Søk Søk
Forside Tema Prospektkontroll Praksis og presiseringer

Praksis og presiseringer

Oversikt over presiseringer, Finanstilsynets praksis og annen relevant informasjon knyttet til prospektkontroll.

Annonse i riksdekkende avis

Etter verdipapirhandelloven § 7-19 (4) skal det opplyses i en riksdekkende avis hvor visse offentliggjorte prospekter er tilgjengelige. 

For prospekter som kun er utarbeidet i forbindelse med opptak til notering av verdipapirer i en allerede notert klasse, kan annonsen alternativt sendes som børsmelding, jf. kommisjonsforordning (EU) nr. 809/2004 (prospektforordningen) art. 31 (1). 

Finanstilsynet legger til grunn at obligasjoner, ETN og waarants forstås som en klasse verdipapirer etter prospektforordningen art. 31 (1). 

Ansvarsfraskrivelser

Finanstilsynet aksepterer ikke generelle ansvarsfraskrivelser (engelsk: disclaimers) i prospekter som svekker ansvarserklæringen fra de ansvarlige hos utsteder. Det vises til at ordlyden i ansvarserklæringen, jf. Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 av 29. april 2004, vedlegg IV, V, IX, XI og XIII, punkt 1.2, allerede inneholder en tilstrekkelig rimelighetsbegrensning. Generelle ansvarsfraskrivelser (disclaimers) fra utsteder på prospektets innhold anses derfor å være unødvendige og i strid med prospektets grunnleggende funksjon.

Ansvarsfraskrivelser i risikofaktorkapittelet

I prospektets avsnitt om risikoforhold skal det inntas en beskrivelse av risikofaktorer som er spesifikke for utstederen eller dennes bransje (registreringsdokumentet) og risikofaktorer som er vesentlige for verdipapirene (verdipapirdokumentet). Opplysninger som ikke gjelder nevnte forhold i det aktuelle dokument, skal ikke inngå som en del av dokumentets beskrivelse av risikoforhold. Dette gjelder særlig beskrivelser som Finanstilsynet anser som forsøk på ansvarsfraskrivelser med hensyn til risikoforhold og som ikke utgjør opplysninger som kreves for å oppfylle innholdskravet. Eksempler på slike beskrivelser kan for eksempel være: "..oversikten over risikoforhold er ikke uttømmende…"; "…andre risikoforhold som utsteder ikke er kjent med, men som kan ha påvirkning…"; "…forhold som ikke er kjent nå, men som kan oppstå på et senere tidspunkt…"; "…også risikofaktorer selskapet anser som uvesentlige kan påvirke selskapet negativt…"

Bemanning

Ved offentlige høytidsdager og i sommerferien vil Finanstilsynet ha redusert bemanning og tilbakemeldingstiden vil være lengre. Ved jul og påske skal ikke virkedagene i romjulen og påskehøytiden medregnes når man beregner Finanstilsynets frist for tilbakemelding.    

Endelige vilkår/final terms 

Endelige vilkår/Final terms skal sendes til prospectus.notification@finanstilsynet.no. For mer informasjon om endelige vilkår se "Grunnprospekt og endelige vilkår".

Cover note/søknadsskjema

Se Søknadsskjema

E-post med vedlegg

Søknader og andre dokumenter kan sendes som vedlegg til e-post. Bruk adressen prospekter@finanstilsynet.no. Finanstilsynet krever ikke at vedlegg skal sendes i original eller bekreftet kopi. Eventuelle forsøk på dokumentfalsk vil bli anmeldt. Finanstilsynet gjør imidlertid oppmerksom på at e-post med vedlegg er å betrakte som en åpen kanal. Det samme gjelder telefaks. Avsender må derfor selv velge sikkerhetsnivå for sin oversendelse. Søknader og dokumentasjon kan selvfølgelig sendes i ordinær post, eventuelt med bud. 

Final terms /endelige vilkår

Se Endelig vilkår.

Forenklet regelsett

Bakgrunnen for at det er innført et forenklet regelsett ("proportionate/light touch regime") er hensynet til økt effektivitet i verdipapirmarkedet og reduksjon av utstedernes kostnader, jf. Kommisjonsforordning 486/2012 fortalens punkt 12.

Bestemmelsene om forenklet regelsett er inntatt som et nytt kapittel IIIa i Kommisjonsforordning 809/2004 (prospektforordningen). 

Det forenklede regelsettet kan kun anvendes på følgende transaksjoner/utstedere:

 1. Tegningsrettsemisjoner i allerede noterte selskaper 
 2. Utstedere som er definert som ”små og mellomstore bedrifter” eller ”selskap med lav markedsverdi”(emisjoner/låneopptak og opptak til notering på regulert marked) 
 3. Kredittinstitusjoner (låneopptak)

1. Tegningsrettsemisjoner 
Begrepet tegningsrettsemisjon er definert i Kommisjonsforordning 486/2012 og er inntatt som nummer 13 i artikkel 2 i prospektforordningen. Det følger av definisjonen at enhver utstedelse av lovbestemte fortrinnsretter som åpner for tegning av nye aksjer og utelukkende er rettet til eksisterende aksjeeiere er omfattet av begrepet. 

