Søk Søk
Forside Forbrukerinformasjon Sikringsordninger og garantiordninger

Sikringsordninger og garantiordninger

I Norge er kundenes interesser ivaretatt gjennom flere sikrings- og garantiordninger.

Sikkerhet for bankkunder

Alle banker med norsk konsesjon har rett og plikt til å være medlem av Bankenes sikringsfond. Innskudd i norske banker er dekket av fondet. 

På Bankenes sikringsfonds nettsted finner du generell informasjon om fondet og mer informasjon om blant annet:

Innskudd plassert hos norske bankers filialer i utlandet

Innskuddsgarantien dekker innskudd plassert hos norske bankers filialer i utlandet inntil 100 000 euro. Ifølge norske regler skal det ikke gis bedre dekning til innskytere i utenlandsk filial av norske banker enn hva som følger av reglene i vedkommende filialstat. Filialen har plikt til å gi informasjon om hvilken garanti som gjelder for innskyterne i det aktuelle landet. 

Innskudd i utenlandsk bank i Norge

Dersom banken har fått konsesjon av norske myndigheter, regnes den som norsk bank og er underlagt regelverk og ordninger som gjelder norske banker. Dette prinsippet gjelder selv om banken helt eller delvis har utenlandske eiere. Men dersom en utenlandsk bank driver virksomheten i Norge gjennom filial eller ved grensekryssende virksomhet på annen måte i Norge, regnes den for å være hjemmehørende i sitt hjemland. Innskudd i slike banker dekkes ikke av den norske garantiordningen.

Utenlandske banker med filial i Norge kan bli medlem (filialmedlem) av sikringsfondet dersom de ønsker det. Pr. mai 2017 var følgende utenlandske banker medlem i Bankenes sikringsfond:

 • Bluestep Bank
 • Danske Bank
 • Handelsbanken
 • Nordea Bank
 • Nordnet Bank
 • Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
 • Swedbank

Se oversikter over kredittinstitusjoner som har sendt melding om filialetablering eller grensekryssende virksomhet i Norge, samt norske filialetableringer i utlandet 

Bankenes informasjonsplikt

Bankene, både norske og utenlandske, plikter å gi deg skriftlig informasjon om hvilken innskuddsgaranti som gjelder for deres virksomhet. Informasjon om den aktuelle garantien skal gis på norsk og på en lett forståelig måte.

Sikkerhet for skadeforsikringskunder

Garantiordningen for skadeforsikring dekker i utgangspunktet alle krav fra forsikringstakere, sikrede og skadelidte etter avtaler om skadeforsikring når den forsikrede risiko består i Norge.

Garantiordningen dekker imidlertid ikke:

 • forsikringskrav knyttet til avtaler om kredittforsikring
 • livsforsikring som tilbys av skadeforsikringsselskaper
 • energiforsikringer
 • luftfartsforsikringer
 • sjøforsikring unntatt kystkasko
 • næringslivsforsikringer for store foretak
 • forsikringskrav fra offentlige organer
 • forsikringer gjennom et egenforsikringsselskap (captive)

Garantiordningen dekker likevel tvungen ansvarsforsikring innenfor disse forsikringsbransjene.

Garantiordningen dekker ikke mer enn 90 prosent av hvert enkelt krav, med unntak for krav etter forsikringer som gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring, som dekkes med 100 prosent.

Garantiordningen dekker uansett ikke krav utover 20 millioner kroner for hvert krav.

Med enkelte unntak er alle norske forsikringsselskaper og filialer av utenlandske selskaper som tilbyr direkte skadeforsikring i Norge medlemmer av garantiordningen. Finanstilsynet er sekretariat for garantiordningen.

Sikkerhet for livsforsikringskunder

Det er ingen garantiordning for livsforsikrings- og pensjonsforetak. Sikkerheten for livsforsikringskunder ivaretas gjennom soliditetsregelverket for forsikring og pensjon. 

Sikkerhet for kunder i verdipapirforetak

Kunders midler og finansielle instrumenter som er behandlet av verdipapirforetak er sikret med opptil 200.000 kroner. Mer informasjon får du på nettstedet til Verdipapirforetakenes sikringsfond.