Søk Søk
Forside Tema Fintech og regulatorisk sandkasse

Fintech og regulatorisk sandkasse

Nye aktører, ny teknologi og nye forretningsmodeller i finansnæringen skaper behov for informasjon og veiledning. I tillegg til informasjon om relevant regelverk, kan Finanstilsynet gi veiledning og avklaringer om konsesjonssøknader. Finanstilsynet har også en regulatorisk sandkasse for fintech.

Fintech er en forkortelse for finansiell teknologi. Begrepet benyttes vanligvis for å beskrive innovasjon innen finansmarkedet som er muliggjort av teknologisk utvikling, og som kan resultere i nye produkter, løsninger og forretningsmodeller.

Aktører som skal tilby konsesjonspliktige finansielle tjenester, vil komme under tilsyn av Finanstilsynet. Vi har tilsyn med banker, finansieringsforetak, kredittforetak, e-pengeforetak, betalingsforetak, forsikringsforetak, pensjonsforetak og -fond, forsikringsformidlere, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond, regulerte markeder (inkl. børser), verdipapirregister, eiendomsmeglingsforetak, inkassoforetak, regnskapsførere og revisorer. I tillegg har Finanstilsynet kontroll med prospekt, den finansielle rapporteringen til noterte foretak og markedsadferd i verdipapirmarkedet.

Foretak under tilsyn har ansvaret for at virksomheter som skal levere eller utføre tjenester for dem, følger de regler som gjelder for virksomheten.

Her finner du mer informasjon om relevant regelverk, konsesjoner og søknadsprosessen. Finanstilsynet har også et veiledningstilbud til fintech-virksomheter. Veiledning foregår enten på e-post eller i møter. Fintech-virksomheter kan også søke om å delta i Finanstilsynets regulatoriske sandkasse.