inkorporerte kommisjonsforordningene til MiFID II og MiFIR. Finanstilsynet opphevet som følge av dette den delen av forskriften med utfyllende regler til MiFID II- og MiFIR-forskriftene som tilsvarte reglene i kommisjonsdirektivet til MiFID II, med virkning fra samme tidspunkt.

1. januar 2020 trådte også MiFIR i kraft i Norge. Det samme gjaldt delene av verdipapirforskriften som gjennomfører de utfyllende kommisjonsforordningene til MiFID II og MiFIR. Fra samme dato opphevet Finanstilsynet MiFIR-forskriften og forskrift om utfyllende regler til MiFID II og MiFIR.