Videre er andre tegningsrettsemisjoner, hvor den lovfestede fortrinnsretten er fraveket, omfattet av definisjonen, dersom tegningsrettene oppfyller følgende vilkår:

 1. Aksjonærene tilbys rettene vederlagsfritt; 
 2. Aksjonærene har rett til å tegne seg i emisjonen andelsmessig som sin eksisterende aksjebeholdning / i samme forhold som underliggende aksjebeholdning; 
 3. Tegningsrettene er fritt omsettelige, eller dersom ikke, blir de aksjene som stammer fra tegningsrettene solgt på slutten av tilbudsperioden og provenyet skal gå til de aksjonærene som ikke benyttet seg av tegningsrettene; 
 4. Når det gjelder rettene som nevnt under punkt 2, må utsteder være i stand til å pålegge begrensninger eller restriksjoner eller utelukkelser og gjøre de foranstaltninger som utsteder anser nødvendig eller rimelig for å kunne håndtere aksjer i utsteders egne beholdning, brøkretter, og regulatoriske krav som  følger av et lands eller en regulatorisk myndighets rettslige regulering eller andre krav; 
 5. Minimumsperioden som aksjer kan tilegnes er lik perioden som tegningsretter kan tilegnes i henhold til direktiv 77/91/EEC artikkel 29 og 
 6. Etter utløpet av utøvelsesperioden, blir tegningsrettene verdiløse (foreldes).

Utstedere som ønsker å anvende forenklet regelsett ved tegningsrettsemisjoner må være notert på et regulert marked eller, en multilateral handelsfasilitet (MHF) som stiller visse minstekrav til offentliggjøring av historisk finansiell informasjon og har bestemmelser som forebygger innsidehandel og markedsmanipulasjon, jf. ny artikkel 26a nr. 2 bokstavene (a) – (c) i Prospektforordningen. 
Dersom forenklet regelsett anvendes må prospektet innledningsvis inneholde følgende informasjon om dette:

”[This] rights issue is addressed to shareholders of the issuer and [] the level of disclosure of [this] prospectus is proportionate to [this] type of issue”, jf. Prospektforordningen ny artikkel 26a nr. 3. 
Ved tegningsrettsemisjoner som omfattes av forenklet regelsett er det utarbeidet to sjekklister, vedlegg XXIII for registreringsdokument for aksjer og vedlegg XXIV for verdipapirdokument for aksjer.

2. Utstedere definert som “små og mellomstore bedrifter” eller “selskap med lav markedsverdi” 
“Små og mellomstore bedrifter” er definert i Direktiv 2003/71/EC (prospektdirektivet) artikkel 2, nr. 1, bokstav (f). Minst to av følgende tre vilkår må være oppfylt for å være en liten eller mellomstor bedrift i Prospektdirektivets betydning:

 • Færre enn 250 ansatte siste regnskapsår (gjennomsnitt) 
 • Total balansesum under 43 000 000 euro 
 • Årlig omsetning under 50 000 000 euro «…according to their last annual or consolidated accounts...»

“Selskap med lav markedsverdi” er definert i Direktiv 2010/73/EU (endringsdirektivet) artikkel 1, nr.2, (a) (ii) (t). Følgende to vilkår må være oppfylt for å omfattes:

 • Notert på regulert marked og 
 • Gjennomsnittlig markedsverdi på under 100 000 000 euro beregnet på basis av årlige sluttkurser siste tre kalenderår. 

Det er utarbeidet fire vedlegg for forenklet regelsett for ”små og mellomstore bedrifter” og ”selskap med lav markedsverdi”:

 • Vedlegg XXV – Registreringsdokument for aksjer
 • Vedlegg XXVI – Registreringsdokument for obligasjoner og finansielle derivater med pålydende  under 100 000 EUR
 • Vedlegg XXVII – Registreringsdokument for obligasjoner og finansielle derivater med pålydende lik eller over 100 000 EUR
 • Vedlegg XXVIII – Depotbevis aksjer

ESMA Q&A nr. 86 og 87 gjelder de nye vedleggene XXV, XXVI og XXVII.

3. Kredittinstitusjoner
Det er utarbeidet et vedlegg XXIX, som kommer til anvendelse for kredittinstitusjoner som utsteder ”ikke-aksjerelaterte verdipapirer … fortløpende eller gjentatte ganger…...og som gjelder et totalbeløp på mindre enn 75 000 000 euro..” jf. verdipapirhandelloven § 7-6 (2) og som velger å utarbeide prospekt frivillig for å tiltre mulighet for grensekryssing og tilbud eller opptak til notering i andre stater. Endringen i vedlegg XXIX knytter seg til nåværende vedlegg XI (registreringsdokument) og innebærer at det heretter kun stilles krav til ett års historisk finansiell informasjon.

Gjenbruk av prospekt og skriftlig samtykke 

Dersom et prospekt skal gjenbrukes ved videresalg eller endelig plassering av verdipapir gjennom finansiell mellommann, må dette fremkomme av prospektet. 

Det er inntatt en ny artikkel 20 a i prospektforordningen (Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004), jf. Kommisjonsforordning (EU) nr. 862/2012 artikkel 1 (2). Den nye artikkelen inneholder henvisninger til et nytt vedlegg XXX til prospektforordningen. I vedlegg XXX er det angitt detaljerte krav til informasjon som må inntas i prospektet dersom det skal gjenbrukes. Det er ulike deler av vedlegg XXX som må oppfylles i prospektet, avhengig av om samtykke til gjenbruk av prospektet gis til særskilte angitte finansielle mellommenn eller generelt til alle finansielle mellommenn.

