Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Retningslinjer for klagebehandling i bank-, finans-, forsikrings- og verdipapirverksemd

Rundskriv

Retningslinjer for klagebehandling i bank-, finans-, forsikrings- og verdipapirverksemd

Rundskrivet gjeld for:
Bankar
Finansieringsføretak
Kredittføretak
E-pengeføretak
Betalingsføretak
Opplysingsfullmektigar
Forsikringsføretak
Forsikringsformidlarar
Verdipapirføretak
Forvaltingsselskap for verdipairfond
Eksterne forvaltarar av alternative investeringsfond
som yter investeringstenester
Norske filialar frå andre EØS-statar av føretaka i denne oversikta

Kontakt