Søk Søk

PSD 2 - overgangsordninger

Informasjon om overgangsordninger i forbindelse med innføringen av PSD 2.

 

I forskrift om endring i forskrift om finansforetak og finanskonsern punkt IV er det fastsatt overgangsordninger for e-pengeforetak, betalingsforetak med ordinær tillatelse, betalingsforetak med begrenset tillatelse, samt foretak som yter betalingsfullmakt- og/ eller kontoinformasjonstjenester med eller uten konsesjon.

Betalingsforetak eller e-pengeforetak som i dag har konsesjon fra Finanstilsynet, må innen 1. september 2019 dokumentere at de oppfyller de nye kravene i finansforetaksforskriften § 3-2. Finanstilsynet har utarbeidet et eget søknadsskjema som kan benyttes for å dokumentere at kravene er oppfylt.

Foretak som tilbyr betalingsfullmakt- eller kontoinformasjonstjenester før 1. april 2019 må søke om tillatelse og eventuelt konsesjon til å yte tjenestene innen 1. mai 2019 for å kunne fortsette å yte tjenestene inntil søknaden behandles. Berørte foretak vil ikke ha status som regulert yter av tjenesten(e) før tillatelse er innvilget.

Betalingsforetak med begrenset tillatelse som er organisert som enkeltpersonforetak må innen 1. september 2019 sende søknad til Finanstilsynet om å overføre tillatelsen til nytt AS. Dette skyldes at finansforetaksforskriften § 2-5 ikke lenger åpner for at betalingsforetak med begrenset tillatelse kan organiseres som enkeltpersonforetak. Som AS vil foretaket bl.a. være underlagt krav om at vedtekter skal godkjennes jf. finansforetaksloven § 7-10, og at styret skal sammensettes og egnethetsvurderes i samsvar med kravene som fremgår av finansforetaksloven §§ 3-5, 8-4 og Finanstilsynets rundskriv nr. 14/2015.

Dokumentasjon av ansvarsforsikring

Med unntak av kredittinstitusjoner, må alle foretak som ønsker tillatelse til å tilby de nye tjenestene, dokumentere at de har ansvarsforsikring, jf. finansforetaksloven § 2-10 annet ledd og § 2-10 a tredje ledd. Finanstilsynet har utarbeidet et eget søknadsskjema som kan benyttes til dette formålet. Skjemaet er tilgjengelig på konsesjonssidene for betalingsforetak, e-pengeforetak, samt ny konsesjonsside for opplysningsfullmektiger.