Søk Søk
Forside Tema PSD 2 - EUs reviderte betalingstjenestedirektiv

PSD 2 - EUs reviderte betalingstjenestedirektiv

Bestemmelser som gjennomfører EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (direktiv 2015/2366, PSD 2) i norsk rett trer i kraft 1. april 2019. Gjennomføringen medfører endringer i flere lover og forskrifter som gjelder for banker, kredittforetak, betalingsforetak, e-pengeforetak, opplysningsfullmektiger og meldepliktige betalingstjenestevirksomheter.

Viktige endringer i regelverket

Ny forskrift om betalingstjenester
Betalingsfullmakttjenester og kontoinformasjonstjenester innføres som nye regulerte betalingstjenester, jf. finansavtaleloven § 11 første ledd, jf. forskrift om betalingstjenester § 4.

Finansforetaksloven
Opplysningsfullmektiger innføres som en ny konsesjonstype som kun har tillatelse til å yte kontoinformasjonstjenester, jf. § 2-10 a første ledd. Merk imidlertid at opplysningsfullmektig også benyttes som et samlebegrep for alle tilbydere av kontoinformasjonstjenester i finansforetaksloven § 2-10a tredje ledd og finanslovgivningen for øvrig. 

Foretak som kun har tillatelse til å yte betalingsfullmakttjenester blir en ny underklasse av betalingsforetak, jf. § 2-10 annet ledd. Samlebegrepet på slike foretak, og øvrige tilbydere av betalingsfullmakttjenester, er betalingsfullmektig.

Med unntak av kredittinstitusjoner, må tilbydere av betalingsfullmakttjeneste eller kontoinformasjonstjeneste ha ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for tjenesteytelsen jf. henholdsvis § 2-10 annet ledd og § 2-10 a tredje ledd.

Finansforetaksforskriften
Betalingsforetak, e-pengeforetak og opplysningsfullmektiger blir underlagt ytterligere dokumentasjonskrav ved søknad om tillatelse, jf. § 3-2. Kravene vil også gjelde for eksisterende betalingsforetak og e-pengeforetak med konsesjon fra Finanstilsynet. Disse må dokumentere at de oppfyller kravene etter § 3-2 innen 1. september 2019, jf. overgangsreglene i forskrift om endring av forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) mv. punkt VI.

Finansforetaksforskriften § 2-5 endres slik at det ikke lenger åpnes for at betalingsforetak med begrenset tillatelse kan organiseres som enkeltpersonforetak. Betalingsforetak med begrenset tillatelse må derfor organiseres som AS eller ASA tilsvarende betalingsforetak med ordinær tillatelse, jf. § 7-4.

Videre innføres det meldeplikt for betalingstjenestevirksomhet som er unntatt konsesjonsplikt etter enkelte bestemmelser, jf. § 1-7.

Ny forskrift om systemer for betalingstjenester
Ny forskrift om systemer for betalingstjenester regulerer blant annet forholdet mellom kontotilbyder og betalingstjenestetilbyder som tilbyr betalingsfullmakttjenester, kontoinformasjonstjenester eller kortutstedertjeneste knyttet til betalingskonto hos kontotilbyder.

Lov om betalingssystemer mv.
Ny bestemmelse i § 1-6 pålegger kredittinstitusjoner å gi betalingsforetak adgang til sine betalingskontotjenester på objektive, ikke-diskriminerende og forholdsmessige vilkår. Slik tilgang skal gis i den utstrekning som kreves for at betalingsforetaket uhindret og effektivt skal kunne tilby betalingstjenester.

Forskrift om risikostyring og internkontroll
Betalingsforetak og opplysningsfullmektiger blir innlemmet i forskriftens virkeområde § jf. § 1.

Forskrift om utlikning av utgifter ved tilsyn
Opplysningsfullmektiger blir en del av gruppen foretak som må betale gebyr for å få søknad om konsesjon behandlet, jf. § 9.

De ulike informasjonsområdene på Finanstilsynets nettsted vil fortløpende bli oppdatert med relevant informasjon om endringer i konsesjonskrav, rapporteringskrav, regelverk og rundskriv som følge av gjennomføringen av PSD 2.

Meldeplikt for betalingstjenestevirksomhet som er unntatt konsesjonsplikt