Søk Søk

Alpha Insurance AS konkurs

Alpha Insurance A/S (Alpha) er et skadeforsikringsforetak hjemmehørende i Danmark og under tilsyn av det danske Finanstilsynet. Har du spørsmål om forsikringer tegnet i Alpha kan du kontakte forsikringsformidlingsforetaket som har distribuert forsikringene i Norge eller kontaktene som opplyst på de danske tilsynsmyndigheters nettsted.

Alpha Insurance A/S (Alpha), et skadeforsikringsforetak hjemmehørende i Danmark og under tilsyn av det danske Finanstilsynet er tatt under konkursbehandling i Danmark.

Det fremgår av det danske Finanstilsynets hjemmeside at Alpha ble erklært konkurs 8. mai. Danske myndigheter anbefaler at alle kunder i Alpha så fort som mulig tegner ny forsikring i et annet forsikringsforetak. Danske myndigheter opplyser også at “Garantifonden for skadesforsikringsselskaber” (Garantifondet) dekker visse skader oppstått frem til 5. juni 2018. Alle kravshavere oppfordres til å melde sitt krav til boet. Du kan lese mer på det danske Finanstilsynets nettsted:

Det danske konkursboet har lagt ut landspesifikk informasjon for Norge på Alpha-konsernets nettsted, https://alphagroup.dk/norge/. I brev til skadelidte har bostyrer opplyst at den danske Garantifondet ikke dekker yrkesskader. Danske sikrede etter yrkesskadeforsikringsavtaler er dekket gjennom Arbejdsmarkedets Ervervssikring, som ikke gjelder sikrede utenfor Danmark. Garantiordningen for skadeforsikring har innhentet en juridisk betenkning fra en dansk advokat. Advokaten konkluderer med at det danske Garantifondet skal dekke norske sikrede som ikke er omfattet av Arbejdsmarkedets Ervervssikring. Den norske Garantiordningen vil anføre dette overfor det danske Garantifondet.

Hvorvidt den norske garantiordningen for skadeforsikring subsidiært vil kunne dekke krav fra norske sikrede, vil avhenge av om forsikringen ble tegnet gjennom den norske filialen, som ble administrert av Insr Insurance Group ASA (som fusjonerte med Nemi forsikring i mars 2018), eller om forsikringen ble tegnet direkte i det danske forsikringsselskapet på grenseoverskridende basis. De som mener å måtte ha et krav mot Alpha, må derfor bringe på det rene gjennom hvilken salgskanal forsikringen er solgt.

Styret i den norske Garantiordningen for skadeforsikring har besluttet å benytte seg av adgangen i finansforetaksforskriften § 20-5 første ledd til å basere sine vedtak om utbetaling på at forsikringskravet er godkjent av administrasjonsstyret (her konkursboet). Det presiseres derfor at det er svært viktig at alle krav meldes til konkursboet på ordinær måte. I tillegg anbefales det at krav meldes både til det danske Garantifondet og til Arbejdsmarkedets Ervervssikring. Krav bør meldes snarest mulig, og senest 8. november 2018. Krav som ikke er meldt innen denne fristen risikeres tapt i sin helhet.

Har du spørsmål om forsikringer tegnet i Alpha kan du kontakte forsikringsformidlingsforetaket som har distribuert forsikringene i Norge eller kontaktene som opplyst på den danske tilsynsmyndighetens og Garantifondens nettsteder, se lenker under.

Alphas norske filial (Alpha NUF) administreres av Insr Insurance Group ASA (tidl. Nemi Forsikring).