Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Uriktige opplysninger i prospekt Sevan Drilling ASA

Brev

Uriktige opplysninger i prospekt Sevan Drilling ASA

Sevan Drilling ASA

Saksbehandler: Martha C.W. Lind
Direkte tlf.: 22 93 98 38
Vår referanse: 11/9952
Arkiv kode: 802.2
Dato: 16.02.2012

1. Innledning

Det vises til varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr datert 19. desember 2011 og annen korrespondanse.

Saken gjelder prospekt fra Sevan Drilling ASA (Sevan Drilling) datert 5. april 2011. Som det vil fremgå av punkt 4 mener Finanstilsynet at prospektet inneholdt uriktige opplysninger om selskapets gjeld.

2. Prospektet

Da prospektet ble godkjent var Sevan Drilling et 100 % eid datterselskap av Sevan Marine ASA (Sevan Marine). Prospektet gjaldt tilbud om tegning av mellom 92 millioner og 120 millioner nye aksjer i Sevan Drilling og tilbud om kjøp av 64 millioner aksjer i Sevan Drilling fra Sevan Marine. Planen var at Sevan Drilling skulle noteres på Oslo Børs. Det ble lagt opp til et brutto emisjonsproveny (ny kapital) på MUSD 350, samt et nedsalg fra hovedaksjonær Sevan Marine på MUSD 245. Dette tilsvarer en plassering av Sevan Drilling aksjer i markedet på totalt MNOK 3300. Av ulike årsaker klarte ikke selskapet å reise mer enn MNOK 1900, og Sevan Marine solgte ikke noen av sine aksjer i forbindelse med noteringsprosessen. Sevan Drilling ble i etterkant av aksjekapitalutvidelsen notert på Oslo Axess.

Av kapitaliserings- og gjeldsforpliktelsestabellen i prospektet fremkommer det at Sevan Drilling hadde MUSD 575 i langsiktig gjeld. I en annen oversikt over gjeldssituasjonen per 1. april 2011 fremkommer det at MUSD 662 er langsiktig gjeld. Prospektet ble godkjent 5. april 2011.

Sevan Drillings Q1-rapport for perioden 1. januar 2011 til 31. mars 2011 ble offentliggjort 31. mai 2011. Av total gjeld på MUSD 942,5 er MUSD 833 klassifisert som kortsiktig rentebærende gjeld. Ingen gjeld er klassifisert som langsiktig rentebærende gjeld. Det fremkommer av Q1-rapporten at årsaken til at all rentebærende gjeld er klassifisert som kortsiktig gjeld, var kryssmisligholdsbestemmelser til et Sevan Marine lån som var i mislighold per 31.3.2011.

I prospektet fremgår det av en note til kapitaliserings- og gjeldsforpliktelsestabellen at et selskap i Sevan Drilling-gruppen i mars 2011 hadde trukket MUSD 480 av en lånefasilitet. Det er opplyst at effekten ikke er reflektert i tabellen. Trekket medførte brudd på lånevilkår, som på grunn av kryssmisligholdsbestemmelser, gjorde at all rentebærende gjeld i Sevan Drilling måtte ansees som kortsiktig.

Trekket på lånefasiliteten på MUSD 480 ble foretatt 25. mars 2011, blant annet for å innløse et banklån på MUSD 250 og et obligasjonslån på MNOK 1000. Beløpet som skulle gå til nedbetaling av obligasjonslånet ble satt på en sperret konto (escrow account), pantsatt til fordel for Norsk Tillitsmann. Dette medførte en "dobbeltfinansiering", fordi bankfasiliteten var trukket opp med beløpet som skulle nedbetale obligasjonslånet, uten at obligasjonslånet ble nedbetalt. Ved trekket på MUSD 480 kom Sevan Marine i brudd med lånevilkår om egenkapitalgrad på 30 % i en bankfasilitet med Investec Bank PLC som agent (Investecfasiliteten). To av Sevan Marines obligasjonslån hadde tilsvarende lånevilkår, men for disse ble det innhentet waiver fra Norsk Tillitsmann. Ledelsen i Sevan Marine var ikke klar over at det forelå et lånevilkår om egenkapitalgrad på 30 % i Investecfasiliteten. Følgelig ble det ikke innhentet waiver for dette bruddet.

Den faktiske situasjonen på tidspunktet for godkjennelsen av prospektet fra Sevan Drilling var at Sevan Marine var i brudd med lånevilkår, som på grunn av kryssmisligholdsbestemmelser, medførte at også Sevan Drilling var i brudd med lånevilkår. Prospektet inneholdt ingen informasjon om dette. 

3. Krav til opplysninger i prospekt

Etter verdipapirhandelloven (vphl.) § 7-13 (1) skal et prospekt inneholde de opplysninger som er nødvendige for at en investor skal kunne foreta en "velfundert vurdering av utsteders og eventuelle garantisters økonomiske stilling og utsikter og rettigheter" knyttet til verdipapirene. Opplysningene skal fremstilles i en "lett forståelig og analyserbar form".

De nærmere innholdskravene til prospektet følger av vedleggene til Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004, jf. verdipapirforskriften § 7-13. Etter Annex I punkt 10 skal utsteders kapitalstruktur beskrives. Blant annet skal opplysninger om "utsteders kapitalstruktur (både kortsiktig og langsiktig finansiering)", "utsteders lånebehov og finansieringsstruktur" og "eventuelle begrensninger på bruken av kapital som har eller kan få vesentlig direkte eller indirekte innvirkning på utsteders virksomhet" beskrives. Kapitalstrukturen har videre stor betydning i vurderingen av andre innholdskrav, blant annet nøkkelopplysninger som arbeidskapital og kapitalisering og gjeldsforpliktelser i henhold til Annex III punkt 3. 

4. Finanstilsynets vurderinger

Prospektet inneholdt ikke informasjon om at Sevan Drilling faktisk var i brudd med lånevilkår, som følge av kryssmisligholdsbestemmelser til Sevan Marine. I forbindelse med prospektkontrollen stilte Finanstilsynet flere spørsmål vedrørende Sevan Drillings kapitalstruktur og nøkkelopplysninger. Det ble spurt eksplisitt om Sevan Drilling var i brudd eller i ferd med å komme i brudd med lånevilkår, noe Sevan Drilling svarte at de ikke var.

Sevan Drilling har anført at kun feil eller mangler av betydning for investorenes vurdering av verdipapirene kvalifiserer for et eventuelt overtredelsesgebyr, noe Finanstilsynet er enig i.

Sevan Drilling anfører videre at bruddet på lånevilkåret i Investecfasiliteten, som medførte omklassifisering av gjeld i Sevan Drilling, skyldes tekniske regnskapsregler og at klassifiseringen ikke ville ha medført en annen vurdering av Sevan Drilling, sett fra investormarkedets side.

Det følger av regnskapsregelverket at gjeld skal klassifiseres som kortsiktig, dersom det foreligger brudd på lånevilkår per balansedato. I Q1-rapporten er den finansielle strukturen en helt annen enn det som fremkommer av prospektet. Den regnskapsmessige klassifiseringen av gjeld er etter sin art av betydning for investors vurdering. Finanstilsynet finner det derfor ikke nødvendig å gå nærmere inn på i hvilken grad riktige opplysninger ville medført en annen vurdering fra investorene. For øvrig er det Finanstilsynets vurdering at beskrivelsen av kryssmisligholdsbestemmelsene mellom Sevan Drilling og Sevan Marine ikke var fremstilt i en lett forståelig og analyserbar form. 

Finanstilsynet mener at opplysningene i prospektet var utilstrekkelig når det gjelder selskapets finansielle struktur. Finanstilsynet har vurdert å ilegge Sevan Drilling overtredelsesgebyr, men finner det tilstrekkelig å uttrykke kritikk for mangelfulle opplysninger i prospektet.

For Finanstilsynet

Anne Merethe Bellamy
direktør for regnskaps- og revisortilsyn
        

Andreas B. Tørnquist
        Seksjonssjef

Kopi: Advokatfirmaet Schjødt AS, att. Viggo Bang-Hansen, Munkedamsveien 45, Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo