Forside Tema Garantiordningen for skadeforsikring

Garantiordningen for skadeforsikring

Informasjon om Garantiordningen for skadeforsikring, hvilke lover og regler som gjelder for ordningen og hvilke forsikringskrav som ordningen dekker. 

Regelverket som styrer Garantiordningen for skadeforsikrings virksomhet

Skadeforsikringsselskapenes garantiordning skal bidra til å sikre utbetaling av krav som følger av avtale om direkte skadeforsikring, til sikrede og skadet tredjemann. 

Garantiordningens formål er å forhindre eller redusere tap for privatpersoner og mindre- og mellomstore virksomheter dersom deres forsikringsselskap ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser. For mange forsikringstyper må du selv dekke en egenandel.

Garantiordningen yter ikke bidrag for å unngå at et forsikringsselskap kommer i vanskeligheter, og vil først bli involvert etter at et forsikringsselskap er satt under offentlig administrasjon. 

Finansforetaksloven kapittel 20A beskriver rammene for Garantiordningens virksomhet: 

Finansforetaksforskriften kapittel 20A gir ytterligere regler om bl.a. hvilke forsikringsselskaper som er medlem av garantiordningen, hvem som dekkes, hvilke typer forsikringskrav som er dekket samt egenregning for vise typer forsikringskrav. 

Er du kunde i et utenlandsk selskap?

Norske selskaper og selskaper fra EØS-området med filial i Norge er medlem av Garantiordningen for skadeforsikring. 

Utenlandske selskaper uten filial i Norge, som driver såkalt grenseoverskridende virksomhet, er ikke medlem. Kunder i disse selskapene er dermed ikke dekket av den norske garantiordningen. Er du kunde i et slikt selskap, bør du kontakte selskapet eller forsikringsformidleren din. De kan fortelle deg om det er en garantiordning i selskapets hjemland, og om du er dekket der.

Om Garantiordningen for skadeforsikring

Garantiordningen ledes av et styre bestående av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Kongen oppnevner medlemmene, varamedlemmene og utpeker styrets leder. Oppnevningsperioden er fire år. Styrets oppgaver vil primært være å administrere eventuelle utbetalinger fra ordningen dersom et medlemsselskap ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser.

Finanstilsynet er styresekretariat for ordningen og Garantiordningens styre oppnevnes av Finansdepartementet. For perioden fram til 31. mars 2020 består styret av: 

Navn Stilling Arbeidsgiver Verv
Bjarne Borgersen partner Borgersen & Partners AS leder
Leif Heimlich Pedersen partner Borgersen & Partners AS varamedlem
Hege Hodnesdal siviløkonom Finans Norge AS medlem
Harald Lund Fredriksen advokat Sparebank 1 Gruppen AS varamedlem
Jørn Henry Hammer advokat Gjensidige Forsikring BA medlem
Tone Haugervåg Hjulstad jurist Tryg Forsikring varamedlem
Runa Kristiane Sæther tilsynsrådgiver Finanstilsynet medlem
Tor Runshaug Foss juridisk direktør Bankenes sikringsfond varamedlem
Erik Lind Iversen pensjonist   medlem
Trude Myklebust stipendiat Universitetet i Oslo varamedlem

Garantiordningen for skadeforsikring er medlem av International Forum for Insurance Guarantee Schemes (IFIGS) - den internasjonale organisasjonen for forsikringsgarantiordninger.

Mer informasjon: 

Kontakt

Vær oppmerksom på at henvendelser til Garantiordningen for skadeforsikring blir behandlet i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven (lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd). Dette betyr at du må regne med at innholdet i meldingen din vanligvis vil kunne bli offentlig tilgjengelig.

Garantiordningen for skadeforsikring
c/o Finanstilsynet

Postadresse
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

Besøksadresse
Revierstredet 3
0151 Oslo
Sentrum

Kontaktperson:
Ole-Jørgen Karlsen
Tlf: 22 93 98 00
E-post: garantiordningen@finanstilsynet.no