Søk Søk
Forside Tema Soliditetsregelverk pensjonskasser

Soliditetsregelverk pensjonskasser

Soliditetsregelverket for pensjonsforetak er noe forskjellig avhengig av om pensjonsforetaket har tillatelse til å overta pensjonsordninger med forsikringselement. 

Det kan skilles mellom tre typer av pensjonsforetak: på den ene siden pensjonskasser med tillatelse til å overta pensjonsordninger som regnes som livsforsikring, og på den andre siden pensjonskasser med tillatelse til å overta pensjonsordninger uten forsikringselement og innskuddspensjonsforetak med tillatelse til å overta pensjonsordninger eller pensjonsavtaler uten forsikringselement.

Reguleringen av pensjonsforetak som driver livsforsikring (heretter omtalt som pensjonskasser) er mer omfattende enn reguleringen av pensjonsforetak med tillatelse til å overta pensjonsordninger uten forsikringselement. 

1. Pensjonskasser som driver livsforsikringsvirksomhet

Det gjeldende soliditetsregelverk for pensjonskasser med tillatelse til å overta pensjonsordninger som regnes som livsforsikring, omfatter følgende hovedelementer:

Regler for avsetninger til forsikringsforpliktelser
En pensjonskasse skal til enhver tid ha forsikringstekniske avsetninger til dekning av samtlige foreliggende forsikringsforpliktelser. Et generelt minstekrav til forsikringstekniske avsetninger for pensjonskasser er fastsatt i forskrift av 21. desember 2015 nr. 1794 om overgangsregler mv. til lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 4. Kravet til premiereserve for kontrakter med kontraktsfastsatte forpliktelser (ytelser som er garantert av pensjonskassen), skal beregnes etter regler gitt i eller i medhold av forsikringsvirksomhetsloven § 3-9. Kravet til premiereserve for forpliktelser knyttet til særskilt investeringsportefølje følger av forsikringsvirksomhetsloven § 3-10. Når det gjelder beregning av øvrige avsetningskrav og forsikringsmessige avsetninger, vises det til forsikringsvirksomhetsloven §§ 3-19, 3-20 og 3-21 samt forskrift av 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.) kapittel 5 og 6.

Regler for solvensmarginkrav og solvensmarginkapital
Pensjonskasser skal ha en solvensmarginkapital som skal sikre pensjonskassen en finansiell buffer utover de forsikringstekniske avsetningene. Kravet til solvensmarginkapital følger av finansforetaksloven § 14-16 første ledd, som fastsetter at pensjonskasser som driver livsforsikringsvirksomhet til enhver tid skal ha kapital som er tilstrekkelig til å dekke solvensmarginkravet for pensjonskassens samlede virksomhet.

Kravet til solvensmargin beregnes etter forskrift 19. mai 1995 nr. 481 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske livsforsikringsselskaper, likevel slik at minstekravet til solvensmargin i § 3 annet punktum ikke gjelder for pensjonskasser.

Den samlede solvensmarginkapitalen som kan dekke det beregnede solvensmarginkravet er lik summen av pensjonskassens ansvarlige kapital og annen solvensmarginkapital. Den ansvarlige kapitalen beregnes i samsvar med forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak (beregningsforskriften).

2. Pensjonsforetak med tillatelse til å overta pensjonsordninger mv. uten forsikringselement

Soliditetsregelverket for henholdsvis pensjonskasser med tillatelse til å overta pensjonsordninger uten forsikringselement og innskuddspensjonsforetak med tillatelse til å overta pensjonsordninger eller pensjonsavtaler uten forsikringselement, nedenfor også omtalt som pensjonsforetak, omfatter følgende elementer:

Regler for avsetninger til pensjonskapitalen
Pensjonsforetaket skal til enhver tid ha avsetninger til dekning av pensjonsforpliktelsene. Det følger av forsikringsvirksomhetsloven § 3-10 at pensjonskapitalen der forpliktelsene er knyttet til verdien av særskilt investeringsportefølje, til enhver tid skal motsvare verdien av den investeringsportefølje som er tilordnet kontrakten.

Krav til ansvarlig kapital
Det følger av finansforetaksloven § 14-14 tredje ledd at pensjonskasser som ikke driver livsforsikringsvirksomhet samt innskuddspensjonsforetak, skal ha ansvarlig kapital som minst utgjør to prosent av pensjonsinnretningens forvaltningskapital. Departementet kan i forskrift fastsette regler om hva som skal anses som ansvarlig kapital. Slike regler er foreløpig ikke fastsatt. Det vises for øvrig til høringsnotat omtalt nedenfor.

Finanstilsynet har foreslått at utfyllende soliditetsregler for pensjonsforetak skal samles i én forskrift. Det vises til Finanstilsynets høringsnotat av 18. desember 2015 om forslag til forskrifter til finansforetaksloven mv., se særlig kapittel 22 om ny pensjonsforetaksforskrift, sendt på høring av Finansdepartementet 21. desember 2015.