Søk Søk
Forside Tema MiFID II / MiFIR Viktige endringer i MiFID II/MiFIR

Viktige endringer i MiFID II/MiFIR

Det opprinnelige direktivet om markeder for finansielle instrumenter, MiFID I, fastsatte blant annet krav til verdipapirforetakenes og de regulerte markedenes organisering og utøvelse av virksomhet, rapporteringsforpliktelser for å forhindre markedsmisbruk, opplysningsplikter om handel i aksjer og bestemmelser om opptak av finansielle instrumenter til handel på regulerte markeder.

MiFID II og MiFIR har gjort en rekke endringer i dette regelverket. Viktige endringer listes opp under. Listen er ikke uttømmende.

MiFID II i korte trekk

 • Endringer i regelverk knyttet til tillatelser, virksomhetsutøvelsen – herunder kravene til god forretningsskikk – og organisering av foretak som tilbyr investeringstjenester og/eller driver investeringstjenestevirksomhet (verdipapirforetak og banker med verdipapirtillatelse).
 • Styrket investorbeskyttelse blant annet gjennom nye krav til verdipapirforetakenes produktstyring gjennom produktgodkjennelse og produktkunnskap, uavhengig rådgivning og såkalt cross-selling. Bestemmelsene i direktivet utvides til også å gjelde salg og rådgivning knyttet til strukturerte finansielle produkter og utslippskvoter. Flere av bestemmelsene i verdipapirhandelloven gjelder nå også strukturerte innskudd.
 • Innfører skille mellom uavhengig investeringsrådgivning og ikke-uavhengig investeringsrådgivning. Stiller særskilte krav dersom verdipapirforetaket informerer kunden om at rådgivningen gis på uavhengig basis.
 • Strengere regler om at foretak som driver uavhengig investeringsrådgivning eller porteføljeforvaltning ikke kan motta og beholde gebyrer, provisjoner, andre pengeytelser eller naturalytelser fra andre enn kunden i forbindelse med at det yter disse investeringstjenestene.
 • Strengere krav til hvilken informasjon investorer har krav på, avlønning av ansatte og kravene til utførelse av ordre i verdipapirforetak.
 • Nye eksplisitte krav til ansattes kompetanse. Verdipapirforetak skal sikre og kunne dokumentere overfor tilsynsmyndigheten at personene som yter investeringsrådgivning eller gir opplysninger om finansielle instrumenter, investeringstjenester eller tilknyttede tjenester, innehar nødvendig kunnskap og kompetanse til å oppfylle de kravene som stilles til investorbeskyttelse i MiFID II.
 • Fastsettelse av mer spesifikke krav for utøvelse av virksomhet som handelsplass, både når det gjelder krav om tillatelse og organisering.
 • Ny type handelsplass: Organisert handelsfasilitet ("OHF"). Kan tilby handel blant annet i obligasjoner og derivater. Virksomhet som OHF krever tillatelse og må tilfredsstille krav til organisering.
 • Tilrettelegging for at multilaterale handelsfasiliteter ("MHF") kan innrette seg særskilt for å ivareta markedet for små og mellomstore bedrifter ("SME").
 • Nye krav til datarapporteringstjenester, som må ha tillatelse for å tilby sine tjenester.
 • Posisjonsgrensesregime for varederivater.
 • Hjemler til EU-kommisjonen til å fastsette gjennomføringsdirektiver/-forordninger (nivå 2-regelverk) basert på råd og forslag fra Den europeiske verdipapirtilsynsmyndigheten (ESMA).

Mer informasjon:

MiFIR i korte trekk

 • Utvidelse av offentliggjøringsplikten før og etter handel ("pre- og post-trade transparency") fra aksjer til også å gjelde andre typer finansielle instrumenter, herunder obligasjoner og derivater.
 • Utvidelse av verdipapirforetakenes plikt til å rapportere transaksjoner til tilsynsmyndighetene.
 • Juridiske personer og lignende vil normalt trenge en særskilt identifikator (Legal Entity Identifier – "LEI") for å kunne handle finansielle instrumenter. LEI benyttes ikke for privatpersoner.
 • Innføring av omfattende plikt til å handle aksjer på handelsplasser eller hos systematiske internaliserere.
 • Innføring av plikt til å handle visse typer derivater på handelsplasser.
 • Bestemmelser som skal øke konkurransen mellom markedsplasser og tilbydere av oppgjørstjenester.
 • Utvidet myndighet til nasjonale tilsynsmyndigheter og ESMA til å begrense eller forby salg av visse finansielle instrumenter, og nye hjemler knyttet til å begrense derivatposisjoner.
 • Hjemler til EU-kommisjonen til å fastsette gjennomføringsdirektiver/-forordninger ("nivå 2-regelverk") basert på råd og forslag fra Den europeiske verdipapirtilsynsmyndigheten (ESMA).

Mer informasjon: