Søk Søk
Forside Tema Garantiordningen for skadeforsikring Avtale mellom Garantiordningen for skadeforsikring og Alpha Insurance AS' konkursbo

Avtale mellom Garantiordningen for skadeforsikring og Alpha Insurance AS' konkursbo

Garantiordningen for skadeforsikring (Garantiordningen) har inngått en avtale med Alpha Insurance A/S under konkurs (konkursboet), om fremgangsmåten i forbindelse med mulig forskuttering av beløp til sikrede i den norske filialen.

Nedenfor redegjøres det for enkelte sentrale forutsetninger for prosessen, og de punktene i avtalen som i størst grad berører skadelidte.

Utgangspunkt

Bakgrunnen for avtalen er at den danske Garantifonden for skadeforsikringsselskaber (garantifonden) hittil har avvist å dekke alle norske sikrede med yrkesskadeforsikring i Alpha Insurance A/S. Styret i garantiordningen har, som det fremgår av pressemelding av 30. oktober 2018 besluttet å forskuttere visse utbetalinger for sikrede i Alpha Insurance A/S’ norske filial. Videre har styret i garantiordningen valgt å benytte seg av adgangen i finansforetaksforskriften § 2A-5 til å basere vedtak om utbetaling på at forsikringskravet er godkjent av konkursboet. Formålet med avtalen er å sikre at garantiordningen trer inn i skadelidtes krav mot konkursboet og eventuelt mot garantifonden ved forskuttering av erstatningsbeløp, og derigjennom gi grunnlag for at garantiordningen kan forskuttere krav overfor dekningsberettigede kunder.

Skadebehandlingen

Utgangspunktet for prosessen er at konkursboet har bedt skadebehandlerne fortsette skadebehandlingen ved å tre inn i de eksisterende avtalene med disse. Garantiordningen fikk i desember opplyst fra konkursboet at alle norske skadesaker fremover skal behandles av Crawford Scandinavia.

Konkursboet betrakter skader som var anmeldt skadebehandlerne og anerkjent som dekningsberettiget før konkursen 8. mai 2018 også som anmeldt til konkursboet. Nye skader skal meldes Crawford Scandinavia som skadebehandler for Alpha Insurance A/S.

Der skadebehandlere godkjenner en skade fra norske skadelidte som dekningsberettiget, anmelder skadebehandler krav i konkursboet.

Skader som er, eller blir, avvist som ikke-dekningsberettigete av skadebehandler må, dersom skadelidte ønsker å opprettholde et krav mot konkursboet, selv anmelde krav i konkursboet.

Konkursboet

Konkursboet registrerer krav som er anmeldt av skadebehandlerne. Skadelidte trenger ikke selv å fremme krav. Kravet anses anmeldt på det tidspunktet det ble meldt skadebehandleren.

Konkursboet vurderer om den anmeldte skaden er skjedd i polisens dekningsperiode, om skadebehandleren har gitt tilstrekkelig informasjon for identifikasjon og opptak av krav i gjeldsboken og, i saker der det er inngått forlik, om skadebehandler har etterlevd sitt mandat. Der konkursboet anser vilkårene for erstatning for oppfylt, sender boet de ferdig godkjente skadesakene til garantiordningen og til skadebehandlerne.

Garantiordningen for skadeforsikring

Garantiordningen forskutterer erstatningsbeløpet via norsk skadebehandler. I særlige tilfeller forbeholder garantiordningen seg retten til å vurdere krav på selvstendig grunnlag, men vil, som et utgangspunkt, legge skadebehandlers og konkursboets vurderinger til grunn.

Garantiordningen trer inn i de sikredes krav i henhold til finansforetaksforskriften § 20A-6 tredje ledd for det beløp som er forskuttert.