Søk Søk
Forside Tema Supervisory disclosure

Supervisory disclosure

EU-samarbeidet pålegger gjennom EBA og EIOPA Finanstilsynet å publisere relevant regelverk innenfor bank- og forsikringsområdet for å sikre transparens og gi mulighet til å sammenligne forskjellige tilsyn og implementering av regelverk i forskjellige land. Formålet er å promotere harmonisert tilsynspraksis innenfor EU.

Finanstilsynets hovedmål er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder, og tilsynets virksomhet er regulert i Lov om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven):

Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) og andre sentrale lover, forskrifter, rundskriv og veiledninger er utgangspunktet for regulering banker, forsikringsforetak og andre finansielle virksomheter.  

Gjennom EØS-avtalen har norsk finansnæring og norske forbrukere tilgang til fellesmarkedet for finansielle tjenester i Europa. For at et slikt felles marked skal fungere godt, tilstrebes det like konkurransevilkår og lik forbrukerbeskyttelse i hele EØS-området, blant annet når det gjelder bestemmelser om solide finansinstitusjoner, god markedsatferd og god forbrukerbeskyttelse.

EØS-avtalen regulerer hvordan EU-regler blir forpliktende også i Norge. Norge er ikke med i EUs beslutningsprosess når nytt regelverk fastsettes, men norske myndigheter har rett til å delta i den forberedende fasen.

Når regelverket er vedtatt i EU, vurderes det om det er omfattet av EØS-avtalen, og eventuelt tatt inn i EØS-avtalen. Deretter blir regelverket gjennomført i norsk rett. Hvis det er behov for materielle tilpasninger til et EU-regelverket når det tas inn i EØS-avtalen, vil dette avgjøres i forhandlinger mellom EU og EFTA.

Mer informasjon: