Forside Tema Prospektkontroll

Prospektkontroll

Finanstilsynet kontrollerer og godkjenner EØS-prospekter som gjelder offentlige tilbud av omsettelige verdipapirer rettet mot det norske markedet og notering av omsettelige verdipapirer på norsk regulert marked. 

MERK: Ny prospektforordning (forordning (EU) 2017/1129) forventes gjennomført i norsk rett 21. juli 2019. Gjennomføringen får betydning for kravene innsendte prospekter må oppfylle. Se "Nytt europeisk prospektregelverk" for mer informasjon.

Godkjente prospekter

En oversikt over godkjente prospekter fra Finanstilsynet finnes her. I tillegg finnes en oversikt over grensekryssede prospekter i vårt Prospektregister.

Veiledning om prospektkontroll

Veiledningen om prospekt kontrollgir nærmere informasjon om innsendelse av prospekter til kontroll, saksbehandling og frister, krav om tilstrekkelig gjennomarbeidet prospekt, avbrutt kontroll, godkjennelse og tilleggsprospekt.

Søknadsskjema for innsendelse av prospekter til godkjenning

Søknad om prospektkontroll skal inneholde søknadsskjema med tidsplan, kvittering på betalt prospektgebyr, prospektutkast i Word-format, vedlegg og dokumenter inntatt ved henvisning og sjekklister i Word-format.

Elektronisk innsendelse av prospekter

Søknad om prospektkontroll og andre henvendelser sendes til e-postadressen prospekter@finanstilsynet.no.

Dokumenter som grensekrysses inn i Norge og endelige vilkår sendes til e-postadressen prospectus.notification@finanstilsynet.no.

Finanstilsynet krever ikke at vedlegg skal sendes i original eller bekreftet kopi. Eventuelle forsøk på dokumentfalsk vil bli anmeldt. Finanstilsynet gjør imidlertid oppmerksom på at e-post med vedlegg er å betrakte som en åpen kanal. Det samme gjelder telefaks. Avsender må derfor selv velge sikkerhetsnivå for oversendelsen. Søknader og dokumentasjon kan selvfølgelig fortsatt sendes i ordinær post, eventuelt med bud. 

Kryptering 
Alle foretak kan utveksle kryptert e-post med Finanstilsynet. Det er ikke nødvendig med installasjon av programvare hverken hos avsender eller mottaker. Ta kontakt med Finanstilsynet første gangen foretaket vil sende kryptert e-post. Finanstilsynet vil da sende en kryptert e-post til foretaket. Ved å svare på denne, vil e-post fra foretaket til Finanstilsynet bli kryptert. Bruk adressen prospekter@finanstilsynet.no

Mottakeren av en kryptert e-post fra Finanstilsynet må første gang registrere seg med brukernavn og passord.

Prospektgebyr og gebyrsatser

Kvittering på betalt prospektgebyr skal ligge ved e-post med søknaden om godkjennelse av prospekt. Finanstilsynet vil ikke starte kontroll av prospektet før kvittering er mottatt. På kvitteringen må utstedernavn oppgis.

Merk: Finanstilsynet har innført nytt gebyrsystem og nye satser for prospektgebyrer. Dersom søknaden er utarbeidet etter den nye prospektforordningen (forordning 2017/1129) med tilhørende rettsakter, skal de nye gebyrene benyttes.

Mer informasjon:

Prospektgebyr skal betales inn til: 

  • Kontonummer: 7694 05 09641
  • IBAN: NO4976940509641
  • BIC: DNBANOKK

For dokumenttyper som ikke inngår i oversikten, beregnes gebyrsatser forholdsmessig innenfor de rammer som ellers er trukket opp. I særlige tilfeller kan det avvikes fra prospektsatsene.

Ordinært gebyr vil påløpe der kontrollen av et prospekt er påbegynt, men prosessen på et senere tidspunkt avbrytes.

*) Spesialutstedere er utstedere innen bransjene olje-, gass- og gruvedrift, shipping, fast eiendom, farmasi og kjemi samt oppstartselskaper. For utstedere innen disse bransjene stiller prospektreglene i enkelte tilfeller krav om at prospektet inneholder en rapport utarbeidet av en uavhengig ekspert.

Dokumenttype

Gebyr fom
1. august 2017

Egenkapital  
Aksjeprospekt 88 000
Noteringsprospekt (IPO) 103 000
Registreringsdokument 68 000
Verdipapirdokument + sammendrag 20 000
Warrant 16000
Tilleggsprospekt 12500
Tilleggsavgift for spesialutstedere *) 16000
   
Fremmedkapital  
Grunnprospekt 76000
Registreringsdokument 60000
Tilleggsprospekt 7500
Verdipapirdokument + sammendrag 16000
Tilleggsavgift for spesialutstedere*) 16000

Om prospektkontroll

Offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer, jf. verdipapirhandelloven (vphl) § 7-2 og opptak til notering på regulert marked, jf. vphl. § 7-3, utløser prospektplikt for utstederforetaket.

Foretaket skal utarbeide prospekt etter reglene i verdipapirhandelloven kapittel 7 med forskrifter, eller i samsvar med tilsvarende regler i annen EØS-stat som kan benyttes grensekryssende iht. verdipapirhandelloven § 7-9 første ledd. 

Finanstilsynet er kompetent prospektmyndighet og utøver den operative prospektkontrollen.

Finanstilsynet har som målsetting å videreføre prospektkontrollen etter de samme prinsipper, rutiner mv. som Oslo Børs har lagt til grunn. Dette innebærer blant annet at fortolkningen av relevante rettskilder, informasjon mv. som har blitt lagt til grunn i prospektkontrollen ved Oslo Børs, som hovedregel videreføres og anvendes på samme måte av Finanstilsynet.

Finanstilsynet kontrollerer ikke registreringsprospekt eller informasjonsmemorandum. Registreringsprospekter sendes til Brønnøysundregistrene, informasjonsmemorandum til Oslo Børs.

Kontakt

E-postadresse for å sende inn prospekter og andre henvendelser: 
prospekter@finanstilsynet.no

E-postadresse for grensekryssende bruk (passporting) til Norge:
Send e-post