Søk Søk
Forside Tema Finanstilsyn og regelverk i EØS

Finanstilsyn og regelverk i EØS

Informasjon om tilsynssamarbeid i EØS.

De 31 EØS-landene har et samordnet finanstilsynssystem som består av de nasjonale finanstilsynene og disse fire EU-institusjonene:

  • EBA – European Banking Authority (bank)
  • ESMA – European Securities and Markets Authority (verdipapir)
  • EIOPA – European Insurance and Occupational Pensions Authority (forsikring og pensjon)
  • ESRB - European Systemic Risk Board (makrotilsyn)

I Norge, som i mange andre land i EØS-området, har det nasjonale finanstilsynet hovedansvar for tilsyn med finansinstitusjoner og markeder. EBA, ESMA, EIOPA og ESRB er overnasjonale EU-myndigheter som ble opprettet etter finanskrisen for blant annet å bidra til bedre tilsynssamarbeid på tvers av landegrensene.

EBA, ESMA og EIOPA sine tilsynsstyrer består av tilsynssjefene i alle EØS-landene. I tillegg har hver av EUs finanstilsyn underkomiteer og prosjektgrupper. Finanstilsynet er medlem i både tilsynsstyrene, underkomiteer og flere prosjektgrupper i hver av de tre EU-tilsynene. Vi har de samme rettigheter og plikter som EU-statenes nasjonale finanstilsyn, men unntak av at vi ikke har stemmerett, og EUs finanstilsyn kan heller ikke fatte bindende vedtak rettet mot Finanstilsynet eller norske foretak.

EU-tilsynene har både tilsynsoppgaver og regelverksoppgaver som supplerer de nasjonale tilsynsmyndighetene i Europa.

Tilsynssamarbeid i EØS

En viktig oppgave for EU-tilsynene er å overvåke og håndtere risikoer som kan true finansiell stabilitet i EØS-området. Dette gjøres i samarbeid med nasjonale tilsyn. En annen viktig oppgave er å bidra til utvikling av god tilsynspraksis hos nasjonale finanstilsyn, og de legger også til rette for arbeid i tilsynskollegier, som fører tilsyn med større grensekryssende konsern.

For å bidra til god og lik tilsynspraksis i EØS, fastsetter EUs finanstilsyn anbefalinger og retningslinjer som gjelder for nasjonale finanstilsyn eller for næringen. De administrerer også fagfellevurderinger (peer reviews) mellom nasjonale tilsyn.  

Regelverksarbeid i EØS

Gjennom EØS-avtalen har norsk finansnæring og norske forbrukere tilgang til fellesmarkedet i Europa for finansielle tjenester. For at et slikt felles marked skal fungere godt, tilstrebes det like konkurransevilkår og lik forbrukerbeskyttelse i hele EØS-området, blant annet når det gjelder bestemmelser om solide finansinstitusjoner, god markedsadferd og god forbrukerbeskyttelse.

EØS-avtalen regulerer hvordan EU-regler blir forpliktende også i Norge. Norge er ikke med i EUs beslutningsprosessen når nytt regelverk fastsettes, men norske myndigheter har rett til å delta i den forberedende fasen. Når et regelverk er vedtatt i EU, vurderes det om det er omfattet av EØS-avtalen, og blir i så fall tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Hvis det er behov for materielle tilpasninger til et EU-regelverk når det tas inn i EØS-avtalen, vil saken være gjenstand for forhandlinger mellom EU-siden og EFTA-siden.

EU-tilsynene EBA, ESMA og EIOPA bistår EU-kommisjonen med utvikling av forslag til regelverk for finansområdet. De kan enten gi råd til Kommisjonen eller de kan utarbeide fullstendige utkast til tekniske standarder som senere kan vedtas av Kommisjonen som bindende regelverk. EUs finanstilsyn kan også formidle anbefalinger/retningslinjer om hvordan regelverket skal forstås eller tilsynspraksis utøves. Finanstilsynet deltar i regelverksarbeidet i EUs finanstilsyn. Dette er en mulighet for å tidlig kunne identifisere norske interesser, medvirke i utarbeiding av regler, og til å få innsikt i formålet med og innholdet i kommende regelverk som senere skal gjennomføres og håndheves i Norge.