Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Forbrukerrettigheter ved betalinger innen EU/EØS

Nyhet

Forbrukerrettigheter ved betalinger innen EU/EØS

EU-kommisjonen publiserte 5. september 2019 en brosjyre om forbrukerrettigheter knyttet til betalingstransaksjoner i Europa.

Brosjyren er utformet med bakgrunn i bestemmelsen i art. 106 i EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (PSD 2), som pålegger EU-kommisjonen å utforme brukervennlig elektronisk informasjon om forbrukerrettigheter.

Forbrukerrettighetene som er beskrevet i EU-kommisjonens brosjyre gjelder også for forbrukere som bor i Norge.

Informasjonen i brosjyren skal gjøres tilgjengelig på nettsiden til både nasjonale tilsynsmyndigheter og betalingstjenestetilbydere, samt gjøres tilgjengelig på papir hos filialer, agenter og andre foretak som utfører aktivitet på vegne av betalingstjenestetilbyderen.

EU-kommisjonen opplyser at betalinger utført innenfor Europa har blitt billigere, enklere og tryggere. Brosjyren gir informasjon om elektroniske betalinger og kostnader knyttet til opprettelse og bruk av euro-konto innenfor EU.

Brosjyren inneholder informasjon om finansielle produkter og tjenester innenfor EU og EØS, og berører:

  1. Rettigheter og plikter knyttet til det å åpne og bruke en bankkonto i et annet land innenfor EU eller EØS
  2. Kostnader og gebyrer ved betalinger, overføringer og bruk av sjekk
  3. Lån
  4. Forsikringsprodukter
  5. Forbrukerrettigheter og lån
  6. Investeringsprodukter

Brosjyren har også informasjon om sterk kundeautentisering (SKA), forbrukeransvar ved uautoriserte betalinger, lovlige kostnader ved bruk av kort, og informasjonsplikt om slike kostnader. De nye betalingstjenestene, som i Norge omtales som "betalingsfullmaktstjeneste" og "kontoinformasjonstjeneste" er også nevnt.

Behandling av klager

EU-kommisjonens brosjyre gir oversikt over klageorganene i de landene som er omfattet av PSD 2. For Norge er Finansklagenemda og Forbrukerrådet klageorgan for klager som ønskes rettet mot tilbydere av betalingstjenestetilbydere.

Finanstilsynet er ikke et klageorgan. Mer informasjon om behandling av klager:

Se også Finanstilsynets rundskriv 4/2019 for veiledning om klagebehandling i blant annet banker:

Regulering av norske forbrukeres rettigheter

Forbrukerrettighetene som EU-kommisjonens brosjyre omhandler er nærmere regulert i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2015/2366/EU av 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked (PSD2).

PSD2 ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens vedtak av 13. juni 2019. Norge har således forpliktet seg til å følge opp direktivbestemmelsene.

Norge gjennomførte førtidig implementering av den offentligrettslige delen av PSD2 og deler av den privatrettslige delen av PSD2 ved lov- og forskriftsbestemmelser som trådte i kraft 1. april 2019.

Justisdepartementet er ansvarlig for utformingen av norske regler som skal implementere de resterende privatrettslige delene av PSD2 i Norge, bl.a. reglene om gebyrer ved bruk av betalingskort.