Søk Søk
Forside Tema Garantiordningen for skadeforsikring Garantiordningen for skadeforsikring vil forskuttere visse utbetalinger for sikrede i den norske filialen av Alpha Insurance AS

Garantiordningen for skadeforsikring vil forskuttere visse utbetalinger for sikrede i den norske filialen av Alpha Insurance AS

Forsikrede som er forsikret i Alpha gjennom avtaler inngått med Alphas norske filial vil ha krav på dekning fra den norske garantiordningen dersom konkursboet ikke har dekning. Styret i den norske garantiordningen har tidligere besluttet at adgangen i finansforetaksforskriften § 20-5 første ledd til å basere sine vedtak om utbetaling på at forsikringskravet er godkjent av konkursboet skal benyttes. Skadesaksbehandlingen i enkeltsaker vil derfor fortsatt skje i regi av konkursboet.

Bakgrunn

Alpha Insurance A/S (Alpha), et skadeforsikringsforetak hjemmehørende i Danmark og under tilsyn av det danske Finanstilsynet, ble tatt under konkursbehandling i Danmark 8. mai 2018. Skadesaksbehandlingen har fortsatt i regi av konkursboet gjennom Nemi (nå Insr) og Crawford, men alle utbetalinger til sikrede er stanset. Endelig utbetaling vil kunne bli utsatt helt til bobehandlingen avsluttes, noe som kan ta flere år.

Garantiordningens beslutninger

Forsikrede som er forsikret i Alpha gjennom avtaler inngått med Alphas norske filial vil ha krav på dekning fra den norske garantiordningen dersom konkursboet ikke har dekning. Styret i den norske garantiordningen har tidligere besluttet at adgangen i finansforetaksforskriften § 20-5 første ledd til å basere sine vedtak om utbetaling på at forsikringskravet er godkjent av konkursboet skal benyttes. Skadesaksbehandlingen i enkeltsaker vil derfor fortsatt skje i regi av konkursboet.

Garantiordningen legger opp til å inngå en avtale med konkursboet om at krav som er meldt til skadesaksbehandler anses meldt til boet. Inntil en slik avtale er klar, bør alle krav fortsatt meldes både til bostyrer og den danske Garantifonden for skadeforsikringsselskaber (garantifondet), som redegjort for på www.garantiordningen.no. Krav til Garantifonden skal sendes info@skadesgarantifonden.dk. Det legges videre opp til at når skadesaksbehandlingen er avsluttet og saken overført til konkursboet vil den norske garantiordningen vurdere å forskuttere utbetaling slik at man ikke behøver å vente på avslutning av konkursboet.

Sikrede som har tegnet forsikring direkte med Alpha i Danmark via forsikringsmeglere har ikke krav på dekning av den norske garantiordningen.

Annet

Det danske konkursboet har lagt ut landspesifikk informasjon for Norge på Alpha-konsernets nettsted, https://alphagroup.dk/norge/. I brev til skadelidte har bostyrer opplyst at den danske garantifondet ikke dekker yrkesskader. Garantiordningen er uenig med denne vurderingen og vil forfølge saken overfor det danske garantifondet både når det gjelder sikrede gjennom avtaler med filialen, og sikrede med avtaler inngått direkte med Alpha Insurance A/S i Danmark gjennom forsikringsformidlere.

Alle kravshavere oppfordres til å melde sitt krav til boet. Alle krav bør meldes snarest mulig, og senest 8. november 2018. Krav som ikke er meldt innen denne fristen risikeres tapt i sin helhet.

Kontakt

Styreleder i Garantiordningen for skadeforsikring Bjarne Borgersen

Telefon: 901 04 364
E-post:  bjarne.borgersen@borgersenpartner.no