Søk Søk
Forside Tema Soliditetsregelverk pensjonskasser Ansvarlig kapital for pensjonskasser

Ansvarlig kapital for pensjonskasser

Ansvarlig kapital omfatter ren kjernekapital, annen godkjent kjernekapital (hybridkapital/ fondsobligasjoner) og tilleggskapital. Foretakene skal søke Finanstilsynet om tillatelse før forhøyelse eller nedsettelse av ansvarlig kapital.

Reglene om ansvarlig kapital for pensjonsforetak er gitt i finansforetaksloven. Nærmere bestemmelser om ansvarlig kapital fremkommer av forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak (beregningsforskriften).

Ren kjernekapital

Ren kjernekapital består av innskutt og opptjent egenkapital.

Rutiner for opptak av egenkapital


Kjernekapitalinnskudd under 30 millioner kroner

Finanstilsynet gir forhåndsgodkjenning for kjernekapitalinnskudd under 30 millioner kroner, når følgende vilkår er oppfylt:

 1. Opptaket gjøres ved innskudd av kjernekapital som tilfredsstiller kravene i forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak (beregningsforskriften) § 3 nr. 8.
 2. Pensjonskassen anvender standard skjema for innskuddsbevis i uendret stand.
 3. Kapitalopptaket meldes til Finanstilsynet. En slik melding skal inneholde:
  • Kopi av protokoll for det møte i pensjonskassens styre hvor kapitalopptaket ble vedtatt. 
  • En kopi av godkjent innskuddsbevis i utfylt stand, undertegnet av styrets leder og daglig leder.

Dersom pensjonskassen av ulike årsaker velger å ikke anvende det vedlagte innskuddsbeviset, må det sendes ordinær søknad. Tilsvarende gjelder dersom kapitalopptaket gjøres i form av tingsinnskudd. I slike tilfeller er det også særskilte krav til dokumentasjon, se omtale nedenfor.

Kjernekapitalinnskudd kan ikke medregnes i ren kjernekapital før det er gitt melding om kapitalopptaket til Finanstilsynet.

Kjernekapitalinnskudd over 30 millioner kroner
Finanstilsynet understreker at opptak av kjernekapitalinnskudd større enn 30 millioner kroner i løpet av et enkelt kalenderår krever Finanstilsynets godkjennelse. I slike tilfeller må det sendes søknad om kapitalforhøyelse vedlagt kopi av protokoll fra det styremøte i pensjonskassen der kapitalopptaket ble vedtatt, utfylt og undertegnet innskuddsbevis og bekreftelse fra revisor eller finansinstitusjon (jf. aksjeloven § 10-8 (2)) på at kjernekapitalinnskuddet er innbetalt.

Kapitalforhøyelse i form av tingsinnskudd
Den alminnelige regel er at kjernekapitalinnskudd i pensjonskasser skal gjøres i rede penger. Det stilles strenge krav til klarhet og oversiktlighet når det gjelder hvilke eiendeler som skal utgjøre et tingsinnskudd. Målet er at den ansvarlige kapitalen i pensjonskassen skal være av tilstrekkelig kvalitet, det vil si at kapitalen kan absorbere tap og dermed kunne anvendes i en krisesituasjon. 

Kapitalutvidelse i form av tingsinnskudd krever Finanstilsynets godkjennelse. Følgende må oversendes i tilknytning til søknad om tingsinnskudd i form av eiendom:

Vurdering foretatt av pensjonskassens styre som tilsier at plasseringsbegrensningene i eiendom som følger av kapitalforvaltningsforskriftens § 3-4 ikke overskrides

 • Vurdering foretatt av pensjonskassens styre av at eiendommene kan sees på som en forsvarlig plassering av midler i forhold til risikospredning og likviditet generelt
 • Bekreftelse på at det er utferdiget skjøte som viser at eiendommen nå eies av pensjonskassen
 • Bekreftelse på at eiendomsoverdragelsen vil bli tinglyst
 • Bekreftelse fra pensjonskassens revisor på at den oppgitte verdien av eiendommen er forsvarlig fastsatt

For tingsinnskudd i form av andre eiendeler enn eiendom gjelder tilsvarende krav om vurdering foretatt av pensjonskassens styre og bekreftelse av verdivurderingen.

I tillegg kommer for alle typer tingsinnskudd de ordinære dokumentasjonskravene for godkjenning av kjernekapitalinnskudd:

 • Kopi av protokoll fra det møtet i pensjonskassens styre der kapitalopptaket ble vedtatt
 • Kopi av godkjent innskuddsbevis i utfylt stand, undertegnet av styrets leder og daglig leder

Annen godkjent kjernekapital 
Annen godkjent kjernekapital består av hybridkapital/fondsobligasjoner. Kjernekapitalen består av ren kjernekapital og annen godkjent kjernekapital.

Tilleggskapital
Tilleggskapital består av ansvarlig lånekapital og poster beskrevet i beregningsforskriften § 4.

Opptak av ansvarlig lånekapital
Ved opptak av ansvarlig lånekapital skal det alltid, uavhengig av beløpets størrelse, sendes søknad til Finanstilsynet. En slik søknad skal inneholde:

 1. En kopi av protokoll fra det møte i pensjonskassens styre hvor kapitalopptaket ble vedtatt.
 2. En redegjørelse som viser  solvensmargindekning samt sammensetningen av den ansvarlige kapitalen før og etter opptak av ansvarlig lån. Beregningen bør være gjennomført med grunnlagsdata som ikke er eldre enn fra siste månedsavslutning (på søknadstidspunktet).

Finanstilsynet gir etter søknad tillatelse til opptak av ansvarlig lån som oppfyller kriteriene i beregningsforskriften § 4 nr. 2 eller § 4 nr. 3, men foretar ingen godkjenning av selve låneavtalen. Pensjonskassen må selv sørge for at låneavtalen er utformet slik at det er utvilsomt at kriteriene i beregningsforskriften er oppfylt.

Avtaler om ansvarlig lån inneholder i mange tilfeller en rett for lånetaker til å innløse lånet før forfalltidspunktet (call-opsjon). Finanstilsynets praksis er at den nye renten ikke skal fastsettes med en step-up (dvs. økning av kredittmarginen i renten) som overstiger 100 basispunkter (1 prosentpoeng) sammenlignet med den opprinnelige kredittmarginen. Begrunnelsen for denne praksisen er at det skal være et reelt alternativ for lånetakerinstitusjonen å opprettholde lånet i tråd med forutsetningene for opptaket samt at Finanstilsynet ikke skal komme i en tvangssituasjon ved å måtte godkjenne tilbakebetaling av et ansvarlig lån fordi renten på lånet har blitt vesentlig høyere.

Finanstilsynet vil for øvrig minne om beregningsforskriften § 9 a og § 9 b der det angis grenser for ansvarlig lånekapital i forhold til samlet ansvarlig kapital. Begrensningsreglene gjelder til enhver tid, og eventuelle ansvarlige lån som overstiger de angitte grensene anses som ikke tellende ansvarlig kapital.

Rutiner ved kapitalnedsettelse


Nedsettelse av egenkapitalen

Ved søknad om kapitalnedsettelse skal det foreligge en kopi av protokoll fra det møte i pensjonskassens styre hvor kapitalnedsettelsen ble vedtatt. I tillegg skal det vedlegges følgende dokumentasjon:

 • En redegjørelse som viser  solvensmargindekning samt sammensetningen av den ansvarlige kapitalen før og etter kapitalnedsettelsen. Beregningen bør være gjennomført med grunnlagsdata som ikke er eldre enn fra siste månedsavslutning (på søknadstidspunktet).
 • Rapporteringsskjema for Finanstilsynets stresstest før og etter kapitalnedsettelsen

Førtidig innfrielse av ansvarlig lån
Ved søknad om førtidig innfrielse av ansvarlig lån skal det foreligge en bekreftet kopi av protokoll fra det møte i pensjonskassens styre hvor kapitalnedsettelsen ble vedtatt. I tillegg skal det vedlegges følgende dokumentasjon:

 • En redegjørelse som viser solvensmargindekning samt sammensetningen av den ansvarlige kapitalen før og etter kapitalnedsettelsen. Beregningen bør være gjennomført med grunnlagsdata som ikke er eldre enn fra siste månedsavslutning (på søknadstidspunktet).
 • Rapporteringsskjema for Finanstilsynets stresstest før og etter kapitalnedsettelsen

Saksbehandlingstid

Finanstilsynet behandler sakene i den rekkefølgen de kommer inn og sorteringen skjer etter journalføringsdato. Tilsynet legger til grunn en behandling av sakene i løpet av maksimum 30 dager, noe som med svært få unntak også er oppnådd i praksis. I perioder med lavere arbeidsbelastning vil foretakene kunne få svar på søknadene langt raskere, men dette kan ikke alltid påregnes.

Finanstilsynet anmoder derfor foretakene til å planlegge sin egen håndtering av denne typen saker på en måte som tar hensyn til at tilsynets saksbehandlingstid kan bli opptil 30 dager.