Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Vedtak om overtredelsesgebyr Rocksource ASA

Brev

Vedtak om overtredelsesgebyr Rocksource ASA

Advokatfirmaet Schjødt AS

Postboks 2444 Solli
0102 Oslo

Saksbehandler: Ola Aamodt Enger
Dir. tlf.: 22 93 99 41
Vår referanse: 14/6193
Dato: 10.10.2014

1.Innledning

Finanstilsynet viser til forhåndsvarsel 30. juni 2014 om ileggelse av overtredelsesgebyr, jf. forvaltningsloven av 10. februar 1967 ("fvl.") § 16. Rocksource ASA ("Rocksource" eller "foretaket") innga rettidig tilsvar på varslet 28. juli 2014 ("tilsvaret"). Det ble avholdt møte 10. september 2014.

Etter verdipapirhandelloven av 29. juni 2007 ("vphl.") § 17-4 (4) kan Finanstilsynet ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på prospektreglene i lovens kapittel 7. Rocksource ilegges et gebyr lik halve kursnoteringsavgiften til foretaket, dvs. kr. 74 624, jf. pkt. 4 nedenfor. 

I følge tilsvaret anser foretaket forhåndsvarslet som mangelfullt og ufullstendig, jf. pkt. 1. Foretaket har på denne bakgrunn anmodet om å få inngi nye skriftlige kommentarer dersom Finanstilsynet beslutter å opprettholde varslet. Finanstilsynet anser forhåndsvarslet for å være i samsvar med fvl.
§ 16 og endelig beslutning i saken følger her.

2. Faktum

Finanstilsynet mottok utkast til prospekt fra Rocksource 8. mai 2014. Prospektet ble godkjent 10. juni 2014. Offentliggjøring av prospektet fant sted på utsteders og tilretteleggers hjemmesider 11. juni 2014. I prospektet rettes tilbud om tegning til eksisterende aksjonærer og tegningsperioden var fra 11. til 25. juni 2014.

Den 11. juni 2014 mottok Finanstilsynet henvendelser fra foretaket med spørsmål om visse opplysninger som ved en feil var inntatt i et vedlegg til prospektet, kunne tas ut. Den aktuelle informasjonen var del av en ekspertrapport for selskapets oljereserver. Foretaket opplyste at opplysningene utgjorde forretningshemmeligheter og tilleggsinformasjon utover kravene i prospektregelverket. Det ble fremlagt at foretaket hadde gode grunner for å ta ut opplysningene, idet foretaket kunne risikere søksmål fra sine lisenspartnere på bakgrunn av feilen.

Den første henvendelsen til Finanstilsynet ble fremsatt per telefon av foretakets finansielle rådgiver på ettermiddagen 11. juni 2014. Samtalen ble etterfulgt av en skriftlig redegjørelse og anmodning. På kvelden samme dag ble Finanstilsynet kontaktet av foretakets juridiske rådgiver. I samtalene ble foretakets handlingsalternativer diskutert og det fremkom at Rocksource ikke anså avbrytning av tegningen og godkjennelse av et nytt prospekt som et alternativ, jf. også tilsvarets pkt. 2. Foretaket hadde med dette i realiteten to alternativer; enten å fjerne opplysningene på egen hånd eller å la prospektet være med påfølgende søksmålsrisiko.

Det ble i samtalene forespurt om prospektet kunne endres fra foretakets side. Det ble videre forespurt om Finanstilsynet kunne foreta en ekstraordinær godkjenning av et revidert prospekt der vedleggsopplysningene var tatt ut. Finanstilsynet presiserte i samtalene at et godkjent prospekt ikke kan endres uten en nærmere godkjenning. Det ble videre presisert at ny godkjenning i dette tilfellet ville kreve en viss saksbehandling gitt Finanstilsynets rutiner og retningslinjer for kontroll av prospekter. Det ble i samtalene gitt uttrykk for at det korrekte ville være å trekke tilbudet og utarbeide et nytt prospekt.

Parallelt med at foretaket henvendte seg til Finanstilsynet ble de aktuelle opplysningene omtalt på et nettforum der investorer og andre fremmer ulike synspunkter om foretak og deres virksomhet og rapportering. På nettforumet ble den aktuelle informasjonen omtalt som verdifull og positiv. Det vises til utskrift inntatt i vedlegg 1 til dette brevet.  

Rocksource fjernet på kvelden 11. juni 2014 prospektet fra foretakets og rådgivers hjemmesider. Opplysningene som ved en feil var blitt inntatt, ble tatt ut av prospektvedlegget, som sammen med prospektet igjen ble gjort offentlig den 12. juni 2014. Foretaket opplyste i børsmelding av samme dag at opplysningene som ikke skulle vært del av prospektet, nå var fjernet.

