Søk Søk
Forside Konsesjon Betalingsforetak

Konsesjon

Betalingsforetak

Informasjon om krav til og søknad om konsesjon som betalingsforetak.

Hvem må søke om konsesjon som betalingsforetak

Foretak som ønsker å utføre betalingstjenester må søke om konsesjon til dette. Betalingstjenester kan utføres med noen typer konsesjoner (jfr. finansforetaksloven § 2-3), og konsesjon som betalingsforetak er en av disse. Betalingstjenester er etter finansavtaleloven § 11 og forskrift om betalingstjenester § 4 følgende tjenester:

  1. Tjenester som gjør det mulig å sette inn på og ta kontanter ut av en konto og alle transaksjoner som er nødvendige for forvaltning av kontoen
  2. Gjennomføring av betalingstransaksjoner, herunder fra en konto ved direkte debiteringer, bruk av betalingskort e.l., kredittoverføringer og faste betalingsordre.
  3. Utstedelse av betalingsinstrument og innløsning av transaksjoner hvor betalingsinstrument er benyttet
  4. Pengeoverføringer
  5. Betalingstransaksjoner til nettverksoperatører som mellomledd mellom kunde og leverandør av varen/tjenesten
  6. Kontoinformasjonstjeneste

I vurderingen av om et foretak utfører betalingstjenester som krever konsesjon er det et sentralt moment om foretaket har rådighet over andres midler i forbindelse med betalingstransaksjoner, initierer betaling fra andres betalingskonto eller innhenter opplysninger fra betalingskonto på vegne av kontohaver. Merk at finansforetaksforskriften § 1-7 angir en rekke tjenester som ikke anses som betalingstjenester.

Betalingsforetakene kan få tillatelse til å utføre en eller flere betalingstjenester. I tillegg kan betalingsforetak drive andre nært tilknyttede tilleggstjenester, drift av betalingssystem og andre aktiviteter i samsvar med norsk lovgivning. Det kan settes vilkår i tillatelsen om at betalingstjenestevirksomheten skal atskilles fra den øvrige virksomheten. 

Kravene som stilles for betalingsforetakskonsesjon vil til dels avhenge av hvilke betalingstjenester foretaket søker tillatelse til å yte. For betalingstjenestene betalingsfullmakttjeneste og kontoinformasjonstjeneste stilles det ikke krav til sikring av klientmidler fordi tillatelsene ikke gir adgang til å håndtere klientmidler. Dersom foretaket kun skal yte kontoinformasjonstjenester vil det være nærliggende å søke konsesjon som opplysningsfullmektig som ikke regnes som et finansforetak slik betalingsforetak gjør, og som er underlagt noen færre krav.

Hvilke krav stilles til et betalingsforetak?

Betalingsforetak regnes som finansforetak, og er underlagt de samme bestemmelsene som øvrige finansforetak i finansforetaksloven og finansforetaksforskriften hvis ikke annet fremgår. Under fremheves enkelte sentrale krav.

Kapitalkrav
Minstekravene til startkapital for et betalingsforetak er betinget av hvilke betalingstjenester foretaket tilbyr. For eksempel skal et betalingsforetak som bare tilbyr betalingstjenesten pengeoverføringer, ved oppstart av virksomhet ha en startkapital i norske kroner som minst svarer til 20 000 euro. Nærmere om startkapitalkravene fremgår av finansforetaksloven § 3-4.

Etter at et betalingsforetak med ordinær tillatelse har igangsatt sin virksomhet stilles det krav til ansvarlig kapital som til enhver tid skal være oppfylt. Kravene for beregning av ansvarlig kapital følger av finansforetaksforskriften §§ 14-2 og 14-4.

Dersom foretaket skal ha tillatelse til å yte betalingstjenestene; betalingsfullmakttjeneste eller kontoinformasjonstjeneste stilles det i tillegg krav om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti. Finanstilsynet har utarbeidet et skjema for dokumentasjon av ansvarsforsikring/tilsvarende garanti.

Daglig leder og styre
Det stilles krav til at betalingsforetakets styre, daglig leder, faktiske ledere og ledere av nøkkelfunksjoner er egnet til å inneha sin stilling eller verv, jf finansforetaksloven § 3-5. Søknad skal inneholde kvalifikasjoner, yrkeserfaring og forhold nevnt i finansforetaksloven §§ 9-1 til 9-3, samt politiattest. 

