Søk Søk
Forside Forbrukerinformasjon Hva gjør Finanstilsynet for forbrukerne?

Hva gjør Finanstilsynet for forbrukerne?

Finanstilsynet er i finanstilsynsloven pålagt å se til at alle foretakene som er under vårt tilsyn, i sin virksomhet, ivaretar forbrukernes interesser og rettigheter. 

Finanstilsynet er i finanstilsynsloven pålagt å se til at alle foretakene som er under vårt tilsyn ivaretar forbrukernes interesser og rettigheter i sin virksomhet. 

Mange av disse rettighetene er regulert i egne lover, som finansavtaleloven, forsikringsavtaleloven, verdipapirhandelloven og eiendomsmeglingsloven m.fl. Dette regelverket utfylles av krav som settes av Finanstilsynet i retningslinjer og rundskriv. Finanstilsynet vil i sitt arbeid undersøke om foretakene følger lover og regler som gjelder for virksomheten, blant annet kravene som gjelder for god forbrukerbeskyttelse. Et viktig element i dette er god informasjon og rådgivning.

Finanstilsynets arbeid for å ivareta forbrukerbeskyttelse er imidlertid ikke begrenset til å følge opp kravene om tilstrekkelig og pålitelig informasjon og rådgivning om produktene som selges. Det aller viktigste også for kundene av banker, forsikringsselskaper og andre foretak, er at foretakene er økonomisk solide. Når man som kunde skal ha lån i en bank, ta ut innskudd eller få oppgjør etter en forsikringsskade, vil det aller viktigste være at institusjonen har penger til å betale sine forpliktelser. Også andre av tilsynets oppgaver er viktige for forbrukerne, som å følge opp god markedsadferd og robust infrastruktur.

Arbeidet med forbrukerbeskyttelse er dermed en del av Finanstilsynets totale arbeid. Tilsynet arbeider for at flest mulig skal ha nødvendig grunnleggende kunnskap for å kunne velge riktig produkt og leverandør. Tilsynet skal også påse at foretakene som selger produktene har en ansvarlig forretningsvirksomhet, dvs. at de har kundens interesser som førsteprioritet.

Finanstilsynets arbeid med foretakene skjer gjennom regelmessig rapportering fra foretakene og ved at tilsynet gjennomfører stedlige tilsyn. Finanstilsynet lager endelige rapporter (merknader) etter alle stedlige tilsyn. Merknadene er offentlige og publiseres på tilsynets hjemmeside.

Hva er det Finanstilsynet ikke kan gjøre?

Finanstilsynet kan ikke behandle klager fra kunder. Myndighetene mener at tilsyn med finansinstitusjonene og klagebehandling ikke bør håndteres av samme institusjon. For forbrukerne er det derfor opprettet egne klagenemnder for å påse at kundenes interesser blir forsvarlig ivaretatt. Dette er utenomrettslige ordninger som skal gjøre det enklere og billigere for kundene å få behandlet klager.  I tillegg kan alle ta saker inn for domstolene.

Finansportalen

Finansportalen er en tjeneste fra Forbrukerrådet for kunder som vil sammenligne tilbudene i markedet for banktjenester, forsikringsprodukter, investering og pengeoverføring til utlandet. Alle institusjoner som tilbyr tjenester i Norge legger inn sine priser i Finansportalen. Bruken av tjenesten er gratis og alle kan gå inn og søke informasjon.

Finanstilsynets virksomhetsregister

Finanstilsynet fører et register over alle norske foretak som har tillatelse til å tilby finansielle tjenester. Det er viktig å sjekke dette registret hvis du er i tvil om et foretak du er i kontakt med har tillatelse til å tilby tjenestene. På samme sted vil du også finne registrene over de foretakene som kan tilby tjenester direkte fra andre EØS-land eller som har tillatelse til å opprette filialer i Norge fra et EØS-land.