Søk Søk
Forside Tema PSD 2 - EUs reviderte betalingstjenestedirektiv PSD 2 - nye betalingstjenester og krav til tillatelse

PSD 2 - nye betalingstjenester og krav til tillatelse

Informasjon om nye betalingstjenester under PSD2 og krav til tillatelse for å yte disse betalingstjenestene. 

Nye betalingstjenester

Betalingsfullmakttjenester og kontoinformasjonstjenester vil fra 1. april 2019 regnes som regulerte betalingstjenester, jf. finansavtaleloven § 11 første ledd, jf. ny forskrift om betalingstjenester § 4.

Dette innebærer at det fra 1. april 2019 kreves konsesjon/ tillatelse for å yte slike tjenester, jf. finansforetaksloven §§ 2-3 første ledd, jf. tredje ledd.

Med "betalingsfullmakttjeneste" menes en betalingstjeneste som på forespørsel fra en kunde består i å iverksette en betalingsordre fra en betalingskonto som tilbys av en annen institusjon i samsvar med definisjonen i direktiv (EU) 2015/2366 artikkel 4 nr. 15, jf. forskrift om betalingstjenester § 2 syvende ledd.

Med "kontoinformasjonstjeneste" menes en internettbasert betalingstjeneste for levering av sammenstilte kontoopplysninger fra en eller flere betalingskontoer kunden har hos enten en annen institusjon eller hos flere enn én institusjon i samsvar med definisjonen i direktiv (EU) 2015/2366 artikkel 4 nr. 16, jf. forskrift om betalingstjenester § 2 åttende ledd.

I forskrift om systemer for betalingstjenester § 9 åpnes det i tillegg for en tredje ny betalingstjeneste. Betalingstjenestetilbyder kan utstede kort knyttet til betalingskonto som kunden har hos annen kontotilbyder ("kortutstedertjeneste"). Kortutstedertjenenesten utgjør ikke en ny selvstendig betalingstjeneste under PSD 2, annex 1. Finanstilsynet vurderer at tjenesten er knyttet til betalingstjeneste nr. 5 i PSD 2, annex 1, det vil si betalingstjeneste som nevnt i finansavtaleloven § 11 første ledd bokstav c;" utstedelse av betalingsinstrument og innløsning av transaksjoner hvor slike instrumenter er benyttet".

Krav til tillatelse for å yte de nye betalingstjenestene


Kredittinstitusjoner
Konsesjon som bank eller kredittforetak kan omfatte tillatelse til å yte betalingstjenester generelt, jf. finansforetaksloven §§ 2-7 og 2-8. Bank eller kredittforetak som har slik tillatelse trenger derfor ingen ytterligere form for tillatelse for å yte de nye betalingstjenestene. Finanstilsynet ber imidlertid om at banker og kredittforetak som yter betalingsfullmakt- og eller kontoinformasjonstjenester sender melding om dette i samsvar med betalingssystemloven § 3-2, jf. rundskriv 17/2004.

Betalingsforetak og e-pengeforetak
Konsesjon som betalingsforetak og e-pengeforetak kan og blir i praksis avgrenset til å gjelde tillatelse til å yte én eller flere betalingstjenester, jf. henholdsvis finansforetaksloven § 2-10 første ledd og § 2-11 første ledd. Betalingsforetak og e-pengeforetak må derfor søke om utvidelse av sine tillatelser dersom de skal yte betalingsfullmakttjenester eller kontoinformasjonstjenester.

E-pengeforetak og betalingsforetak som ønsker å utvide sin tillatelse til å også gjelde betalingsfullmakttjenester og/eller kontoinformasjonstjenester må;

1. Oppfylle kravene i finansforetaksforskriften § 3-2, jf. overgangsreglene i forskrift om endring i forskrift om finansforetak og finanskonsern punkt VI. Mer informasjon:

2. Ha dokumentert ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, jf. finansforetaksloven §§ 2-10 annet ledd og 2-10a tredje ledd. Mer inform

Foretakene må også tilpasse sine øvrige rutiner og retningslinjer til ytelse av den eller de aktuelle nye tjenestene. Finanstilsynet kan etterspørre dokumentasjon på at tilpasningene er gjennomført. Mer informasjon:

E-pengeforetak og betalingsforetak som før 1. april 2019 har tillatelse til å utstede betalingsinstrument, jf. finansavtaleloven § 11 første ledd bokstav c, trenger ikke å søke om utvidelse av tillatelse for å kunne tilby kortutstedertjeneste som nevnt over, men må melde om endringer i sin tjenesteytelse, jf. finansforetaksforskriften § 2-2 (betalingsforetak) og § 2-10a (e-pengeforetak).

Andre foretak
Andre foretak som ønsker å tilby betalingsfullmakttjenester, kontoinformasjonstjenester og/ eller kortutstedertjeneste, må søke om konsesjon, jf. finansforetaksloven kapittel 2 og § 3-1 flg, og for øvrig oppfylle de kravene som er relevant for den omsøkte konsesjonstype og tillatelse.

For ytelse av betalingsfullmakttjenester stilles det minimum krav om konsesjon som betalingsforetak med kun tillatelse til å yte betalingsfullmakttjeneste, jf. finansforetaksloven § 2-10 annet ledd.

For ytelse av kontoinformasjonstjenester stilles det minimum krav om konsesjon som opplysningsfullmektig, jf. finansforetaksloven § 2-10a første ledd.

For ytelse av kortutstedertjeneste stilles det minimum krav om konsesjon som betalingsforetak med ordinær tillatelse, jf. finansforetaksloven § 2-10 første ledd.

For ytelse av flere betalingstjenester i samme foretak stilles det minimum krav om konsesjon som betalingsforetak med ordinær tillatelse, jf. finansforetaksloven § 2-10 første ledd.