Foretaket har i tilsvaret gitt noen ytterligere opplysninger om tilbudet, herunder om opplysningene som var inntatt i vedlegget, jf. tilsvarets pkt. 2. Finanstilsynet kan ikke se at det er noen uenighet knyttet til faktum i saken.

3. Anførsler og vurderinger

Prospekter om offentlige tilbud og noteringer skal godkjennes av Finanstilsynet før offentliggjøring, jf. vphl. § 7-7 (3). Finanstilsynet skal ved godkjenning av prospekter påse at disse oppfyller lovens innholdskrav, jf. vphl. § 7-8 (1). En adgang til å foreta etterfølgende endringer i prospekter av foretak vil uthule lovens system og den investorbeskyttelsen som prospektgodkjenningen skal ivareta. Det følger av vphl. § 7-7 (3) og hensynene bak denne at foretak ikke kan gjøre endringer i prospekter som er godkjente. 

En rekke av foretakets anførsler i tilsvaret knytter seg Finanstilsynets håndtering av forholdet. Den vanskelige situasjonen foretaket havnet i oppsto likevel som et resultat av foretakets egne handlinger og ikke som følge av Finanstilsynets saksbehandling. I tilsvaret erkjenner foretaket at "saken i første runde oppsto som følge av svikt i selskapets kvalitetssikringsrutiner", jf. pkt. 6.

Finanstilsynet kunne under hensyn til andre pågående saker, raskt behandlet foretakets anmodning om ny prospektgodkjennelse. Det ville imidlertid ikke vært i tråd med Finanstilsynets rutiner og retningslinjer å godkjenne en endring i foretakets prospekt på kvelden 11. juni 2014. Også mindre endringer i et prospekt krever en viss saksbehandling fra Finanstilsynets side, jf. vphl. § 7-8 (1). Ved fjerning av opplysninger må Finanstilsynet påse at innholdskravene er oppfylt og investorer fortsatt gis et riktig beslutningsgrunnlag.

Før børsåpning den 12. juni 2014 offentliggjorde foretaket en ny versjon av prospekter der de aktuelle opplysningene var tatt ut. Det ble i børsmelding gitt opplysninger om endringen. Foretaket har ved å offentliggjøre et nytt prospekt uten godkjenning brutt vphl. § 7-7 (3).

Foretaket anfører at ny godkjenning fra Finanstilsynets side ikke var påkrevd ettersom det ikke dreide seg om opplysninger som var nødvendig for å oppfylle innholdskravene til prospekt, jf. pkt. 4. Det er videre anført at opplysningene fremkom av et vedlegg, og at dette skal behandles annerledes enn selve prospektet.

Godkjenning av prospekter er en myndighetsoppgave, og et prospekt skal anses godkjent som sådan. Finanstilsynet er enig i at ikke alle opplysninger i et prospekt vil ha den samme verdi for investorene. I forbindelse med godkjenningen av prospektet vurderer ikke Finanstilsynet i hvilken grad det inneholder  "tilleggsinformasjon". Vurderingen av om prospektet ville blitt godkjent uten de aktuelle opplysningene, tas ved godkjenning av et nytt prospekt.  Et vedlegg til et prospekt er for godkjenningsformål å anse som en del av selve prospektet. En motsatt regel ville uthulet kontrollen og hensynene bak denne.

Det er i tilsvaret anført at opplysningene det dreier seg om var av en såpass teknisk karakter at en alminnelig investor neppe ville ha nytte av informasjonen, jf. pkt. 2. Finanstilsynet har ikke vurdert opplysningene nærmere, men disse ble omtalt på et nettforum som verdifulle og positive (vedlegg 1). Ved offentliggjøring av et nytt prospekt 12. juni 2014 anser Finanstilsynet at det ble skapt en informasjonsasymmetri idet noen investorer ville ha tilgang til opplysningene og andre ikke. Denne informasjonsasymmetrien ville ikke blitt avhjulpet ved godkjenning av et nytt prospekt. At markedet fikk ulik informasjon har likevel sin bakgrunn i foretakets handlinger. Foretaket synes å anføre at det ikke er relevant for Finanstilsynet at investorer ble gitt ulike opplysninger, jf. pkt. 5.4. Det tilligger Finanstilsynet å føre tilsyn med at bestemmelsene i verdipapirhandelloven blir overholdt, herunder at informasjon håndteres tilbørlig og at investorer fatter sine beslutninger på likt grunnlag, jf. §§ 15-1 (2) og kapittel 3. 

Foretakets aksjekurs steg samme dag som det nye prospektet ble offentliggjort. I følge foretaket var bakgrunnen for kursstigningen annen informasjon gitt til markedet, jf. pkt. 2 i tilsvaret. Det er opplyst at det var dialog med Oslo Børs' markedsovervåkning, som ikke har "funnet grunnlag for å foreta seg noe ytterligere i saken". Finanstilsynet vært i kontakt med Oslo Børs i sakens anledning, men ikke vurdert kursbevegelsene nærmere. 

Etter Finanstilsynets oppfatning har foretaket brutt prospektreglene i vphl. kapittel 7, noe som gir grunnlag for overtredelsesgebyr, jf. § 17-4 (4). Vphl. § 17-4 femte ledd spesifiserer kriteriene for hva det særlig skal legges vekt på ved utmåling av overtredelsesgebyr. Finanstilsynet finner etter en totalvurdering at et overtredelsesgebyr likt en halv kursnoteringsavgift er riktig reaksjon i saken. Dette er første gang Finanstilsynet ilegger gebyr for overtredelse av prospektreglene, noe som reflekteres i gebyret. Det er anført at et overtredelsesgebyr her fremstår som urimelig og lite forholdsmessig, jf. tilsvarets pkt. 4 og 5. Foretaket anfører også at et gebyr vil medføre usaklig forskjellsbehandling.

Finanstilsynet anser ikke overtredelsesgebyr som urimelig eller uforholdsmessig. Fjerning av opplysninger i godkjente prospekter utgjør et alvorlig regelbrudd da etterfølgende endringer i strid med regelverket undergraver hensynet bak prospektkontrollen. Videre var tegningsperioden allerede påbegynt da opplysningene ble fjernet og ulike investorer mottok derfor ulik informasjon. Utmålingen av overtredelsesgebyr gjenspeiler dette. I formildende retning taler at foretaket selv varslet Finanstilsynet om endringen. Uten at det har særlig betydning utgjør en halv kursnoteringsavgift omtrent det samme som gebyret for å få godkjent et nytt prospekt. En endring i et godkjent prospekt uten noen nærmere begrunnelse vil som utgangspunkt sanksjoneres strengere enn i gebyret i nærværende tilfelle.

Finanstilsynet ble våren 2014 gjort kjent med at enkelte foretak hadde gjort endringer i prospekter var godkjent. Opplysningene omhandlet ansvarsfraskrivelser for tilrettelegger og vært inntatt under prospektets "important notice". Det har ikke blitt opplyst at nye opplysninger er inntatt etter godkjenningen. Finanstilsynet ble kjent med forholdene etter at tilbudene var gjennomført, og det kunne virke som at enkelte markedsaktører trodde en slik endringsadgang forelå. På bakgrunn av opplysningene offentliggjorde Finanstilsynet en nyhetssak 9. april 2014 der det presiseres at etterfølgende endringer i prospekter ikke skal foretas uten godkjenning, og at brudd på dette vil kunne medføre overtredelsesgebyr. Foretaket var dermed vel kjent med dette før prospektet ble sendt Finanstilsynet for godkjenning.

Foretaket anfører at pålegg om stans av tilbudet fremstår som en mer naturlig reaksjon fra Finanstilsynets side enn et overtredelsesgebyr, jf. pkt. 4. Dette synes underlig gitt at foretaket ikke ønsket å avbryte tegningen for å få godkjent et nytt prospekt. I følge foretaket var det ikke et alternativ gitt foretakets behov for kapital.

Foretaket anfører at Finanstilsynet ikke har oppfylt sin veiledningsplikt og derved at reglene om god forvaltningsskikk er brutt, jf. pkt. 5. Foretaket mener Finanstilsynet kunne bidratt til å begrense problemene ved å godkjenne det reviderte prospektet så snart det var praktisk mulig. Finanstilsynet har i saken fulgt fastsatte godkjenningsprosedyrer og ytet veiledning innen disse. Veiledningsplikten og reglene om god forvaltningsskikk anses derved som oppfylt. 

4. Vedtak 

Med hjemmel i vphl. § 17-4 (4), jf. § 7-7 (2) og (3) har Finanstilsynet truffet følgende vedtak om overtredelsesgebyr:

Rocksource ASA plikter å betale et overtredelsesgebyr på kroner 74 624,- syttifiretusensekshundreogtjuefire - som tilfaller statskassen.

Finanstilsynets vedtak om overtredelsesgebyr kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Finansdepartementet er klageinstans. Klagen rettes til Finanstilsynet. Klagefristen er tre uker fra dette brevet er mottatt. Partene har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter etter bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Faktura vil bli ettersendt Rocksource ASA.

For Finanstilsynet

Anne Merethe Bellamy
direktør

 Gaute S. Gravir
 seksjonssjef