Søk Søk

Skadeforsikring

Ufravikelighet
Når ikke annet er sagt i forsikringsavtaleloven kan bestemmelsene ikke fravikes i forsikringsavtalen til skade for kunden.

Forsikringens starttidspunkt

Om annet ikke er avtalt løper forsikringen fra når kunden/selskap har godtatt de vilkår den annen part har stilt. Dette medfører at når kunden til selskapet har gitt beskjed om at tilbudet er akseptert, gjelder forsikringen fra dette tidspunktet, hvis ikke annet er avtalt, f.eks. at tilbudet angir en startdato noe frem i tid.

Oppsigelse av forsikring

Kunden kan når som helst si opp en forsikring med én måneds varsel.

Det skal foreligge særlige grunner/forhold før en forsikringsavtale kan sies opp av selskapet. Oppsigelse fra selskapet skal skje skriftlig og den skal være begrunnet.

Forsikringsnekt

Det skal mye til før et forsikringsselskap kan nekte å tegne en forsikring selskapet ellers tilbyr i markedet. Det må foreligge saklig grunn, f.eks. at risikoen er særlig stor. Selskapet skal raskt gi kunden skriftlig begrunnelse for avslaget. 

Opplysningsplikt

Kunden må gi selskapet alle opplysninger som kan ha betydning for selskapets vurdering av risikoen. Hvis dette ikke er gjort kan selskapets ansvar settes ned og/eller forsikringen kan sies opp.

Sikkerhetsforskrifter

I forsikringsavtalen vil det være sikkerhetsforskrifter, som setter krav til kunden, for eksempel at bilen eller huset skal være låst, røykvarsler være montert mv. Selskapets ansvar ved en skade kan reduseres eller falle helt bort hvis slike sikkerhetsforskrifter ikke er fulgt.

Krav om rask reaksjon fra selskapet ved nedsettelse av ansvar eller oppsigelse

Hvis selskapet vil nedsette sitt ansvar ved en skade eller si opp forsikringen må selskapet si i fra uten ugrunnet opphold etter at det ble kjent med forholdet som medfører nedsettelse av ansvar/oppsigelse. 

Manglende premiebetaling og oppsigelse

Dersom forsikringspremie ikke er betalt må selskapet før de sier opp avtalen sende nytt premievarsel (purring) med fjorten dagers betalingsfrist. Premievarselet må klart angi at forsikringen opphører dersom premien ikke betales innen fristen.

Flere forsikringer som dekker samme skade

Dekkes tapet/skaden av flere forsikringer kan sikrede velge hvilke forsikringer vedkommende vil benytte. Imidlertid har man ikke krav på mer i erstatning enn det tapet skaden medfører.

Redningskostnader

Selskapet skal dekke tap som er oppstått som følge av forsvarlige tiltak for å begrense/avverge tap som faller innunder forsikringen.

Forsikringen gjelder for ny eier

Ved eierskiftet av forsikringsobjekter, for eksempel ved salg av bilen eller huset, gjelder forsikringen til fordel for ny eier. Er det avtalt at forsikringen skal falle bort ved eierskiftet gjelder likevel forsikringen til fordel for ny eier i fjorten dager etter eierskiftet.

Krav direkte til forsikringsselskapet ved ansvarsforsikring

Hvis skadevolder har ansvarsforsikring kan skadelidte kreve erstatning direkte av ansvarsforsikringsselskapet. Både forsikringsselskaper og forsikringstakere (skadevoldere) har plikt til på forespørsel fra skadelidte å opplyse om det foreligger ansvarsforsikring. 

Opplysningsplikt ved skadeoppgjør

Ved skadeoppgjør skal kunden gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og som er nødvendig for forsikringsselskapet for å foreta oppgjør.

Krav på rente av erstatning

Kunden har krav på renter av erstatningen selskapet beregner, fra to måneder etter at melding om forsikringstilfellet er meldt til forsikringsselskapet. Rentesatsen som skal benyttes er den vanlige forsinkelsesrentesatsen som to ganger årlig fastsettes av Finansdepartementet. 

Meldefrist for skade/foreldelse

Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om at det har skjedd et forsikringstilfelle.

Krav på erstatning foreldes tre år etter at sikrede fikk kunnskap om at det har skjedd et forsikringstilfelle. Endelig foreldelse skjer senest ti år etter utløpet av det kalenderår forsikringstilfellet inntraff.

Foreldelse av forsikringskrav har således tre (hoved)trinn: Selve skadetilfellet må meldes innen ett år, erstatningskravet må sendes selskapet innen tre år, og etter ti år er kravet foreldet selv om det etter tiårsfristen meldes en skade der det er mindre enn ett år siden sikrede fikk kunnskap om at det har skjedd et forsikringstilfelle.