Søk Søk
Forside Tilsyn Markedsatferd

Tilsyn

Markedsatferd

Investorer må overholde en rekke forbud og plikter som er oppstilt i verdipapirhandelloven kapittel 3 og 4 ved handel i verdipapirmarkedet. Formålet med bestemmelsene å legge til rette for sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter.

Generelt om regelverket

De generelle atferdsreglene finnes i verdipapirhandelloven kapittel 3. Kapittelets anvendelsesområde er definert i vphl. § 3-1. Kapittelet gjelder som utgangspunkt for finansielle instrumenter som er eller søkes notert på norsk regulert marked. Finansielle instrumenter er nærmere definert i vphl. § 2-2.

Verdipapirhandelloven kapittel 3 gjelder uavhengig av om en transaksjon faktisk foretas i det norske markedet, og uavhengig av utsteders, investors eller meglers nasjonalitet eller forretningssted/bopel. Det er således ikke et vilkår at selve transaksjonen skal være foretatt på norsk regulert marked.

Mer informasjon om innholdet i atferdsreglene og Finanstilsynets tolkninger finnes i en egen veiledning. Denne veiledningen erstattet Finanstilsynets rundskriv 28/2011: 

Bestemmelsene i verdipapirhandelloven kapittel 3 er rettet mot investorer, de børsnoterte foretakene, deres eksterne rådgivere og verdipapirforetakene.

Handleforbud

Ingen som besitter innsideinformasjon kan handle aksjer eller andre finansielle instrumenter som informasjonen gjelder, jf. vphl. § 3-3. Det er heller ikke lov å tilskynde andre til å handle i aksjene som man besitter innsideinformasjon om.  

Taushetsplikt og tilbørlig informasjonshåndtering

Verdipapirhandelloven § 3-4 inneholder regler om hvordan innsideinformasjon skal håndteres. Personer som er i besittelse av innsideinformasjon har taushetsplikt overfor uvedkommende. Taushetsplikten omfatter enhver som har innsideinformasjon. Dette innebærer at også personer som mer tilfeldig kommer i besittelse av innsideinformasjon vil være underlagt taushetsplikt. Det samme gjelder investorer som får innsideinformasjon, for eksempel i forbindelse med plassering av større verdipapirposter i markedet. Utover taushetsplikten er det krav om at enhver skal utvise tilbørlig aktsomhet i sin omgang med innsideinformasjon for å hindre at innsideinformasjon kommer i uvedkommendes besittelse eller misbrukes. Personen som har innsideinformasjon skal sørge for at oppbevaring og distribusjon av slik informasjon skjer på en forsvarlig måte.

Undersøkelsesplikt og meldeplikt

Styremedlem, ledende ansatt, medlem av kontrollkomité, revisor, varamedlem, observatør, styresekretær og direksjonssekretær til styret i utstederforetaket (såkalte primærinnsidere) har undersøkelsesplikt etter vphl § 3-6 før vedkommende handler i aksjer som er utstedt av utstederforetaket. Plikten innebærer at før primærinnsiderne foretar eller tilskynder til tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrumenter utstedt av foretaket må de foreta en forsvarlig undersøkelse av om det foreligger innsideopplysninger i foretaket. Denne kretsen av ansatte er også relevant for personer som har meldeplikt, jf. vphl. § 4-2 første ledd.

Alle primærinnsidere (styremedlem, ledende ansatt, medlem av kontrollkomite eller revisor) skal straks sende en melding til det regulerte markedet dersom vedkommende handler i aksjen som er utstedt av det selskapet som de er primærinnsidere i, jf. vphl. § 4-2.

Rådgivningsforbudet

Etter vphl. § 3-7 skal den har innsideinformasjon ikke gi råd om handel med finansielle instrumenter som innsideinformasjonen vedrører. Forbudet gjelder råd om handler i de finansielle instrumentene som innsideinformasjonen vedrører, herunder råd om å avstå fra å handle. Overtredelse av rådgivningsforbudet kan straffes uavhengig av om mottaker av rådet faktisk følger rådet. 

Forbud mot markedsmanipulasjon

Det er forbudt å foreta markedsmanipulasjon i tilknytning til finansielle instrumenter etter vphl. § 3-8. Det er definert i bestemmelsen hva som anses som markedsmanipulasjon.  

Flaggeplikt

Alle personer eller selskaper som på grunn av handel i aksjer, rettigheter til aksjer eller stemmerettigheter når opp til, overstiger eller faller under visse grenser av aksjekapitalen eller en tilsvarende andel av stemmene i et selskap, må flagge dette til det regulerte markedet straks, jf. vphl. § 4-3. 

Listeføringsplikt

Verdipapirhandelloven § 3-5 oppstiller en plikt for børsnoterte foretak til å føre liste over personer som gis tilgang til innsideinformasjon. I bestemmelsen er det gitt utfyllende regler om hvem som skal føres på listen, hvordan listen skal føres og oppbevaring av listen. Innsidelister skal oversendes til Finanstilsynet på forespørsel.

Løpende informasjonsplikt

Reglene om løpende informasjonsplikt følger av vphl. §§ 5-1 til 5-3. Børsnoterte foretak skal uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre innsideinformasjon etter verdipapirhandelloven § 3-2 første til tredje ledd, som direkte angår selskapet, jf. vphl. § 5-2 første ledd.  

Opplysninger skal offentliggjøres etter reglene i vphl. § 5-12. I tillegg skal opplysningene gjøres tilgjengelige på utsteders internettside etter at offentliggjøring har funnet sted. 

Mer informasjon om markedsatferd