Forside Tema Prospektkontroll

Prospektkontroll

Finanstilsynet kontrollerer og godkjenner EØS-prospekter som gjelder offentlige tilbud av omsettelige verdipapirer rettet mot det norske markedet og notering av omsettelige verdipapirer på norsk regulert marked. 

Ny Prospektforordning

Ny Prospektforordning (forordning (EU) 2017/1129) ble gjennomført i norsk rett 21. juli 2019. Dette medførte endringer i kravene innsendte prospekter må oppfylle. Se "Nytt europeisk prospektregelverk" for mer informasjon.

Godkjente prospekter

En oversikt over godkjente prospekter fra Finanstilsynet finnes her. I tillegg finnes en oversikt over grensekryssede prospekter i vårt Prospektregister.

Veiledning om prospektkontroll

Veiledningen om prospektkontroll gir nærmere informasjon om innsendelse av prospekter til kontroll, saksbehandling og frister, krav om tilstrekkelig gjennomarbeidet prospekt, avbrutt kontroll, godkjennelse og tilleggsprospekt.

Søknadsskjema for innsendelse av prospekter til godkjenning

Søknad om prospektkontroll skal inneholde søknadsskjema med tidsplan, kvittering på betalt prospektgebyr, prospektutkast i Word-format, vedlegg og dokumenter inntatt ved henvisning og sjekklister i Word-format.

Elektronisk innsendelse av prospekter

Søknad om prospektkontroll og andre henvendelser sendes til e-postadressen prospekter@finanstilsynet.no.

Dokumenter som grensekrysses inn i Norge og endelige vilkår for grunnprospekt sendes til e-postadressen prospectus.notification@finanstilsynet.no.

Finanstilsynet krever ikke at vedlegg skal sendes i original eller bekreftet kopi. Eventuelle forsøk på dokumentfalsk vil bli anmeldt. Finanstilsynet gjør imidlertid oppmerksom på at e-post med vedlegg er å betrakte som en åpen kanal. Det samme gjelder telefaks. Avsender må derfor selv velge sikkerhetsnivå for oversendelsen. Søknader og dokumentasjon kan selvfølgelig fortsatt sendes i ordinær post, eventuelt med bud. Alle foretak kan utveksle kryptert e-post med Finanstilsynet, se veiledningen for mer informasjon. 

Prospektgebyr og gebyrsatser

Kvittering på betalt prospektgebyr skal ligge ved e-post med søknaden om godkjennelse av prospekt. Finanstilsynet vil ikke starte kontroll av prospektet før kvittering er mottatt. På kvitteringen må utstedernavn oppgis.

Merk: Finanstilsynet har innført nytt gebyrsystem og nye satser for prospektgebyrer. Dersom søknaden er utarbeidet etter den nye prospektforordningen (forordning 2017/1129) med tilhørende rettsakter, skal de nye gebyrene benyttes.

Informasjonsdokumenter som ikke kontrolleres av Finanstilsynet

Finanstilsynet er kompetent prospektmyndighet og utøver den operative prospektkontrollen av EØS-prospekt. Finanstilsynet kontrollerer ikke registreringsprospekt eller informasjonsmemorandum. Registreringsprospekter sendes til Brønnøysundregistrene, informasjonsmemorandum til Oslo Børs.

Kontakt

E-postadresse for å sende inn prospekter og andre henvendelser: 
prospekter@finanstilsynet.no

E-postadresse for grensekryssende bruk (passporting) til Norge:
Send e-post