Søk Søk
Forside Tilsyn Forsikringsformidlingsforetak

Tilsyn

Forsikringsformidlingsforetak

Hovedformålet med å føre tilsyn med forsikringsformidlingsforetak er å bidra til velfungerende markeder og god kundebeskyttelse. Tilsynet skal bidra til forsvarlig risikostyring og kontroll i foretakene. I tillegg skal tilsynet også bidra til at forsikringsmeglingsforetakene driver virksomheten i tråd med god meglerskikk.

Gjennom sitt tilsynsarbeid kontrollerer Finanstilsynet at foretakene følger de lover, regler og retningslinjer som gjelder for virksomheten. Tilsynsarbeidet skjer dels dokumentbasert, for eksempel i form av rapportering og analyse av data og dels gjennom stedlige tilsyn.

Forsikringsformidlere under tilsyn

Finanstilsynets konsesjonsregister gir oversikt over hvilke foretak som er under tilsyn.

Tilsynet med forsikringsformidlingsforetak som har hovedsete i et annet EØS-land og som opererer i Norge gjennom filial eller ved grensekryssende virksomhet, er i hovedsak begrenset til  reglene om uavhengighet og god meglerskikk, provisjonsforbud og informasjon til kundene

Stedlige tilsyn

Et stedlig tilsyn innebærer en omfattende gjennomgang av virksomhetens drift og kan favne over hele eller deler av virksomheten. Ved stedlige tilsyn benytter Finanstilsynet en risikobasert tilsynsmetodikk, det vil si at man har fokus på de ulike former for risiko som forsikringsformidlingsvirksomheten er eksponert for. Finanstilsynet tar utgangspunkt i den dokumentasjonen som foretaket er pålagt å utarbeide i henhold til regler for risikostyring og internkontroll.

Under tilsynet vil Finanstilsynet ha samtaler med daglig leder, styrets leder og ekstern revisor. Også andre relevante representanter for virksomheten kan bli kalt inn ved behov.

Under stedlige tilsyn ser Finanstilsynet på foretakenes systemer for risikostyring og internkontroll. Viktige områder under stedlige tilsyn er at foretaket har gode og forsvarlige prosesser for godkjenning av forsikringsgivere, håndtering av klientmidler, informasjon til kundene, analyse av og rådgivning om kundens forsikringsbehov og etterlevelse av god meglerskikk.

I etterkant av tilsynet utarbeider Finanstilsynet en foreløpig rapport som sendes til foretakets styre for uttalelse. Deretter skrives en rapport med endelige merknader.

Finanstilsynet har oppsummert erfaringer fra stedlig tilsyn med hvordan forsikringsformidlingsforetakene etterlever risikostyringsforskriften i et likelydende brev til forsikringsformidlingsforetakene.

Dokumentbasert tilsyn

Forsikringsformidlingsforetak i Finanstilsynets register skal årlig sende inn en rapport med opplysninger fra  årsregnskapet og formidlet premie og gi svar på spørsmål om driften.  Forsikringsformidlere skal sørge for at revisor sender en revisorerklæring om håndtering av klientmidler to ganger årlig. I tillegg skal foretakene sende gyldig forsikringsbevis for ansvars- og underslagsforsikring hvert år. Foretakene skal rapportere via Altinn.

Rapporteringen brukes også i norsk offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Inntektstallene brukes ved beregning av den årlige tilsynsavgiften.

Kontakt

Mer informasjon om forsikringsformidlingsforetak