Søk Søk
Forside Tema Supervisory disclosure Solvens II - Finanstilsynets mål, funksjon og hovedaktiviteter

Solvens II - Finanstilsynets mål, funksjon og hovedaktiviteter

Hovedmålet for Finanstilsynets virksomhet i strategiperioden 2019-2022 er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder.

Finansiell stabilitet og velfungerende markeder er nødvendig for å sikre tillit til det finansielle systemet, en stabil økonomisk utvikling og beskyttelse av forbrukere og andre brukere av finansielle tjenester.

Finansiell stabilitet innebærer at det finansielle systemet kan håndtere forstyrrelser og uventede sjokk og utføre sine funksjoner slik at det ikke oppstår store, negative konsekvenser for resten av økonomien. Velfungerende markeder bidrar til effektiv allokering og prising av kapital og risiko. Det er nær sammenheng mellom finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Uten finansiell stabilitet kan ikke markedene fordele kapital og risiko på en effektiv måte. Dersom fordelingen av kapital ikke skjer på en effektiv måte og risiko blir feilpriset, kan dette skape finansiell ustabilitet.

Med utgangspunkt i hovedmålet har Finanstilsynet fastsatt seks delmål som grunnlag for å planlegge og evaluere virksomheten. Delmålene henger nært sammen og er i stor grad overlappende mål for mange tilsynsaktiviteter. For eksempel er Finanstilsynets arbeid for å fremme solide og likvide finansforetak, robust infrastruktur, investorbeskyttelse og effektiv krisehåndtering viktig for å verne om forbrukeres interesser. Forbrukervern er likevel formulert som et eget delmål for å synliggjøre aktiviteter som er direkte rettet inn mot forbrukernes kjøp av finansielle tjenester og produkter.

Finanstilsynets delmål:


Solide og likvide finansforetak:
Solide og likvide finansforetak er en forutsetning for stabiliteten i det finansielle systemet, der foretakene er i stand til å oppfylle forpliktelsene overfor kundene og opprettholde viktige samfunnsfunksjoner. Finanstilsynet vurderer risikoen for ustabilitet i det finansielle systemet og bruker virkemidler for å redusere systemrisiko basert på informasjon fra tilsyn med enkeltforetak og den makroøkonomiske overvåkingen. Gjennom konsesjonskrav, kapital- og likviditetskrav og løpende tilsyn bidrar Finanstilsynet til at foretakene har god soliditet og robust finansiering, egnet ledelse og betryggende risiko- og virksomhetsstyring. I tillegg gir Finanstilsynet råd til politiske myndigheter om soliditets- og likviditetskrav og andre tiltak som bidrar til å redusere risikoen i det finansielle systemet.

Robust infrastruktur: Robust finansiell infrastruktur er en avgjørende forutsetning for betryggende systemer for betalinger, handel, prissetting og oppgjør i finansmarkedet. Svikt i infrastrukturen kan raskt føre til omfattende stans i kritiske tjenester og dermed få alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Lav risiko for systemsvikt og god beredskap for rask gjenoppretting ved svikt er derfor svært viktig. Gjennom konsesjonskrav og tilsyn med finansforetak, verdipapirforetak og infrastrukturforetak bidrar Finanstilsynet til at foretakene har tilfredsstillende styring og kontroll av IKT-risiko og annen operasjonell risiko.

Investorbeskyttelse: Pålitelig og tilstrekkelig informasjon er nødvendig for å sikre at verdipapirmarkedene kan bidra til god allokering og prising av kapital. Finanstilsynet bidrar til at løpende og periodisk informasjon fra noterte foretak er rettvisende og rettidig og at foretakenes prospekter er utformet i tråd med kravene. Finanstilsynet bidrar videre til at føring og revisjon av årsregnskap holder en tilfredsstillende kvalitet. Gjennom tilsyn med verdipapirforetak og effektiv og rask håndheving av atferdsreglene i verdipapirmarkedet bidrar Finanstilsynet til markedsdisiplin og god ivaretakelse av investorers og utstederes interesser.

Forbrukervern: God forbrukerbeskyttelse er viktig for den enkelte forbruker og for tilliten til aktørene i finansmarkedet. Tjenestetilbyderne skal ivareta kundenes interesser og ta hensyn til kundenes forutsetninger for å forstå egenskapene knyttet til produktene. Finanstilsynet ivaretar forbrukervernet gjennom tilsyn med at foretakene tilbyr og formidler lån, forsikrings- og pensjonsprodukter, fondsprodukter og andre finansielle instrumenter samt eiendom på en forsvarlig måte. Også tilsynet med inkassoforetakene styrker forbrukervernet. Oppfølging av soliditets- og sikkerhetskrav bidrar til trygghet for at produktleverandørene kan oppfylle forpliktelsene overfor kundene

Effektiv krisehåndtering: Beredskap til å kunne håndtere kritiske situasjoner er viktig for tilliten til det finansielle systemet. Finanstilsynet har beredskap for å håndtere kriser i så vel enkeltforetak som markeder, slik at faren for omfattende og varige skadevirkninger for finanssektoren og kundene reduseres. Krav til at banker og verdipapirforetak utarbeider gjenopprettingsplaner og at Finanstilsynet utarbeider krisehåndteringsplaner vil bidra til at kritiske forhold håndteres tilfredsstillende. Også beredskap for å kunne gi rask og relevant informasjon til allmenheten er en sentral del av kriseberedskapen.

Kriminalitetsbekjempelse: Finanssektoren skal selv forebygge at finansforetak og andre aktører blir utnyttet i kriminelle aktiviteter. Finanstilsynet fører tilsyn med at foretakene etterlever pliktene i regelverket for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. Ulovlig virksomhet svekker tilliten til finansmarkedene og representerer urimelig konkurranse for foretak som driver virksomhet innenfor regelverket. Tilsynsvirksomheten bidrar til å forebygge ulovlig virksomhet, og lovbrudd som avdekkes i foretak under tilsyn, blir fulgt opp. Ved mistanker om alvorlig økonomisk kriminalitet anmeldes forholdet til politiet. Finanstilsynets arbeid for betryggende revisjon og regnskapsføring bidrar også til å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet.

Finanstilsynets hovedfunksjoner

Finanstilsynets virksomhet er omfattende, og ulike virkemidler bidrar til å oppfylle tilsynets mål og hovedfunksjoner.

Finanstilsynets virkemidler:


Tilsyn, overvåking og kontroll
Det løpende operative tilsynet har som hovedformål å forebygge kriser i foretak og bransjer under tilsyn og vil til enhver tid være en prioritert oppgave. Kvalitetssikring og analyse av innrapporterte data, også som grunnlag for videre oppfølging, samt stedlige tilsyn er kjernen i tilsynsvirksomheten. Prioriteringen av ressurser mellom ulike tilsyns- og kontrolloppgaver skal bidra til høyest mulig samlet måloppnåelse. Også ved håndtering av kriser i enkeltforetak eller bransjer vil dokumentbaserte analyser og stedlige tilsyn kunne gi god kunnskap om situasjonen og grunnlag for beslutninger om videre oppfølging og mulige løsninger.

Forvaltning
Finanstilsynet fatter enkeltvedtak hjemlet i særlovgivningen og forbereder saker for Finansdepartementet. Basert på kunnskap og grundige vurderinger skal Finanstilsynet sikre betryggende faglig kvalitet og oppfyllelse av krav til god forvaltningsskikk. Gjennom gode arbeidsmetoder og bruk av elektroniske hjelpemidler tilstrebes høyest mulig effektivitet i saksbehandlingen.

Regelverksutvikling
En vesentlig del av regelverksutviklingen er forberedelser til gjennomføring av EUregelverk som etter EØS-avtalen skal gjelde i Norge. Finanstilsynet skal gjennom deltakelse i det europeiske tilsynssamarbeidet og annet internasjonalt arbeid bygge tilstrekkelig kunnskap om nytt regelverk. Finanstilsynet utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet, eller på eget initiativ, forslag til regelverk på områder der det ikke er EU-regulering. Basert på erfaringer og kunnskap om bransjer under tilsyn skal regelverksutviklingen støtte opp under Finanstilsynets mål.

Informasjon og kommunikasjon
Informasjon og kommunikasjon er virkemidler som støtter opp under de andre virkemidlene Finanstilsynet har. God ekstern kommunikasjon fremmer tilsynsvirksomheten ved at tilsynet får formidlet viktig informasjon og vurderinger på ulike tilsynsområder. Det vil også lette arbeidet med forvaltningssaker ved at foretakene får mer kunnskap om reguleringer og Finanstilsynets vurderinger. God kommunikasjon vil også gi tilsynet nyttig og nødvendig informasjon fra foretak under tilsyn.

Finanstilsynets hovedfunksjoner på forsikringsområdet

Regulering og tilsyn med livsforsikrings- og skadeforsikringsforetak er viktig for å sikre kundenes rettigheter knyttet til forsikrings- og pensjonskontrakter, og for å skape allmenn tillit til markedet. Tilsynsvirksomheten skal bidra til at foretakene er solide og risikobevisste, og at de har god styring og kontroll. Tilsynsarbeidet består av stedlig og dokumentbasert tilsyn:

Mer informasjon om tilsyn i livsforsikrings- og skadeforsikringsforetak:

Finanstilsynets hovedaktiviteter

Finanstilsynets aktiviteter styres på overordnet nivå fra Finansdepartementet ved et årlig tildelingsbrev.

Oversikt over gjennomførte hovedaktiviteter finnes i Finanstilsynets årsmelding: