Søk Søk
Forside Forbrukerinformasjon Forsikring Personforsikring (livsforsikring)

Personforsikring (livsforsikring)

Ufravikelighet
Når ikke annet er sagt i forsikringsavtaleloven kan bestemmelsene i forsikringsavtalen  ikke fravikes til skade for kunden (forsikringstager)/sikrede.

Forsikringens starttidspunkt

Om annet ikke er avtalt løper forsikringen fra når kunden/selskap har godtatt de vilkår den annen part har stilt. Dette medfører at når kunden har gitt beskjed til selskapet om at tilbudet er akseptert, gjelder forsikringen fra aksepttidspunktet hvis ikke annet er avtalt, f.eks. at tilbudet angir en startdato noe frem i tid.

Oppsigelse av forsikring

Kunden kan når som helst si opp en forsikring med én måneds varsel.

Det skal foreligge særlige grunner/forhold før en forsikringsavtale kan sies opp av selskapet. Oppsigelse fra selskapet skal skje skriftlig og den skal være begrunnet.

Forsikringsnekt

Det skal mye til før et forsikringsselskap kan nekte å tegne en forsikring de ellers tilbyr i markedet. Det må foreligge saklig grunn, f.eks. at risikoen er særlig stor. Selskapet skal raskt underrette forsikringssøkeren skriftlig med en begrunnelse for avslaget.

Opplysningsplikt

Kunden har opplysningsplikt til selskapet om de opplysninger som kan ha betydning for selskapets vurdering av risikoen.

Ved forsømt opplysningsplikt kan selskapets ansvar nedsettes og/eller forsikringen kan sies opp.

Krav om rask reaksjon fra selskapet ved nedsettelse av ansvar eller oppsigelse

Hvis selskapet vil nedsette sitt ansvar ved en skade eller si opp forsikringen må selskapet si i fra uten ugrunnet opphold etter at det ble kjent med forholdet som medfører nedsettelse av ansvar/oppsigelse.

Manglende premiebetaling og oppsigelse

Dersom forsikringspremie ikke er betalt må selskapet før de sier opp avtalen sende nytt premievarsel (purring) med fjorten dagers betalingsfrist. Premievarselet må klart angi at forsikringen opphører dersom premien ikke betales innen fristen.

Hvis en livsforsikring har opphørt pga. manglende betaling kan forsikringen settes i kraft igjen uten nye helseopplysninger dersom forfalt premie betales innen seks måneder. 

Opplysningsplikt ved skadeoppgjør

Ved skadeoppgjør skal kunden gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og som er nødvendig for selskapet for å foreta oppgjør.

Krav på rente av erstatning

Kunden har krav på renter av erstatningen fra selskapet, beregnet fra to måneder etter at melding om forsikringstilfellet er meldt til selskapet. Rentesatsen som skal benyttes er den vanlige forsinkelsesrentesatsen som to ganger årlig fastsettes av Finansdepartementet. 

Meldefrist for skade/foreldelse

Kunden mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at kunden fikk kunnskap om at det har skjedd et forsikringstilfelle.

Krav på erstatning foreldes tre år etter at kunden fikk kunnskap om at det har skjedd et forsikringstilfelle. I kapitalforsikring i livsforsikring er fristen ti år. Endelig foreldelse skjer senest ti åretter utløpet av det kalenderår forsikringstilfellet inntraff. For kapitalforsikring i livsforsikring skjer endelig foreldelse etter 20 år.

Foreldelse av forsikringskrav har således tre (hoved)trinn: Selve skadetilfellet må meldes innen ett år, erstatningskravet må sendes selskapet innen tre (ti) år, og etter ti (20) år er kravet foreldet selv om det etter tiårsfristen (tyveårsfristen) meldes en skade der det er mindre enn ett år siden sikrede fikk kunnskap om at det har skjedd et forsikringstilfelle.

Kapitalforsikring

Kapitalforsikring er en personforsikring der selskapet skal utbetale et bestemt beløp. Normalt i form av en engangsutbetaling, men beløpet kan være oppdelt i terminer. Dette til forskjell fralivrenteforsikring der selskapet skal utbetale terminbeløp så lenge en person lever eller til personen oppnår en bestemt alder.

Gjenkjøpsverdi

Det beløp forsikringstaker(kunden) har krav på å få utbetalt dersom en livsforsikringsavtale avsluttes tidligere enn det som er avtalt.