Søk Søk

Tilsynssamarbeid i EØS

Anbefalinger/veiledninger fra EUs finanstilsyn

For å bidra til et hensiktsmessig og effektivt tilsyn i hele EØS, kan EUs finanstilsyn fastsette anbefalinger rettet mot nasjonale tilsyn eller mot finansinstitusjoner. Slike anbefalinger er ikke bindende, men nasjonale tilsyn er pålagt å rapportere til EUs finanstilsyn om hvorvidt de har tenkt å følge anbefalingen eller ikke.

Hvis Finanstilsynet bekrefter at vi vil etterleve en anbefaling, legger vi ut informasjon om dette på finanstilsynet.no. Det forventes at anbefalinger rettet mot finansinstitusjoner blir fulgt, tilsvarende det som gjelder for andre veiledninger/rundskriv. Fastsatte anbefalinger finnes også på nettsidene til EUs finanstilsyn:

Kompetanse til å fatte bindende vedtak rettet mot nasjonale tilsyn eller finansinstitusjoner

EBA, ESMA og EIOPA har, i helt særskilte tilfeller, myndighet til å fatte bindende vedtak rettet mot nasjonale finanstilsyn. Denne muligheten inntreffer blant annet dersom det nasjonale tilsynet har innrettet seg slik at finansiell stabilitet trues eller bryter med EU-reglene. Vedtak kan også fattes for å løse en tvist mellom to eller flere nasjonale tilsyn.

Dersom de nasjonale finanstilsynene ikke innretter seg etter pålegg fra EBA, ESMA og EIOPA, kan vedtak rettes direkte mot finansinstitusjoner i EU.

Selv om Finanstilsynet er medlem av EUs finanstilsyn, er vi som EØS/EFTA-land ikke bundet av vedtak fattet av EBA, ESMA og EIOPA. EØS-avtalen fastsetter at det er EFTAs overvåkningsorgan som i slike tilfeller har myndighet til å fatte vedtak rettet mot Finanstilsynet, og også mot norske finansinstitusjoner dersom Finanstilsynet selv ikke sørger for slik oppfølging.

Kompetanse for EFTAs overvåkingsorgan til å fatte slike bindende vedtak er regulert i EØS-avtalen, og løsningen er beskrevet i Prop S 100 (2015-2016). Du kan også lese mer om norsk tilknytning til EUs finanstilsynssystem på Finansdepartementets nettsted:

Hva er Q&As

Markedsaktører og andre aktører kan sende inn spørsmål til EUs finanstilsyn om hvordan et regelverk skal forstås. Spørsmålene og svarene fra EUs finanstilsyn, såkalte Q&As (Questions and Answers), blir løpende publisert på de respektive hjemmesidene. Informasjon om hvordan slike spørsmål skal sendes inn finner du også på hjemmesidene til EUs finanstilsyn.

Hva er et tilsynskollegium ("college")?

Mange foretak i finanssektoren opererer i flere enn ett EØS-land. For å ha et godt og samordnet tilsyn med slike foretak, deltar nasjonale tilsynsmyndigheter i såkalte tilsynskollegier. Tilsynsmyndighetene møtes i tilsynskollegier for å vurdere samlede risikoer og kapitalkrav i foretakene. Det finnes ett tilsynskollegium per foretak/konsern over en viss størrelse og med en viss grad av grensekryssende virksomhet. EUs finanstilsyn deltar i tilsynskollegiene og har en koordinerende rolle.

Rammen for tilsynskollegier er beskrevet i forordningene for EBA, ESMA og EIOPA. Mer konkrete bestemmelser om rolle og oppgaver er gitt i ulike sektorregelverk.

Finanstilsynet deltar i en rekke tilsynskollegier, og leder tilsynskollegiene for blant annet DNB, Storebrand og Gjensidige.

Hva er fagfellevurderinger (Peer Reviews)?

Fagfellevurderinger organiseres av EUs finanstilsyn, og formålet er å oppnå en likere og bedre tilsynspraksis i Europa. Hvorfor og hvordan fagfellevurderinger skal gjennomføres er regulert i forordningene som opprettet EBA, ESMA og EIOPA, artikkel 30. Artikkelen er likelydende for de tre finanstilsynene, og du kan f.eks. lese den i EIOPA-forordningen.

EBA, ESMA og EIOPA har fastsatt mer detaljerte prosedyrer for hvordan fagfellevurderingene gjennomføres. Typisk for alle tre er at

  • et panel bistår tilsynsstyret (Board of Supervisors) med å foreslå temaer, tidsplan og organisering for gjennomføring av en fagfellevurdering.
  • en vurdering omfatter gjerne et begrenset område, f.eks. om hvordan en Anbefaling fastsatt av EU-finanstilsynet følges.
  • en vurdering omfatter gjerne alle 31 EØS-landene. Hvert land foretar en skriftlig egenevaluering av sin praksis på området, egenevalueringene blir utfordret av et revisjonsteam, og en rapport utarbeides med f.eks. anbefalinger om endringer i praksis eller identifikasjon av god praksis. Rapportene vedtas av tilsynsstyrene og publiseres på hjemmesidene til henholdsvis EBA, ESMA og EIOPA.

ESMAs direktetilsyn med kredittvurderingsbyråer og transaksjonsregistre

EMSA har, som eneste EU-tilsyn, et direkte tilsynsansvar. Dette er begrenset til tilsynet med kredittvurderingsbyråer og transaksjonsregistre. Ingen kredittvurderingsbyråer eller transaksjonsregistre er registrert i Norge.