Forside Om Finanstilsynet Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er viktig for å kunne føre eit relevant og effektivt tilsyn med ein stadig meir integrert finanssektor. Felles prinsipp og reglar for finansnæringa og finanstilsyn blir utarbeidde internasjonalt. Finanstilsynet samarbeider tett med finanstilsynsmyndigheiter innanfor EØS om både tilsyn og regelverksutvikling. Vi deltek også i nokon grad i det globale tilsynsarbeidet.

Det internasjonale samarbeidet vårt omfattar verdipapirmarknaden, bank- og finanssektoren, forsikrings- og pensjonssektoren og rekneskaps- og revisjonsområdet.

Tilsynssamarbeid i EU/EØS

Tilsynssamarbeidet med EU/EØS er spesielt viktig for Noreg. Det er to grunnar til dette: 

  1. EUs regelverk på finansområdet vil som regel bli norske reglar. Finanstilsynet har moglegheit til å delta i ein tidleg fase når EU-reglane blir utarbeidde, og kan gjennom det bidra til at reglane blir relevante for Noreg.
  2. Finansinstitusjonar i EØS opererer i utstrakt grad på tvers av landegrensene. Det er derfor viktig med god samordning mellom nasjonale tilsyn, både med den enkelte finansinstitusjonen og finansmarknaden generelt.

Nordisk tilsynssamarbeid

Finanstilsynet legg vekt på å ha eit godt samarbeid med tilsyna i dei andre nordiske landa.

I tillegg til at Finanstilsynet møter dei nordiske tilsyna i samband med EØS-samarbeid, er det årlege nordiske møte både på leiar- og avdelingsnivå innanfor dei ulike sektorane og det administrative området. Finanstilsynet deltek også i ei rekke møte med nordiske kollegaer i samarbeidet om tilsynet med dei nordiske finanskonserna, og det blir gjennomført felles inspeksjonar i dei nordiske konserna.

Finanstilsynet har også regelmessige møte med revisortilsynsmyndigheitene i dei nordiske landa. 

Anna internasjonalt/globalt tilsynssamarbeid


Verdipapirmarknaden

Finanstilsynet er medlem av International Organization of Securities Commissions (IOSCO), som har vedteke ei rekke resolusjonar som Finanstilsynet har slutta seg til. Under IOSCO er Finanstilsynet medlem av Den europeiske regionalkomiteen, som har møte to gongar i året.

IOSCO har utarbeidd ei multilateral avtale om samarbeid og informasjonsutveksling over landegrensene (Multilateral Memorandum of Understanding – MMoU), som Kredittilsynet inngjekk i 2006.

Finanstilsynet er òg medlem av Enlarged Contact Group for Supervisors of Collective Investment Funds (ECG), som har møte ein gong i året. Enlarged Contact Group er eit globalt forum for tilsynsmyndigheiter for verdipapirfond. Hovudformålet for gruppa er å utveksle erfaringar og informasjon knytte til tilsynet med verdipapirfond.

Forsikringsverksemd
Finanstilsynet er medlem av International Association of Insurance Supervisors (IAIS), og deltek i utviklinga av internasjonale prinsipp for tilsyn med forsikringsverksemd. Finanstilsynet deltek på årsmøtet i IAIS, og er representert i komiteen som har det overordna ansvaret for standardsettinga.

Bankar og finansinstitusjonar
Innanfor banktilsyn er det ikkje etablert tilsvarande global medlemsorganisasjon som på verdipapir- og forsikringstilsynsområda. Baselkomiteen for banktilsyn under Bank for International Settlements reknas som global standardsettar med medlemmer frå 28 land. Noreg er ikkje medlem.

Komiteen utarbeider internasjonale standardar for banktilsyn og koordinerer det globale samarbeidet. Finanstilsynet følger arbeidet i Baselkomiteen blant anna gjennom deltaking i ein rådgivande komité.

Financial Stability Board har etablert Regional Consultative Group for Europe. Her deltek finansdepartement, sentralbankar og finanstilsyn frå ei rekke europeiske land, inkludert Noreg.

Revisorar
International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) er det globale organet for revisortilsyn med 53 medlemsland. Formålet med IFIAR er mellom anna å vere eit kontaktforum mellom tilsynsmyndigheitene i ulike land, og å bidra til kunnskapsdeling om bransjen og praktisk regulerings- og tilsynsarbeid. Finanstilsynet er medlem av IFIAR og er for tida representert i styret.

Tiltak mot kvitvasking og terrorfinansiering
Finanstilsynet deltek i den internasjonale koordineringa av tiltak mot kvitvasking og terrorfinansiering. Finanstilsynet er representert i møta i Financial Action Task Force (FATF), som utviklar felles internasjonale tilrådingar for tiltak mot kvitvasking og terrorfinansiering.  

Finanstilsynet deltek også i EØS-arbeidet mot kvitvasking og terrorfinansiering under dei tre finanstilsyna i EU.

IKT
Som ledd i arbeidet med IKT-sikkerheit, deltek Finanstilsynet blant anna i det globale tilsynssamarbeidet Information Technology Supervision Group (ITSG). Finanstilsynet deltek også aktivt i samarbeid på europeisk nivå, blant anna under EUs finanstilsynsmyndigheiter.