Søk Søk
Forside Tema MiFID II / MiFIR MiFID II/MiFIR - verdipapirforetakenes plikt til å offentliggjøre transaksjoner

MiFID II/MiFIR - verdipapirforetakenes plikt til å offentliggjøre transaksjoner

Verdipapirforetak som enten for egen regning eller på vegne av kunder gjennomfører transaksjoner i finansielle instrumenter som handles på en handelsplass, må melde disse til en godkjent offentliggjøringsordning (APA) dersom transaksjonen er gjort utenfor en handelsplass (OTC). 

Nærmere bestemmelser om slik offentliggjøring følger av kommisjonsforordningene (EU) 2017/583 og 2017/587.

Der handelsplassen har fått adgang til å utsette offentliggjøringen av transaksjoner følger det av MiFIR artikkel 20 nr. 2 annet punktum og artikkel 21 nr. 4 annet punktum at verdipapirforetakene har samme mulighet til utsatt offentliggjøring av slike transaksjoner når de gjøres utenfor handelsplass. Verdipapirforetakene trenger i disse tilfellene ikke å sende søknad om utsatt offentliggjøring til Finanstilsynet.

Verdipapirforetakene kan søke Finanstilsynet om rett til utsatt offentliggjøring av transaksjoner i obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater, jf. MiFIR artikkel 21 nr. 4 første punktum.

Finanstilsynet vil normalt innvilge eventuelle søknader om utsatt offentliggjøring etter hovedregelen i MiFIR artikkel 11 nr. 1. Dette innebærer en utsatt offentliggjøring frem til senest klokken 19.00 på den andre virkedagen etter transaksjonen ("T+2"). Det samme gjelder for søknader om utsatt offentliggjøring av transaksjoner i statspapirer i aggregert form på ubestemt tid, jf. MiFIR artikkel 11 nr. 3 bokstav d.

Søknader om utsatt offentliggjøring etter MiFIR artikkel 11 nr. 3 bokstav b og c vil vurderes særskilt. Finanstilsynet vil ikke på det nåværende tidspunktet kreve at verdipapirforetakene i utsettelsesperioden offentliggjør begrensede opplysninger om en transaksjon eller opplysninger om flere transaksjoner i aggregert form, jf. MiFIR artikkel 11 nr. 3 bokstav a.