Styresammensetningen skal oppfylle kravene i finansforetaksloven § 8-4. Kravet gjelder både for betalingsforetak med ordinær tillatelse og for betalingsforetak med begrenset tillatelse. Egnethetsvurderingsskjema tilknyttet Finanstilsynets rundskriv 14/2015 "Vurdering av egnethetskrav" skal benyttes.  

Dersom personer som har nevnte stillinger eller verv skiftes ut, skal foretaket sende melding. Meldingen skal inneholde foretakets egen vurdering av den nye personens egnethet samt styrets samlede egnethet. I tillegg skal det sendes inn egnethetsvurderingsskjema og politiattest.

Rutiner
Det stilles krav til at et betalingsforetak blant annet skal ha rutiner for sikring av kundenes midler, rutine for internkontroll og rutine for overholdelse av hvitvaskingsregelverket. I tillegg stilles det krav om rutiner som nevnt i finansforetaksforskriften § 3-2.

Foretakets rutiner må være operasjonelle, rettet mot den virksomhet som skal drives og den kundegruppen som skal benytte seg av foretakets tjenester.

Foretaket bør spesielt merke seg ved at hvitvaskingsrutinen skal bygge på en risikovurdering av virksomheten som skal drives og skal, i samsvar med aktuelle lover og forskrifter, være en retningslinje for ansatte i selskapet som skal utføre kontroller.

Generelt
I tillegg til kravene som fremgår ovenfor, er det en rekke andre lovkrav som gjelder for virksomheten.

Hvordan søke konsesjon som betalingsforetak med ordinær tillatelse

Søknad om konsesjon som ordinært betalingsforetak må inneholde relevant informasjon i henhold til lov og forskrift.

Finansforetaksloven § 3-1 tredje ledd og finansforetaksforskriften § 3-2 angir hvilke opplysninger som skal legges ved en søknad. Finanstilsynet har utarbeidet et skjema for dokumentasjon av oppfyllelse av kravene i finansforetaksforskriften § 3-2. 

Hvem kan søke om begrenset tillatelse som betalingsforetak?

Begrenset tillatelse som betalingsforetak kan søkes om hvis betalingstjenestevirksomheten skal være begrenset til å utføre tjenesten "pengeoverføringer", og hvis samlet transaksjonsbeløp gjennom virksomheten ikke skal overstige gjennomsnittlig 5 millioner kroner i måneden (dvs. 60 millioner kroner i løpet av siste 12-måneders periode), jf finansforetaksloven § 2-10 fjerde ledd.

Tjenesten "pengeoverføringer" går ut på å motta midler fra avsender (kontant eller gjennom bankoverføring) og å sende midlene videre til mottaker uten å opprette kontoer i forbindelse med dette, jf finansavtaleloven § 12 bokstav k.

Betalingsforetak med begrenset tillatelse må ha en startkapital/ansvarlig kapital i norske kroner tilsvarende minst 20 000 euro på tidspunkt for tildeling av tillatelse og senere.

Et foretak med begrenset tillatelse må ha hovedkontor i Norge og har ikke mulighet til å yte tjenester i andre EØS-stater (grensekryssende virksomhet med eller uten etablering). Foretaket kan heller ikke ha agenter.

Hvordan søke konsesjon som betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenesten pengeoverføringer

Søknaden skal leveres elektronisk i Altinn. I tillegg må ledelse og eiere i foretaket benytte seg av egnethetsvurderingsskjema som ligger i Altinn. Det skal vedlegges kvittering for innbetalt gebyr.

Gebyr for søknadsbehandling og innsending av søknad

Søknaden og vedleggene skal være utfylt på norsk. Foretaket må også vedlegge kvittering for innbetalt gebyr:

Søknaden sendes til Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo eller til post@finanstilsynet.no.

Saksbehandlingstiden er normalt tre måneder etter at gebyr er betalt. Dersom søknaden ikke inneholder de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om tillatelse skal gis, regnes fristen fra det tidspunkt alle relevante og nødvendige opplysninger er mottatt, jf. finansforetakslovens § 3-2 fjerde ledd.

Mer informasjon om betalingsforetak