Søk Søk
Forside Regelverk Betalingsforetak

Regelverk

Betalingsforetak

Oversikt over relevant regelverk for betalingsforetak.

Det vil etter regelverket kunne gis to ulike konsesjoner:

 1. Betalingsforetak
 2. Betalingsforetak med begrenset tillatelse

Betalingsforetakene kan få tillatelse til å utføre alle de fem tjenestene som er definert i finansavtaleloven § 11. Betalingsforetak med begrenset tillatelse kan kun yte tjenesten pengeoverføringer, se § 11 første ledd pkt d). Pengeoverføringer er nærmere definert i samme lovs § 12 pkt k):

"pengeoverføring: betalingstjeneste hvor det mottas midler fra en betaler uten at det opprettes en konto i betalingsmottakerens eller betalerens navn, utelukkende med sikte på å overføre et tilsvarende beløp til en betalingsmottaker eller til en institusjon på vegne av en betalingsmottaker og/eller der midlene tas imot på mottakerens vegne og stilles til mottakerens rådighet."

Oversikten over regelverket tar først for seg regelverket for betalingsforetakene med ordinær tillatelse og deretter spesialreglene for betalingsforetakene med begrenset tillatelse.

Hovedpunkter i finansforetaksloven:

 • Å tilby betalingstjenester krever tillatelse fra Finansdepartementet
 • Betalingsforetakene anses å drive finansieringsvirksomhet. Foretak som gis tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak regnes også som finansforetak. De er likevel ikke underlagt alle lovens bestemmelser, se finansforetaksloven § 1-3 annet ledd.
 • Bestemmelsene i finansforetaksloven om egnethetsvurderinger, krav til selskapsform, avvikling, fusjon og krav til foretakenes selskapsorganer gjelder tilsvarende for betalingsforetak
 • Finansdepartementet kan fastsette nærmere regler om betalingsforetak og foretak med begrenset tillatelse etter finansforetakslovens § 2-10, tredje ledd, herunder gjøre unntak fra reglene som gjelder for finansforetak, og fastsette regler om organisering, virksomhet, kapitalkrav, eierforhold, sikring av midler, bruk av agenter og oppdragstakere, vilkår for tillatelse, tilbakekall av tillatelse, nemndbehandling av tvister og tilsyn. 

Betalingsforetakenes virksomhet

Hvilke betalingstjenester foretakene kan drive er nærmere definert i finansavtaleloven § 11:

 1. Kontanter inn på og ut av konto
 2. Gjennomføring av transaksjoner fra en konto ved direkte debiteringer, bruk av betalingskort e.l., kreditoverføringer og faste betalingsordre
 3. Utstedelse av betalingsinstrument og innløsning av transaksjoner hvor dette er benyttet
 4. Pengeoverføringer
 5. Betalingstransaksjoner over ”nettet”

I tillegg kan de drive aktiviteter som har driftsmessig tilknytning, drift av betalingssystem og andre aktiviteter i samsvar med norsk lovgivning. Det kan likevel settes vilkår i tillatelsen om at betalingstjenestevirksomheten skal atskilles fra den øvrige virksomheten.  

Betalingsforetakene kan gis tillatelse til å yte en eller flere av tjenestene i § 11.

Virksomhetsbegrensninger

 • Foretakene kan ikke ta mot ordinære innskudd – artikkel 5 i direktiv 2006/48/EF (kredittinstitusjoner)
 • Kun kontoer til bruk for utføring av betalingstjenester
 • Midler på disse kontoene er heller ikke å anse som innskudd – og midlene er ikke dekket av innskuddsgarantien
 • Kun kreditt i tilknytning til betalingstransaksjoner og tjenestene b), c) og e) i finansavtaleloven § 11, midlene som mottas fra andre kunder kan ikke benyttes i kredittytingen og ansvarlig kapital må tilpasses kredittbeløpet, jf. utkastet til forskriften § 10.

Mer informasjon om betalingsforetak