Søk Søk

PSD 2 - hendelsesrapportering

Gjenomføringen av PSD 2 i norsk rett medfører at foretak som yter betalingstjenester skal varsle tilsynsmyndighetene om alvorlige operasjonelle hendelser og sikkerhetshendelser. Det er derfor gjort enkelte endringer i IKT-forskriftens bestemmelser som stiller krav om rapportering av hendelser.

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har utarbeidet retningslinjer som gir veiledning om direktivets bestemmelser om hendelsesrapportering:

Som følge av endringene i IKT-forskriften og retningslinjene fra EBA, har Finanstilsynet laget skjemaet KRT-1190 i Altinn som skal brukes for innrapportering av hendelser fra foretak som yter betalingstjenester. Innen 31. mai 2019 skal alle foretak som yter betalingstjenester rapportere hendelser via Altinn på skjema KRT-1190.