Søk Søk
Forside Tema PSD 2 - EUs reviderte betalingstjenestedirektiv PSD 2 - meldeplikt for betalingstjenestevirksomhet som er unntatt konsesjonsplikt

PSD 2 - meldeplikt for betalingstjenestevirksomhet som er unntatt konsesjonsplikt

Informasjon om meldeplikt for betalingstjenestevirksomhet som er unntatt konsesjonsplikt. 

Fra 1. april 2019 innføres det meldeplikt etter finansforetaksforskriften § 1-7 for foretak som driver virksomhet som nevnt i finansforetaksforskriften § 1-6 bokstav k. Dette gjelder dersom den samlede verdien av betalingstransaksjoner utført de siste 12 månedene overstiger et beløp i norske kroner tilsvarende 1 million euro. Meldingen skal beskrive hvilke tjenester som ytes, og hvilket av unntakene for begrenset virksomhet som benyttes.

Fra 1. april 2019 innføres det også meldeplikt etter finansforetaksforskriften § 1-7 for foretak som driver virksomhet som nevnt i § 1-6 bokstav l. Meldingen skal beskrive hvilke tjenester som ytes.

Finanstilsynet utarbeider et eget skjema som kan benyttes for å inngi meldinger som nevnt over. Skjemaet blir tilgjengelig på Finanstilsynets nettsted.

Finanstilsynet vil registrere foretaket dersom vilkårene for unntak fra konsesjonsplikt er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på registreringen ikke gir rett til å drive grensekryssende virksomhet.