Søk Søk
Forside Tema PSD 2 - EUs reviderte betalingstjenestedirektiv PSD 2 - grensekryssende virksomhet

PSD 2 - grensekryssende virksomhet

Informasjon om grensekryssende virksomhet under PSD2.

Norske foretak

Betalingsforetak (med unntak av betalingsforetak med begrenset tillatelse), opplysningsfullmektiger og e-pengeforetak kan yte betalingstjenester i øvrige EØS-land på bakgrunn av norsk konsesjon. Ytelse av konsesjonspliktige tjenester i et annet land enn hjemstat omtales som grensekryssende virksomhet (med eller uten etablering) eller passporting. Et foretak kan drive grensekryssende virksomhet i form av å etablere filial, ha agenter eller kun markedsføre sine konsesjonspliktige tjenester mot andre EØS-land.

Før et foretak kan drive grensekryssende virksomhet må foretaket sende melding til Finanstilsynet med relevante opplysninger som angitt i finansforetaksloven kapittel 4 og finansforetaksforskriften kapittel 4. I Kommisjonsforordning (EU) 2017/2055 er det fastsatt standardskjemaer som skal benyttes for melding om grensekryssende virksomhet. Foretak bes om å benytte seg av disse skjemaene for melding om grensekryssende virksomhet til Finanstilsynet.

Den europeiske banktilsynsmyndigheten, EBA, har laget en veiledning for å gjøre det enkelt å finne korrekt skjema. 

Etter mottak av komplett melding skal Finanstilsynet sende melding til det aktuelle landet (vertstaten) foretaket ønsker å yte grensekryssende virksomhet i/ til. Etter mottak av melding fra Finanstilsynet har vertstaten én måned på å fremme eventuelle innsigelser.

Foretaket kan starte den aktuelle grensekryssende virksomheten når dette er registret i Finanstilsynets register.

Utenlandske foretak

Utenlandske foretak som før 1. april 2019 har meldt om grensekryssende virksomhet knyttet til betalingsfullmakttjenester og kontoinformasjonstjenester vil bli oppført med disse tjenestene i Finanstilsynets register fra 1. april 2019.