Søk Søk
Forside Konsesjon Betalingsforetak

Konsesjon

Betalingsforetak

Informasjon om krav til og søknad om tillatelse (konsesjon) som betalingsforetak.

Hvem må søke om tillatelse som betalingsforetak?

Foretak som ønsker å utføre betalingstjenester må søke om tillatelse til dette. Betalingstjenester kan utføres med noen typer tillatelser (jfr. finansforetaksloven § 2-3), og tillatelse som betalingsforetak er en av disse. Betalingstjenester er definert i finansavtaleloven § 11 om følgende tjenester:

  1. Tjenester som gjør det mulig å sette inn på og ta kontanter ut av en konto og alle transaksjoner som er nødvendige for forvaltning av kontoen
  2. Gjennomføring av betalingstransaksjoner, herunder fra en konto ved direkte debiteringer, bruk av betalingskort e.l., kredittoverføringer og faste betalingsordre.
  3. Utstedelse av betalingsinstrument og innløsning av transaksjoner hvor betalingsinstrument er benyttet
  4. Pengeoverføringer
  5. Betalingstransaksjoner over ”nett"

Finansavtaleloven § 11 annet ledd angir en rekke tjenester som ikke anses som betalingstjenester.

I vurderingen av om et foretak utfører betalingstjenester som krever tillatelse er det et sentralt moment om foretaket har rådighet over andres midler i forbindelse med betalingstransaksjoner.

Betalingsforetakene kan få tillatelse til å utføre en eller flere betalingstjenester. I tillegg kan betalingsforetak drive andre nært tilknyttede tilleggstjenester, drift av betalingssystem og andre aktiviteter i samsvar med norsk lovgivning. Det kan settes vilkår i tillatelsen om at betalingstjenestevirksomheten skal atskilles fra den øvrige virksomheten. 

Det er mulig å søke om "ordinær" eller begrenset tillatelse som betalingsforetak.

Hvem kan søke om begrenset tillatelse som betalingsforetak?

Begrenset tillatelse som betalingsforetak kan søkes om hvis betalingstjenestevirksomheten skal være begrenset til å utføre tjenesten "pengeoverføringer", og hvis samlet transaksjonsbeløp gjennom virksomheten ikke skal overstige gjennomsnittlig 5 millioner kroner i måneden (dvs. 60 millioner kroner i løpet av siste 12-måneders periode).

Tjenesten "pengeoverføringer" går ut på å motta midler fra avsender (kontant eller gjennom bankoverføring) og å sende midlene videre til mottaker uten å opprette kontoer i forbindelse med dette.

Finanstilsynet har i sin praksis satt krav om at betalingsforetak med begrenset tillatelse må ha en startkapital/ansvarlig kapital i norske kroner tilsvarende minst 20 000 euro på tidspunkt for tildeling av tillatelse og senere.

Et foretak med begrenset tillatelse har ikke mulighet til å yte tjenester i andre EØS-stater (grensekryssende virksomhet med eller uten etablering).

Hvilke krav stilles til et betalingsforetak?


Kapitalkrav

Minstekravene til startkapital for et betalingsforetak er betinget av hvilke betalingstjenester foretaket tilbyr. For eksempel skal et betalingsforetak som bare tilbyr betalingstjenesten pengeoverføringer, ved oppstart av virksomhet ha en startkapital i norske kroner som minst svarer til 20 000 euro. Nærmere om startkapitalkravene fremgår av finansforetaksloven § 3-4.

Etter at et betalingsforetak med ordinær tillatelse har igangsatt sin virksomhet stilles det krav til ansvarlig kapital som til enhver tid skal være oppfylt. Kravene for beregning av ansvarlig kapital følger av finansforetaksforskriften.

For et betalingsforetak med begrenset tillatelse er kravet til ansvarlig kapital et beløp i norske kroner som svarer til 20 000 euro.

Daglig leder og styre
Det stilles krav til at betalingsforetakets styre, daglig leder, faktiske ledere og ledere av nøkkelfunksjoner skal anses å være egnet til å inneha sin stilling eller verv. Dette kravet gjelder både for betalingsforetak med ordinær tillatelse og for betalingsforetak med begrenset tillatelse.

Dersom personer som innehar nevnte stillinger eller verv skiftes ut, skal foretaket sende melding til Finanstilsynet om dette. Meldingen skal inneholde foretakets egen vurdering av den nye personens egnethet samt styrets samlede egnethet. I tillegg skal det sendes inn egnethetsvurderingsskjema og politiattest.

Rutiner
Det stilles krav til at et betalingsforetak skal ha rutiner for sikring av kundenes midler, rutine for internkontroll og rutine for overholdelse av hvitvaskingsregelverket. Foretakets rutiner må være operasjonelle og være tilpasset den virksomheten som drives.

Generelt
I tillegg til kravene som fremgår ovenfor, er det en rekke andre lovkrav som gjelder for virksomheten.

Hvordan søke konsesjon som betalingsforetak med ordinær tillatelse

Søkes det om tillatelse som ordinært betalingsforetak må det sendes inn søknad med vedlegg som inneholder relevant informasjon i henhold til lov og forskrift. Finansforetaksloven § 3-1 tredje ledd angir hvilke opplysninger som skal legges ved en søknad. Aksjeselskapers vedtekter skal vedlegges søknaden for Finanstilsynets godkjenning.

Personer med ansvar for ledelse eller drift av foretak som yter betalingstjenester skal ha god vandel og egnede kunnskaper og erfaring med å drive betalingstjenestevirksomhet. For å dokumentere at kravet er oppfylt skal disse personene fylle ut et eget skjema som legges ved foretakets søknad om tillatelse til å yte betalingstjenester.

Finanstilsynet har utarbeidet et nytt rundskriv om egnethetsvurderinger. Rundskrivet erstatter det forrige rundskrivet om egnethetsvurderinger (rundskriv 14/2015). Som vedlegg til rundskrivet er det standardskjemaer som skal brukes ved søknader om konsesjon og ved meldinger om endringer i ledelsen.

Vedlagte rutiner til søknaden må være operasjonelle, rettet mot den virksomhet som skal drives og den kundegruppen som vil benytte seg av foretakets tjenester.  Foretaket bør spesielt merke seg ved at: 

  • Hvitvaskingsrutinen skal adressere risikoer for hvitvasking og terrorfinansiering ved pengeoverføringer, og skal i samsvar med aktuelle lover og forskrifter være en retningslinje for ansatte i selskapet som skal forebygge, oppdage og agere ved en potensiell risikofylt pengeoverføring.
  • Internkontrollrutinen skal adresse øvrige risikoer ved virksomheten og forebygge at kundene blir skadelidende ved driftsavbrudd som følge av brann, tyveri o.l. eller at informasjon på annen måte går tapt. 

Hvordan søke konsesjon som betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenesten pengeoverføringer

Søknaden skal leveres elektronisk i Altinn. I tillegg må ledelse og eiere i foretaket benytte seg av egnethetsvurderingsskjema som ligger i Altinn. Det skal vedlegges kvittering for innbetalt gebyr.

Gebyr for søknadsbehandling og innsending av søknad

Søknaden og vedleggene skal være utfylt på norsk. Foretaket må også vedlegge kvittering for innbetalt gebyr:

Søknaden sendes til Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo eller til post@finanstilsynet.no.

Saksbehandlingstiden er normalt tre måneder etter at gebyr er betalt. Dersom søknaden ikke inneholder de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om tillatelse skal gis, regnes fristen fra det tidspunkt alle relevante og nødvendige opplysninger er mottatt, jf. finansforetakslovens § 3-1.

Mer informasjon om betalingsforetak