Søk Søk
Forside Forbrukerinformasjon Forsikring Forsikringsformidling: forsikringsmeglere og forsikringsagenter

Forsikringsformidling: forsikringsmeglere og forsikringsagenter

Foretak som driver forsikringsformidling selger ikke egne forsikringsprodukter, men er et bindeledd mellom et forsikringsselskap og forsikringstaker (kunde). Det er to hovedtyper forsikringsformidlingsforetak: 

  • Det ene er forsikringsmeglere som representerer forsikringstaker og som skal bistå med å finne den beste forsikringsløsningen for kunden.
  • Den andre typen er forsikringsagenter som har avtale med ett eller flere forsikringsselskaper og representerer selskapene de har avtale med.

Regelverk for forsikringsformidling:

Før et forsikringsformidlingsforetak kan begynne med å formidle forsikringer må det oppføres i et register.Forsikringsmeglere skal oppføres i Finanstilsynets virksomhetsregister. Forsikringsagenter skal oppføres i agentregisteret til det selskap de er agenter for, eller, hvis de er agenter for et eller flere utenlandske selskaper, oppføres i virksomhetsregisteret.

Utenlandske forsikringsformidlere fra EØS-stater som driver virksomhet i Norge skal være oppført i et register i hjemstaten.

Der en forsikringsformidler er bindeledd mellom forsikringsselskap og kunde medfører det ikke at du som forsikringskunde får dårligere rettigheter etter forsikringsavtalen enn hvis du inngår avtale direkte med forsikringsselskapet. De rettighetene du har etter forsikringsavtaleloven, og som det står mer om ovenfor, vil være de samme. I tillegg er det ytterligere bestemmelser som gjelder i forholdet mellom forsikringsformidler og kunde. Nedenfor har vi satt opp noen punkter som viser noen sentrale regler som gjelder spesielt for forsikringsavtaler som er inngått via en forsikringsformidler. Dette er bestemmelser hentet fra forsikringsformidlingsloven og forsikringsformidlingsforskriften.

Forsikringer

Forsikringsformidlingsforetak er pliktig til å ha en ansvarsforsikring som skal dekke ansvar for yrkesmessig uaktsomhet. Hvis forsikringsformidleren behandler klientmidler, f.eks. innkreving av forsikringspremie som skal videresendes til forsikringsselskapet, er det et krav om at foretaket også skal ha en underslagsforsikring.

Provisjonsforbud for forsikringsmeglere

En forsikringsmegler har som en hovedregel ikke lov til å motta provisjon fra forsikringsselskapet som forsikringen er plassert i. Honoraret som meglerforetaket skal ha for utført arbeid skal avtales med og betales av oppdragsgiver (kunden).

Forsikringsformidleres informasjonsplikt 

Før en forsikringsavtale inngås og ved endringer og fornyelser av avtalen skal det blant annet gis opplysninger om:

  • Hvilket register forsikringsformidlingsforetaket er oppført i, og hvordan det kan kontrolleres at foretaket er registrert.
  • Hvilken betaling forsikringsformidlingsforetaket mottar fra forsikringsselskapet eller hva forsikringsformidlingsforetaket vil kreve fra kunden.