Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Brudd på plikten til å utarbeide EØS-prospekt Cecon ASA

Brev

Brudd på plikten til å utarbeide EØS-prospekt Cecon ASA

Cecon ASA

Saksbehandler: Martha Christine Weisser Lind
Direkte tlf.: 22 93 98 38
Vår referanse: 11/9923
Arkivkode: 802.2
Dato: 02.11.2011

 

Ved opptak til notering av omsettelige verdipapirer på norsk regulert marked, skal det utarbeides EØS-prospekt (prospekt), jf. verdipapirhandelloven (vphl.) § 7-3, 1. pkt. Unntaksbestemmelser for utarbeidelse av prospekt ved opptak til notering følger av vphl. § 7-5.

Den 29. mars 2011 ble frittstående tegningsretter fra Cecon ASA (Cecon) tatt opp til notering på Oslo Børs. Det ble ikke utarbeidet prospekt i forbindelse med noteringen. I etterkant av noteringen ble det avdekket at tegningsrettene ikke var omfattet av noen av unntakene i vphl. § 7-5. Dette innebærer at Cecon har brutt plikten til å utarbeide prospekt jf. vphl. § 7-3. Som følge av bruddet på prospektplikten ble de frittstående tegningsrettene suspendert fra handel på Oslo Børs fra og med 30. september 2011 og frem til det foreligger godkjent prospekt. Det har kommet frem at årsaken til bruddet på prospektplikten var at Cecons juridiske rådgiver feilaktig la til grunn at unntaket i vphl. § 7-5 nr. 10 kom til anvendelse.

Etter Finanstilsynets vurdering er det kritikkverdig at Cecon ikke overholdt plikten til å utarbeide prospekt i forbindelse med noteringen av de frittstående tegningsrettene. Ved vurdering av reaksjonsform har Finanstilsynet lagt vekt på at Cecon har innhentet juridiske råd fra et stort advokatfirma, og slik sett har gjort det som med rimelighet kan forventes hva gjelder overholdelse av prospektregelverket. Finanstilsynet har også vektlagt at Oslo Børs tillot at tegningsrettene faktisk ble tatt opp til notering uten godkjent prospekt.

For Finanstilsynet

 

Anne Merethe Bellamy
direktør for regnskaps- og revisortilsyn
          

Andreas B. Tørnquist
          seksjonssjef