Dersom en finansiell mellommann ikke oppfyller vilkårene som er angitt for gjenbruk i prospektet, må det utarbeides et nytt prospekt, jf. artikkel 1 (2) nr. 2. 

Kravet om skriftlig samtykke ved gjenbruk av prospekt medførte også endringer i prospektforordningens vedlegg XX om kategorisering av innholdskrav og vedlegg XXII om sammendrag, se punkt 10 og 11 i vedlegget til Kommisjonsforordning (EU) nr. 862/2012

Godkjente prospekter - nye opplysninger i allerede godkjente prospekt

Finanstilsynet er gjort kjent med at enkelte selskaper har inntatt nye opplysninger i allerede godkjente prospekter. Opplysningene har blant annet omhandlet ansvarsfraskrivelser for tilrettelegger og vært inntatt under prospektets "important notice". Det har ikke blitt opplyst at nye opplysninger er inntatt etter godkjenningen. 

Prospekter skal oppfylle visse innholdskrav. Opplysningene som inntas har vært gjenstand for myndighetskontroll. Et prospekt som har blitt godkjent av Finanstilsynet skal anses godkjent som sådant. Det skal ikke gjøres etterfølgende endringer i prospekter. 

Dersom selskaper gjør endringer i prospekter etter at disse er godkjent, vil Finanstilsynet kunne anse plikten til å utarbeide prospekt som brutt. Finanstilsynet kan ved overtredelse av plikten til å utarbeide prospekt, ilegge overtredelsesgebyr. 

Det skal etter egne regler utarbeides tillegg til prospekter, men disse er bare aktuelle ved hendelser mellom godkjenningen av prospektet og utløp av akseptfristen/opptakstidspunktet som kan få betydning for vurderingen av verdipapirene.

Godkjent prospekt - Opplysninger i prospekt om at Finanstilsynet har "kontrollert og/eller godkjent prospektet"

Finanstilsynet viser til at utstedere ofte inntar en ordlyd om at "Finanstilsynet har kontrollert og/eller godkjent prospektet...". Første gang dette står i et prospekt, skal det i umiddelbar forlengelse av informasjonen også inntas opplysninger om at Finanstilsynet ikke har kontrollert og/eller godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysninger som gis i prospektet. Videre skal det stå at Finanstilsynets kontroll og godkjennelse utelukkende knytter seg til at utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. I tillegg skal det fremgå at Finanstilsynet ikke har foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet i eller på annen måte omfattet av prospektet. Dersom ordlyden om at "Finanstilsynet har kontrollert og/eller godkjent prospektet..." fremkommer flere steder i prospektet, må det vises til inntatt beskrivelse, som nevnt over. 

Det presiseres at det er utsteders ansvar å sørge for at opplysningene i prospektet er fullstendige og korrekte.

Dersom det ikke fremgår av prospektet at Finanstilsynet har kontrollert og/eller godkjent prospektet, er det heller ikke påkrevet å innta ovennevnte beskrivelse.

Grensekryssing av prospekt inn og ut fra Norge

Dersom man ønsker å grensekrysse et prospekt inn til Norge skal tilsynsmyndigheten i det landet man har fått sitt prospekt godkjent kontaktes. Man anmoder så den aktuelle tilsynsmyndigheten om at prospektet skal grensekrysses til Norge. Prosessen videre blir en dialog mellom tilsynsmyndigheten i godkjennelsesstaten og Finanstilsynet.

Ønsker man å grensekrysse et prospekt fra Norge til en annen EU-stat skal Finanstilsynet kontaktes, og det er Finanstilsynet som gjennomfører selve grensekryssingen til den aktuelle stat.   

E-postadresse for grensekryssende bruk (passporting) til Norge:
prospectus.notification@finanstilsynet.no

Grunnprospekt og endelige vilkår

Kommisjonsforordning (EU) nr. 486/2012 medfører endringer i kravene til grunnprospekt og endelige vilkår.

Alle opplysninger som er kjent på tidspunktet for godkjennelse av grunnprospektet, skal inntas i grunnprospektet, jf. Kommisjonsforordning (EU) nr. 486/2012 fortalen punkt 5. Noen opplysninger, knyttet til spesifikke innholdskrav i verdipapirdokumentet, kan inntas i endelige vilkår, dersom opplysningene ikke er kjent på tidspunktet for godkjennelsen av grunnprospektet.

1. Alternativ for oppfyllelse av innholdskrav i verdipapirdokumentet tilknyttet grunnprospektet 
Utsteder kan skissere ulike alternativ i grunnprospektet, for oppfyllelse av innholdskravene i verdipapirdokumentet. Dersom flere alternativ er angitt for ett innholdskrav, må det fremkomme av endelige vilkår hvilket alternativ som kommer til anvendelse ved den spesifikke utstedelsen, jf. prospektforordningen artikkel 22 ny nr. 1a. Dette kan gjøres ved å gjenta den relevante informasjonen eller ved å vise til relevant informasjon i grunnprospektet, se eksempler i ESMAs Q&A spørsmål nr. 78 

2. Innhold i endelige vilkår
Det følger av prospektforordningen artikkel 22 ny nr. 4, at endelige vilkår kun skal inneholde:

 1. informasjon som oppfyller innholdskravene som er kategorisert som B og C i vedlegg XX og som gjelder den aktuelle utstedelsen. Dersom punktet ikke er aktuelt for utstedelsen skal det angis som "N/A".
 2. "tilleggsinformasjon" som spesifisert i nytt vedlegg XXI. (Dette er frivillig).
 3. gjengivelse av, eller henvisning til, alternativ som er angitt i grunnprospektet og som gjelder den aktuelle utstedelsen. Se eksempler på hvordan dette kan gjøres i ESMAs Q&A spørsmål nr. 78.

3. Kategorisering (A-C) av innholdskrav i verdipapirdokumentet
Innholdskravene i sjekklistene for verdipapirdokument deles inn i kategoriene A, B og C, jf. ny artikkel 2a i Kommisjonsforordning (EF) 809/2004 (prospektforordningen) og nytt vedlegg XX. Kategoriseringen knytter seg til hvilken informasjon som må inntas i grunnprospektet og hvilken informasjon som helt eller delvis kan inntas i endelige vilkår. 

Opplysninger som oppfyller innholdskrav som er "kategori A" i det aktuelle verdipapirdokumentet skal inngå i og være fullstendig beskrevet i grunnprospektet. 

For innholdskrav som er "kategori B" skal det i grunnprospektet inntas en beskrivelse av de generelle prinsippene som oppfyller innholdskravet. Det godtas imidlertid at detaljopplysninger, som ikke er kjent på tidspunktet for godkjennelse av grunnprospektet, kan være uutfylt i grunnprospektet (ved åpne klammer) og at de endelige detaljopplysningene inntas i endelige vilkår. Det følger av ESMAs Q&A spørsmål nr. 78 (se Rettskilder) at detaljer som kan være uutfylt er beløp, valuta, dato, tidsperioder, prosenter, referanserenter, "screen pages", navn og steder. Videre er det angitt eksempler på hvordan informasjonen for innholdskrav i kategori B kan inntas i grunnprospekt og endelige vilkår. 

For innholdskrav som er "kategori C" er det tilstrekkelig at det reserveres plass i grunnprospektet for opplysninger som ikke er kjent på tidspunktet for godkjennelse av grunnprospektet. Opplysninger i denne kategorien skal fremkomme av endelige vilkår.   

Den konkrete kategoriseringen av de ulike innholdskravene i de forskjellige sjekklistene for verdipapirdokument følger av nytt vedlegg XX til prospektforordningen.

4. Mal for endelige vilkår 
Det følger av prospektforordningen artikkel 22 nr. 5 punkt 1a at grunnprospektet skal inneholde en mal for hvordan de endelige vilkår vil se ut. Malen må fylles ut ved hver spesifikke utstedelse.

5. Sammendrag til grunnprospekt og endelige vilkår
Både til grunnprospekt og endelige vilkår skal det medfølge et sammendrag iht. vedlegg XXII. I prospektforordningen artikkel 24 nr. 2 og nr. 3 er det angitt hvilken informasjon som kan og skal inntas i sammendraget for henholdsvis grunnprospekt og den spesifikke utstedelsen.

Sammendraget for grunnprospektet kan inneholde:

 1. informasjon som er inntatt i grunnprospektet
 2. eventuelle ulike alternativ som er angitt, for oppfyllelse av innholdskravene i verdipapirdokumentet som er kategorisert fra A-C
 3. informasjon som er angitt med åpne felt i grunnprospektet (fra kategori B og C i innholdskravene for verdipapirdokumentet). Den konkrete informasjonen vil da følge av endelige vilkår.

6. Språkkrav for endelige vilkår og sammendraget til den spesifikke utstedelsen
Av prospektforordningen artikkel 26 ny nr. 5a første ledd, følger det at endelige vilkår og sammendraget av den spesifikke utstedelsen skal utformes på samme språk som angitt i henholdsvis malen for endelige vilkår i grunnprospektet og sammendraget i grunnprospektet. 

Dersom et grunnprospekt har blitt grensekrysset inn til andre land, skal endelige vilkår og tilhørende sammendrag som oversendes en vertsstat, oversettes i samsvar med artikkel 26 ny nr. 5a andre ledd.  
For informasjon om kravene til sammendrag av grunnprospekt og sammendrag av den spesifikke utstedelsen vises det til beskrivelsen av reglene for sammendrag under "Sammendrag".

7. Tillegg til grunnprospekt
Nye opplysninger som oppfyller vilkårene for utarbeidelse av tillegg til grunnprospekt, kan ikke inntas i endelige vilkår. I slike tilfeller skal det utarbeides et tilleggsprospekt eller et nytt grunnprospekt som skal godkjennes av prospektmyndigheten. Årsaken til dette er at opplysninger som utløser krav til offentliggjøring av tilleggsprospekt skal godkjennes av prospektmyndigheten, jf. Kommisjonsforordning (EU) Nr. 486/2012 fortalen punkt 7.  

Dersom det utarbeides et tillegg til grunnprospekt, som kun knytter seg til enkelte utstedelser, vil investors rett til å trekke seg kun gjelde de utstedelsene tillegget gjelder, jf. prospektforordningen artikkel 22 nr.7 nytt andre ledd.

Indeks – krav til beskrivelse i prospekt

For å hindre omgåelse av plikten til å beskrive indekser sammensatt av utsteder i prospektet, utvides plikten til også å omfatte indekser sammensatt av enheter i samme konsern som utsteder, jf. punkt 4 i fortalen til Kommisjonsforordning (EU) nr. 862/2012.

Endringen gjøres ved at det inntas ny ordlyd i prospektforordningens vedlegg, se artikkel 1 (4) i Kommisjonsforordning (EU) nr. 862/2012. Ordlyden i prospektforordningens vedlegg XII, punkt 4.2.2, tredje strekpunkt blir mer omfattende, se punkt 7 b i vedlegget til Kommisjonsforordning (EU) nr. 862/2012.

Dersom en indeks er sammensatt av utsteder eller en juridisk enhet i samme konsern som utsteder, skal indeksen beskrives i prospektet. Dersom indeksen er sammensatt av en juridisk enhet eller en person som samarbeider med eller handler på vegne av utsteder, må det i prospektet enten inntas en beskrivelse av indeksen eller en erklæring (ordlyden følger detaljert av innholdskravet) om hvor detaljer om indeksen er tilgjengelig og at den er basert på forhåndsdefinerte og objektive kriterier, se punkt 7 b i vedlegget til Kommisjonsforordning (EU) nr. 862/2012. ESMAs Q&A spørsmål nr. 79 inneholder detaljert informasjon om hva beskrivelsen av indeksen minimum må inneholde.

Ordlyden for hvilken informasjon som skal inntas om indeksen i prospekt utarbeidet etter prospektforordningens vedlegg XV endres, se punkt 9 i vedlegget til Kommisjonsforordning (EU) nr. 862/2012. Etter vedlegg XV punkt 2.10, 2. punktum skal det inntas opplysninger om hvor investorer kan få tak i informasjon om indeksen. 

Kravet om beskrivelse av indeks utarbeidet av utsteder og andre medfører også endringer i prospektforordningens vedlegg XX om kategorisering av innholdskrav. Se ESMAs Q&A spørsmål nr. 83 for mer informasjon.

Kryptering 

Alle foretak har mulighet til å utveksle kryptert e-post med Finanstilsynet. Det er ikke nødvendig med installasjon av programvare hverken hos avsender eller mottaker. Ta kontakt med Finanstilsynet første gangen foretaket vil sende kryptert e-post. Finanstilsynet vil da sende en kryptert e-post til foretaket. Ved å svare på denne, vil e-post fra foretaket til Finanstilsynet bli kryptert. Bruk adressen prospekter@finanstilsynet.no

Mottakeren av en kryptert e-post fra Finanstilsynet må første gang registrere seg med brukernavn og passord. Dette er relativt selvforklarende, men vi har likevel laget en brukerveiledning.

OFR - Operating and Financial Review

Finanstilsynet opplever at utstedere har utfordringer med å oppfylle krav til informasjon etter vedlegg I, punkt 9 ved første innsendelse av prospektutkast. Det er derfor utarbeidet en oppsummering av hvilken informasjon Finanstilsynet forventer å se ved oppfyllelse av dette innholdskravet.

Overføring av prospektmyndighet

Dersom en utsteder ønsker å overføre prospektmyndigheten fra Norge til en annen prospektmyndighet skal Finanstilsynet kontaktes, og det er Finanstilsynet som gjennomfører selve overføringsanmodningen i prosess med den aktuelle myndighet.

Dersom en utsteder ønsker å overføre prospektmyndigheten til Norge må utsteder kontakte tilsynsmyndigheten hvor utsteder har sitt forretningskontor.

Det gjøres oppmerksom på at Finanstilsynet ikke har noen plikt i å akseptere anmodningen om overføring av myndighet. Et svar på en slik anmodning om overføring av myndighet vil normalt bli besvart innen et par virkedager. 

Prospekter som Finanstilsynet godkjenner

Finanstilsynet skal kontrollere og godkjenne EØS-prospekter, dvs. prospekter som gjelder (i) tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer som rettes til 150 personer eller flere og som gjelder et beløp på over 5 000 000 euro beregnet over en periode på 12 måneder, og (ii) opptak til notering av omsettelige verdipapirer på norsk regulert marked, herunder kapitalforhøyelser i selskap med noterte aksjer. Finanstilsynet er kompetent prospektmyndighet for utstedere med registrert forretningskontor i Norge som skal utarbeide EØS-prospekt, og uavhengig av om den underliggende transaksjonen utløser prospektplikt i Norge eller ikke. Videre er Finanstilsynet kompetent prospektmyndighet for EØS-prospekt som skal utarbeides av utstedere med registrert forretningskontor utenfor EØS, men som har Norge som hjemstat.

Resultatprognoser eller – estimater

For utstedere som inntar resultatprognoser eller – estimater er det ikke krav om å innta rapport fra uavhengig revisor dersom:

 1. den finansielle informasjonen som inntas i resultatprognosen eller -estimatet gjelder foregående regnskapsår og 
 2. kun inneholder ikke-villedende fremstillinger som i det vesentlige er i samsvar med de endelige fremstillingene som skal offentliggjøres i neste reviderte årsregnskap for foregående år og
 3. nødvendig informasjon for å forstå fremstillingen er inntatt og 
 4. det inntas tre erklæringer, som følger av innholdskravet.

Risikofaktorkapittelet i prospekt – ansvarsfraskrivelser

I prospektets avsnitt om risikoforhold skal det inntas en beskrivelse av risikofaktorer som er spesifikke for utstederen eller dennes bransje (registreringsdokumentet) og risikofaktorer som er vesentlige for verdipapirene (verdipapirdokumentet). Opplysninger som ikke gjelder nevnte forhold i det aktuelle dokument, skal ikke inngå som en del av dokumentets beskrivelse av risikoforhold. Dette gjelder særlig beskrivelser som Finanstilsynet anser som forsøk på ansvarsfraskrivelser med hensyn til risikoforhold og som ikke utgjør opplysninger som kreves for å oppfylle innholdskravet. Eksempler på slike beskrivelser kan for eksempel være: "..oversikten over risikoforhold er ikke uttømmende…"; "…andre risikoforhold som utsteder ikke er kjent med, men som kan ha påvirkning…"; "…forhold som ikke er kjent nå, men som kan oppstå på et senere tidspunkt…"; "…også risikofaktorer selskapet anser som uvesentlige kan påvirke selskapet negativt…"

Risikofaktorer i sammendrag

I seksjon D i vedlegg XXII (vedlegg for sammendrag) må utstedere legge til grunn en annen vesentlighetsterskel enn i risikofaktorkapittelet i selve prospektet. Selve prospektet skal inneholde alle vesentlige risikofaktorer, mens i sammendraget skal kun nøkkelrisikofaktorene som er spesifikke for utsteder og utsteders bransje inntas ("key risk factors").

Beskrivelsen av risikofaktorene i sammendraget skal være på en slik måte at investorer kan identifisere kilden, typen og, hvis mulig, konsekvensen av risikofaktoren. Dersom tittelen til risikofaktoren oppfyller disse kravene, og gir en forklaring av risikoen i kontekst til usteders virksomhet eller til utstedelsen av verdipapiret, er det ikke behov for ytterligere informasjon. 

Sammendrag

Samme type informasjon skal fremkomme i alle sammendrag og på samme sted, slik at det blir lettere for investorer å sammenlikne opplysninger i ulike sammendrag og ulike investeringsprodukter, jf. Kommisjonsforordning (EU) nr. 486/2012 fortalen punkt 10.

Det er utarbeidet et vedlegg XXII, som skal benyttes ved utarbeidelsen av sammendrag. Innledningsvis i vedlegg XXII er det listet opp syv veiledningspunkter for utarbeidelsen av sammendraget. (Enkelte av disse punktene følger også av prospektforordningens artikkel 24.) Hovedtrekkene i veiledningspunktene er gjengitt under:

 1. Sammendraget skal bestå av tabeller som skal fylles ut, avhengig av hvilket vedlegg som er benyttet ved utarbeidelsen av prospektet. 
 2. Sammendraget skal bestå av fem tabeller, A til E. 
 3. Rekkefølgen på tabellene (A-E) er obligatorisk. Dette gjelder også rekkefølgen på informasjonen i den enkelte tabellen. 
 4. Dersom et innholdskrav i sammendraget ikke er relevant, skal dette angis eksplisitt med ordlyden "not applicable" (N/A). 
 5. Dersom en beskrivelse inntas skal denne være kortfattet og konsis. 
 6. Sammendraget skal ikke inneholde krysshenvisninger til andre deler av prospektet. 
 7. Dersom et prospekt gjelder ikke-aksjerelaterte verdipapir, med pålydende på over 100 000 euro, utarbeidet etter vedlegg IX og/eller vedlegg XIII og kontrollmyndigheten krever sammendrag iht. prospektdirektivet artikkel 5 (2) (hovedregelen er at det ikke kreves sammendrag) eller at det frivillig inntas et sammendrag, skal oppsettet i vedlegg XXII følges. Betegnelsen "sammendrag" kan kun anvendes dersom innhold og format er i samsvar med kravene i vedlegg XXII.

Sjekklisten er bygd opp slik at det i den første kolonnen er angitt for hvilket vedlegg i prospektforordningen innholdskravet er aktuelt. Videre er det en kolonne som består av en bokstav og et tall, som viser hvilken tabell man er i (A-E) samt hvilket nummer innholdskravet har i tabellen. Til sist er det en kolonne med selve innholdskravet. I sammendraget må kolonne nummer to inntas i sin helhet, kolonne nummer tre må inntas med stikkord om innholdskravet. Til sist må det inntas en kolonne hvor innholdskravet oppfylles. For nærmere beskrivelse vises det til ESMA sin Q&A spørsmål nr. 80 (se Rettskilder). Av denne følge blant annet en standard tekst, som skal inntas innledningsvis i hvert sammendrag.

Det følger av prospektforordningen ny artikkel 24 nr. 1, 2. avsnitt at maksimal lengde på sammendraget skal være 7% av prospektet eller 15 sider, det alternativ som er lengst.

Sammendraget skal utformes på en tydelig og klar formulert måte, slik at informasjonen er lett tilgjengelig og forståelig for investor jf. prospektforordningen ny artikkel 24 nr. 1, 3. avsnitt.

Kravene til sammendrag som følger av artikkel 24 og vedlegg XXII i prospektforordningen, gjelder også prospekter som er utarbeidet etter forenklet regelsett, se ESMA Q&A spørsmål nr. 82. 

Sammendrag til grunnprospekt og endelige vilkår
Både til grunnprospekt og endelige vilkår skal det medfølge et sammendrag iht. vedlegg XXII. I prospektforordningen ny artikkel 24 nr. 2 og nr. 3 er det angitt hvilken informasjon som kan og skal inntas i sammendraget for henholdsvis grunnprospekt og den spesifikke utstedelsen.

Sammendraget for grunnprospektet kan inneholde:

 1. informasjon som er inntatt i grunnprospektet
 2. eventuelle ulike alternativ som er angitt, for oppfyllelse av innholdskravene i verdipapirdokumentet som er kategorisert fra A-C
 3. informasjon som er angitt med åpne felt i grunnprospektet (fra kategori B og C i innholdskravene for verdipapirdokumentet). Den konkrete informasjonen vil da følge av endelige vilkår.

Sammendraget for den spesifikke utstedelsen skal inneholde:

 1. informasjon fra sammendraget til grunnprospektet som er relevant for den spesifikke utstedelsen
 2. relevant alternativ av ulike alternativ angitt i grunnprospektet, jf. ovennevnte punkt 2
 3. relevant informasjon for utstedelsen, som i grunnprospektet var angitt med åpne felt

Hvis det kun er mindre forskjeller i detaljer mellom ulike utstedelser og dermed de endelige vilkårene, slik som f.eks. utstedelseskurs og forfallsdato, kan samme sammendrag vedlegges alle de aktuelle endelige vilkårene. Forutsetningen for dette er at informasjonen om hva som er ulikt fremkommer tydelig og adskilt i sammendraget, se prospektforordningen ny artikkel 24 nr. 3, andre avsnitt.

Sammendraget av den spesifikke utstedelsen skal være vedlagt endelige vilkår, se ny artikkel 24 nr. 3, tredje avsnitt.

Språk i prospekt – kombinasjon av språk

Det følger av verdipapirhandelloven § 7-17 første punktum at prospekt skal utarbeides på norsk, engelsk, svensk eller dansk. Finanstilsynet legger til grunn at prospekt som utarbeides som ett dokument skal være på ett av disse språkene. Det kan likevel i prospektet inntas ved henvisning opplysninger fra eller vedlegges dokumenter som er utformet på et annet språk, forutsatt at det eller de aktuelle dokumenter er utformet på et av de nevnte språk. Når et prospekt utarbeides som et tredelt dokument, vil Finanstilsynet tillate at to av de ovennevnte språk kombineres også i de ulike deler av selve prospektet. Dette betyr eksempelvis at registreringsdokumentet vil kunne utarbeides på norsk, og med tilhørende verdipapirdokument på engelsk. Finanstilsynet godtar for øvrig at dokumenter som inntas som vedlegg og opplysninger som inntas ved henvisning kan være både på norsk, engelsk, svensk og dansk i samme prospekt.

Språkkrav ved grensekryssing av prospekter inn til Norge

Finanstilsynet kontrollerer og godkjenner prospekt som er utformet på norsk, engelsk, svensk eller dansk, jf. verdipapirhandelloven § 7-17. Prospekt som er utarbeidet på ett av disse språkene kan i utgangspunktet også grensekrysses inn til Norge uten ytterligere oversettelser. Prospekt som er utarbeidet på "et språk som vanligvis brukes i internasjonale finanskretser" kan grensekrysses inn til Norge på det aktuelle språket, under forutsetning av at det inntas et sammendrag på norsk, engelsk, svensk eller dansk. Finanstilsynet anser språk som aksepteres ved godkjennelse av prospekt i minst tre land i Europa, som "et språk som vanligvis brukes i internasjonale finanskretser", for eksempel fransk og tysk.

Dersom et prospekt som grensekrysses inn til Norge har norsk tegningsblankett må det i alle tilfeller inntas et norsk sammendrag, uavhengig av hvilket språk prospektet er utarbeidet på.
Dersom et prospekt som skal grensekrysses inn til Norge ikke er utarbeidet på norsk, engelsk, svensk, dansk eller "et språk som vanligvis brukes i internasjonale finanskretser", må hele prospektet oversettes til ett av de foran nevnte språkene. I tillegg må det eventuelt også inntas sammendrag som beskrevet over.

Søknadsskjema/cover note

Prospekter som sendes inn til Finanstilsynet for kontroll og godkjennelse, skal ledsages av et utfylt følgeark (cover note). Mal for slikt følgeark ligger ute på Finanstilsynets hjemmesider, publisert under menyvalget. Se for øvrig også "Tidsplan".

Tidsplan ved innsendelse av søknad om godkjennelse av prospekt

Grunnet nødvendigheten av best mulig planlegging av ressurser, skal det ved innsendelse av søknad om godkjennelse av prospekt til Finanstilsynet vedlegges en tidsplan. Tidsplanen skal være så detaljert som mulig og ta hensyn til ulike hendelser i løpet av kontrollprosessen. Tidsplanen er inkorporert i søknadsskjemaet.

