Søk Søk

Forsikring

Informasjon om skadeforsikring, personforsikring (livsforsikring) og forsikringsformidling.

Skadeforsikring og personforsikring (livsforsikring)

Hvilke rettigheter og plikter en forsikringstaker har i en forsikringsavtale med et selskap er i noen grad avhengig av om avtalen gjelder skadeforsikring eller personforsikring. Den sentrale loven på området er forsikringsavtaleloven.

Skadeforsikringer er forsikring mot skade på eller tap av:

  • ting (gjenstander eller eiendom) 
  • rettigheter eller andre fordeler
  • forsikring mot erstatningsansvar eller kostnader
  • annen forsikring som ikke er personforsikring

Personforsikringer: 

  • livsforsikringer 
  • ulykkesforsikring  
  • sykeforsikring

Skillet mellom skadeforsikring og personforsikring i forsikringsavtaleloven tilsvarer ikke skillet mellom hvilke produkter skadeforsikringsselskaper og livsforsikringsselskaper kan tilby. Skadeforsikringsselskaper kan tilby skadeforsikringer og noen typer personforsikringer. Livsforsikringsselskaper kan tilby livsforsikringer og i noen tilfelle andre personforsikringer.

Alle forsikringsselskaper som skal tilby tjenester i Norge må ha konsesjon, du finner disse i Finanstilsynets konsesjonsregister. Mange forsikringsselskaper fra andre europeiske land (EU/EØS-stater) har også tillatelse til å tilby forsikringer i Norge

Avtalen mellom forsikringsselskap og kunde følger norske regler, dvs forsikringsavtaleloven, uavhengig av om forsikringsselskapet er norsk eller utenlandsk.

Forsikringsformidling: forsikringsmeglere og forsikringsagenter

Foretak som driver forsikringsformidling selger ikke egne forsikringsprodukter, men er et bindeledd mellom et forsikringsselskap og forsikringstaker (kunde).

Europeisk forbrukerinformasjon om forsikring og pensjon

EIOPA, det europeiske tilsynet for forsikring og pensjon, har laget in informasjonsside som blant annet skal hjelpe forbrukere å velge riktig produkt innenfor dette området, det gis videre informasjon om hvordan komplekse produkter fungerer, hvordan man klager på forsikringsselskapet m.v. 

Klageordninger


Finansklagenemnda
Forsikringsagentforetak representerer (har fullmakt fra) de forsikringsselskap de har agentavtaler med, slik at klager ved bruk av forsikringsagenter behandles på samme måte som klager ved uenighet/tvist med forsikringsselskapet. I slike tilfeller er det Finansklagenemnda som er rette mottaker av klager.

Klager som gjelder selve forsikringsavtalen, som f.eks. forståelse av vilkår eller uenighet om skadeoppgjør, skal rettes til Finansklagenemnda. Dette gjelder både når forsikringen er formidlet av forsikringsmegler og når den er formidlet gjennom en forsikringsagent.

Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet
For kunder som har avtale med en forsikringsmegler er det opprettet en klagenemnd som behandler tvister mellom oppdragsgivere og forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsforetak.