Søk Søk
Forside Tema Prospektkontroll Praksis og presiseringer

Praksis og presiseringer

Oversikt over presiseringer, Finanstilsynets praksis og annen relevant informasjon knyttet til prospektkontroll.

Utbytteaksjer og unntak fra prospektplikt

Prospektforordningen art. 1 nr. 4 (h) og art. 1 nr. 5 (1) (g) fastsetter på nærmere vilkår unntak fra prospektplikt ved tilbud eller notering som gjelder utbytte utbetalt i form av aksjer. Etter Finanstilsynets vurdering kan unntaket være aktuelt for aksjer utstedt som del av et utbytteaksjeprogram (utbytteaksjer / scrip dividend). Dette gjelder selv om utbytteemisjonen struktureres som en alminnelig kapitalforhøyelse hvor aksjeinnskuddet gjøres opp ved motregning mot utbyttet. Vi minner om at foretaket må sørge for at dokumentet som gjøres tilgjengelig for aksjonærene i tilstrekkelig grad inneholder den informasjonen som er nødvendig. 

Beregning av pålydende ved utarbeidelse av noteringsprospekt for ikke-aksjerelaterte verdipapirer

Prospektforordningen angir ulike innholdskrav for prospekt for ikke-aksjerelaterte verdipapirer avhengig av hvorvidt pålydende tilsvarer over eller under EUR 100 000. Dette aktualiserer spørsmålet om hvilken vekslingskurs som skal benyttes ved beregningen av pålydende for ikke-aksjerelaterte verdipapirer hvor pålydende er angitt i en annen valuta enn Euro.

Finanstilsynet legger til grunn at beregningen skal foretas på grunnlag av vekslingskursen på tidspunktet for notering dersom det utarbeides et rent noteringsprospekt. Dette gjelder også ved notering av utvidelse av åpne obligasjonslån. Vurderingen må dermed foretas i forbindelse med notering av den enkelte utvidelse. Tidspunktet for notering er datoen søknad om notering godkjennes av Oslo Børs (med andre ord ikke første handelsdag). Avgjørende vekslingskurs er kursen offentliggjort på nettsiden til Norges Bank.

Ettersom NOK/EUR den siste tiden har ligget med vekslingskurs rundt 10, anbefaler Finanstilsynet at utstedere eller andre som skal søke notering har et bevisst forhold til kursutviklingen allerede når pålydende fastsettes dersom de vil unngå at de mer omfattende kravene for pålydende under EUR 100 000 skal komme til anvendelse ved utarbeidelse av noteringsprospekt.

Finanstilsynet minner videre om at det er adgang til å oppfylle mer omfattende innholdskrav enn det som er påkrevet etter Prospektforordningen. Ved innsendelse av prospekt til kontroll bør utstedere eller andre som skal søke notering derfor vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å utarbeide prospektet etter reglene som kommer til anvendelse ved pålydende under EUR 100 000 selv om pålydende på tidspunktet for innsendelse av førsteutkast er over EUR 100 000 dersom det er risiko for at kursutviklingen frem til notering medfører at pålydende på noteringstidspunktet vil være under EUR 100 000. Alternativet er ellers at utkastet må tilpasses de mer omfattende reglene underveis i kontrollen, noe som kan forsinke prosessen.

Merk at vurderingen av pålydende i forbindelse med tilbud fremdeles skal foretas på tidspunktet tilbudet fremsettes.

Sekundærutstedere etter art. 14 nr. 1 (1) a)

Prospektforordningen art. 14 nr. 1 (1) a) omfatter "issuers whose securities have been admitted to trading on a regulated market or an SME growth market continuously for at least the last 18 months and who issue securities fungible with existing securities which have been previously issued".

Finanstilsynet legger til grunn at "securities fungible with existing securities which have been previously issued" skal forstås som verdipapirer fungible med de verdipapirene som nevnes i første del av bokstav a, det vil si verdipapirene som har vært notert sammenhengende i minst de siste 18 månedene.

Med hensyn til utvidelser av obligasjonslån innebærer dette at slike utvidelser først omfattes av bokstav a når det åpne obligasjonslånets første transje oppfyller kravet til noteringsperiode på 18 måneder. Før det åpne obligasjonslånets første transje oppfyller kravet til noteringsperiode kan art. 14 nr. 1 (1) b) være aktuell dersom øvrige vilkår er oppfylt, men merk at bokstav b i motsetning til bokstav a ikke åpner for bruk av det særskilte verdipapirdokumentet for sekundærutstedelser, se art. 14 nr. 1 (2).

Valg av sjekklister for garantister

Etter Annex 21 pkt. 3 skal det inntas informasjon om garantisten "as if it were the issuer of that same type of security that is the subject of the guarantee". Dette innebærer at det må foretas en konkret vurdering av hvilke sjekklister som skal benyttes for garantisten, uavhengig av hvilke sjekklister som benyttes av utstederen som utarbeider det aktuelle prospektet. Det avgjørende blir hvilke sjekklister som ville vært påkrevet dersom garantisten skulle utstedt eller søkt om notering av tilsvarende type verdipapirer som verdipapirene som er gjenstand for garantien.

Eksempelvis kan ikke en garantist innta informasjon etter sjekklisten for sekundærutstedere dersom garantisten ikke oppfyller vilkårene for sekundærutsteder i prospektforordningen art. 14, selv om utsteder benytter sjekklistene for sekundærutstedere.

I tilfeller der ulike sjekklister kommer til anvendelse for utsteder og en eller flere garantister, påløper det ikke ekstra gebyr ved innsendelse av sjekklistene som angår garantisten. Eventuelle sjekklister for garantister dekkes av gebyret for Annex 21 (Guarantees).

IM

Etter den nye prospektforordningen art. 1 (4) f) og g) samt (5) første avsnitt e) og f) gjelder det unntak fra prospektplikten i nærmere bestemte tilfeller dersom det utarbeides et dokument som inneholder informasjon om transaksjonen og utsteder ("tilsvarende dokument"). De nevnte unntakene i art. 1 (4) og (5) viderefører de tidligere unntakene i verdipapirhandellovens § 7-4 (1) nr. 4 og nr. 6, samt § 7-5 nr. 5 og nr. 7.

Etter de tidligere unntakene aksepterte Finanstilsynet informasjonsmemorandum (IM) godkjent av Oslo Børs som tilsvarende dokument. Med overgangen til det nye prospektregelverket som trådte i kraft 21. juli vil det ikke lenger være adgang til å benytte IM godkjent av Oslo Børs. Finanstilsynet vil fremover kreve at tilsvarende dokument utformes etter de minimumskrav som Kommisjonen fastsetter i medhold av art. 1 (7).

Fram til det foreligger en delegert rettsakt om minimumskravene til denne typen tilsvarende dokument i medhold av art. 1 (7), legger Finanstilsynet til grunn at tilsvarende dokument etter art. 1 (4) og (5) skal utarbeides etter forslaget fra ESMA slik dette fremgår av Final Report: Technical advice on Minimum Information Content for Prospectus Exemption (ESMA31-62-1207).

Utvidelser av obligasjonslån (tap issues)

Ved ikrafttredelsen av den nye prospektforordningen (forordning (EU) 2017/1129) endres praksis vedrørende prospektplikt ved notering av utvidelser av obligasjonslån. Endringen innebærer at det nå inntrer prospektplikt ved notering av utvidelser av obligasjonslån, med mindre ett eller flere unntak kommer til anvendelse.

Unntakssøknad: Betydningen av manglende plikter etter lokal lovgivning 

Finanstilsynet får tidvis henvendelser fra utstedere som søker unntak fra enkelte innholdskrav helt eller delvis begrunnet med at det ikke gjelder et tilsvarende krav etter den aktuelle nasjonale lovgivningen. Dette kan blant annet handle om fritak fra kravet om revisjon av regnskap for garantist som følge av manglende revisjonsplikt etter lokal lovgivning.

Finanstilsynet understreker at prospektregelverket er et selvstendig regelverk. Manglende plikter etter nasjonal lovgivning er ikke tilstrekkelig grunnlag for å få innvilget unntak fra plikter etter prospektreglene.

Ansvarsfraskrivelser

Finanstilsynet aksepterer ikke generelle ansvarsfraskrivelser (disclaimers) i prospekter som svekker ansvarserklæringen fra de ansvarlige hos utsteder. Det vises til at ordlyden i den alminnelige ansvarserklæringen som inntas etter vedleggene til Kommisjonsforordning (EU) 2019/980, se blant annet vedlegg 1 pkt. 1.2, allerede inneholder en tilstrekkelig rimelighetsbegrensning. Generelle ansvarsfraskrivelser fra utsteder på prospektets innhold anses derfor å være unødvendige og i strid med prospektets grunnleggende funksjon.

Ansvarsfraskrivelser i risikofaktorkapittelet

I prospektets avsnitt om risikoforhold skal det inntas en beskrivelse av risikofaktorer som er spesifikke for utstederen (registreringsdokumentet) og risikofaktorer som er vesentlige og spesifikke for verdipapirene (verdipapirdokumentet). Opplysninger som ikke gjelder nevnte forhold i det aktuelle dokument, skal ikke inngå som en del av dokumentets beskrivelse av risikoforhold. Dette gjelder særlig beskrivelser som Finanstilsynet anser som forsøk på ansvarsfraskrivelser. Eksempler på slike beskrivelser kan for eksempel være: "..oversikten over risikoforhold er ikke uttømmende…"; "…andre risikoforhold som utsteder ikke er kjent med, men som kan ha påvirkning…"; "…forhold som ikke er kjent nå, men som kan oppstå på et senere tidspunkt…"; "…også risikofaktorer selskapet anser som uvesentlige kan påvirke selskapet negativt…"

Endringer av allerede godkjent prospekt

Det er ikke adgang til å innta nye opplysninger eller på annen måte endre prospekt eller deler av prospekt etter disse er godkjent av Finanstilsynet, se prospektforordningen art. 21 (10).

Dersom det gjøres slike etterfølgende endringer, vil Finanstilsynet kunne anse plikten til å utarbeide prospekt som brutt. Finanstilsynet kan ved overtredelse av plikten til å utarbeide prospekt, ilegge overtredelsesgebyr. 

Det skal etter egne regler utarbeides tillegg til prospekter, men disse er bare aktuelle ved hendelser mellom godkjenningen av prospektet og utløp av akseptfristen/opptakstidspunktet som kan få betydning for vurderingen av verdipapirene.

Grensekryssing av prospekt inn og ut fra Norge

Dersom man ønsker å grensekrysse et prospekt (passporting) inn til Norge skal tilsynsmyndigheten i det landet hvor man har fått prospektet godkjent kontaktes. Man anmoder så den aktuelle tilsynsmyndigheten om at prospektet skal grensekrysses til Norge. Prosessen videre blir en dialog mellom tilsynsmyndigheten i godkjennelsesstaten og Finanstilsynet.

Ønsker man å grensekrysse et prospekt fra Norge til en annen EØS-stat skal Finanstilsynet kontaktes, og det er Finanstilsynet som gjennomfører selve grensekryssingen til den aktuelle staten.   

E-postadresse for grensekryssende bruk til Norge:
prospectus.notification@finanstilsynet.no