Eksempler på ulike hendelser det skal tas hensyn til er offentliggjøring av kvartalstall, endringer i styresammensetning, prisfastsettelse eller lignende.

Dersom det i løpet av kontrollprosessen viser seg at den opprinnelige tidsplanen blir vanskelig å overholde, kan dette få konsekvenser for den videre fremdrift i kontrollen. I ytterste konsekvens kan en lite gjennomarbeidet tidsplan føre til at prospektet ikke blir godkjent innen de opprinnelig indikerte tidsrammer. Se for øvrig også "Søknadsskjema".

Tilsvarende dokument

Etter verdipapirhandelloven (vphl.) §§ 7-4 nr. 4/6 og 7-5 nr. 5/7 er det unntak fra prospektplikt "forutsatt at det foreligger et dokument som gir tilsvarende opplysninger som det som følger av § 7-13", såkalt tilsvarende dokument.

Finanstilsynet kontrollere ikke lenger tilsvarende dokumenter. 

Finanstilsynet avgjør hvilke typer dokumenter som på generelt grunnlag inneholder tilstrekkelige opplysninger til å kunne anvendes som tilsvarende dokument. Informasjonsdokumenter som dekker kravet i henhold til Oslo Børs' Løpende Forpliktelser for børsnoterte selskaper punkt 3.5 vil også kunne brukes som tilsvarende dokument i henhold til ovennevnte unntaksbestemmelser. Informasjonsdokumenter som er kontrollert av Oslo Børs og som skal brukes som tilsvarende dokument skal ikke sendes til Finanstilsynet for ytterligere kontroll.

I de tilfeller det offentliggjøres nye opplysninger om utsteder etter at Oslo Børs har avsluttet sin kontroll av det aktuelle informasjonsdokumentet, skal informasjonsdokumentet oppdateres på grunnlag av disse opplysningene før informasjonsdokumentet kan brukes som et tilsvarende dokument. Det er utstederforetakets ansvar å vurdere hvilke opplysninger som må oppdateres, herunder om offentliggjort regnskapsinformasjon for eksempel utløser krav til utarbeidelse eller oppdatering av pro forma finansiell informasjon, mv. Det er også utstederforetakets ansvar å vurdere når opplysningene i informasjonsdokumentet gjennomgående er så utdatert, at det kontrollerte informasjonsdokumentet ikke under noen omstendighet kan brukes som et tilsvarende dokument.

Unntak fra prospektplikt


Sertifikater:
Det følger av vphl. § 7-6 (1) nr. 5 jf. verdipapirforskriften § 7-2a at det er fritak for utarbeidelse av prospekt ved opptak til notering på norsk regulert marked av obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter med løpetid på under 12 måneder (sertifikater) og pålydende på minst 100 000 euro.

Opptak til notering:
Det følger av vphl. § 7-6 (1) nr. 2 og nr. 3 jf. verdipapirforskriften § 7-2b at det er fritak for utarbeidelse av prospekt ved opptak til notering på norsk regulert marked av obligasjoner utstedt av fylkeskommune, kommune eller tilsvarende myndigheter i en annen EØS-stat og verdipapirer garantert av fylkeskommune, kommune eller tilsvarende myndigheter i en annen EØS-stat.

Tilbud:
Ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av obligasjoner utstedt av fylkeskommune, kommune eller tilsvarende myndigheter i en annen EØS-stat og verdipapirer garantert av fylkeskommune, kommune eller tilsvarende myndigheter i en annen EØS-stat jf. vphl. § 7-6 (1) nr. 2 og nr. 3, må utsteder søke Finanstilsynet om dispensasjon fra plikten til å utarbeide prospekt. Som hovedregel vil utsteder, på visse vilkår, få dispensasjon fra å utarbeide fullt prospekt.

Utbytteaksjer – eventuell prospektplikt

Etter vphl. §§7-4 (1) nr. 7 og 7-5 nr. 8 har det vært diskusjoner om det oppstår prospektplikt der aksjonærene kan velge mellom utbetaling av utbytte i form av kontanter eller aksjer. En utbytteemisjon struktureres da som en alminnelig kapitalforhøyelse hvor aksjeinnskuddet gjøres opp ved motregning av utbyttet.

Finanstilsynet mener at hensynet til beskyttelse av eksisterende aksjeeiere som velger utbytteaksjer, kan anses tilstrekkelig ivaretatt gjennom de opplysninger aksjeeierne har om selskapet og utbytteemisjonen. Finanstilsynet vil legge vekt på at aksjeeiere aktivt må velge utbytteaksjer, mens passivitet må medføre at de får utbetalt utbytte i kontanter. I en avveining av hensynet til beskyttelse av eksisterende aksjeeiere og kostnadene ved utarbeiding av prospekt, mener Finanstilsynet derfor at det kan være forsvarlig å ikke utarbeide prospekt i slike situasjoner. Finanstilsynet understreker at foretaket selv må vurdere hensynet til eksisterende aksjeeiere er tilstrekkelig ivaretatt gjennom de opplysninger aksjeeierne har om selskapet og utbytteemisjonen.

Veiledning