Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Brudd på plikten til å utarbeide nasjonalt prospekt Klassekampen

Brev

Brudd på plikten til å utarbeide nasjonalt prospekt Klassekampen

Klassekampen

Saksbehandler: Martha C.W. Lind
Direkte tlf. 22 93 98 38
Vår referanse: 12/767
Arkiv kode: 802.2
Dato: 27.02.2012

Det vises til Finanstilsynets forespørsel av 17.1.2012 og redegjørelse fra Klassekampen AS (Klassekampen) datert 2.2.2012.

Ved tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer som rettes til 100 personer eller flere i det norske verdipapirmarkedet og som gjelder et samlet beløp på mellom 100 000 euro og 2 500 000 euro skal det utarbeides nasjonalt prospekt som skal sendes Foretaksregisteret, jf. verdipapirhandelloven (vphl.) §§ 7-2 og 7-10.

Klassekampen har rettet et tilbud om tegning av aksjer i Klassekampen til over 100 personer og med et beløp på to millioner kroner. Aksjene i Klassekampen er omsettelige verdipapir ihht. definisjonen i vphl. § 2-2 (2) nr. 1.

Det ble ikke utarbeidet prospekt i forbindelse med tilbudet. Klassekampen har dermed brutt plikten til å utarbeide nasjonalt prospekt jf. vphl. § 7-2. I denne saken har Finanstilsynet funnet det tilstrekkelig å uttrykke kritikk for at Klassekampen ikke overholdt plikten til å utarbeide nasjonalt prospekt.

For Finanstilsynet

Anne Merethe Bellamy
direktør
        

Andreas B. Tørnquist
        seksjonssjef