Søk Søk
Forside Tilsyn Finansiell rapportering

Tilsyn

Finansiell rapportering

Finanstilsynet fører kontroll med at årsregnskap (både på konsern- og selskapsnivå), årsberetning, halvårsregnskap og annen finansiell rapportering fra utstedere av omsettelige verdipapirer som er eller søkes notert på regulert marked i EØS, er i samsvar med lov eller forskrifter.

Etter verdipapirhandelloven (vphl.) § 15-1 tredje ledd fører Finanstilsynet kontroll med den periodiske finansielle rapporteringen til utstedere med noterte omsettelige verdipapirer.  Kontrollen omfatter også at den periodiske finansielle rapporteringen offentliggjøres innenfor fristene.

Kontrollen føres med utstedere som har Norge som hjemstat. Kontrollen skjer uavhengig av det regnskapsspråk utsteder benytter.

Hjemstat i EØS

Finanstilsynet fører kontroll med den periodiske rapporteringen fra utstedere av omsettelige verdipapirer som er eller søkes notert på regulert marked i EØS med Norge som hjemstat. Hvilke utstedere som har Norge som hjemstat følger av vphl. § 5-4. Se Oslo Børs sine nettsider om noterte foretaks hjemstat.

Ekvivalens

For utstedere fra land utenfor EØS med Norge som hjemstat, kan Finanstilsynet vurdere om kravene til innholdet i årsberetning, ansvarserklæring og selskapsregnskapet til morselskapet etter tredjelandets lovgivning oppfyller kravene i verdipapirforskriften § 5-7 .

Utvelgelse

Det er etablert en tredelt modell som innebærer at noen foretakene blir valgt ut til kontroll som følge av risikovurderinger, rotasjon og/eller signaler.

Kontroll av finansiell rapportering

Finanstilsynet kontrollerer at innholdet i den finansielle rapporteringen er i samsvar med lov og forskrift.  Finanstilsynets kontroll er innrettet for å avdekke vesentlige rapporteringsavvik. Kontrollen er først en gjennomgang av regnskapsrapporteringen fra foretaket sammen med annen offentlig tilgjengelig informasjon som for eksempel børsmeldinger. Dersom Finanstilsynet finner det nødvendig, vil det sende foretaket et brev med spørsmål knyttet til ett eller flere forhold i den finansielle rapporteringen til foretaket. Foretakene får vanligvis tre ukers svarfrist på Finanstilsynets forespørsler.

Finanstilsynet vil ofte avholde møte med foretaket i løpet av kontrollprosessen. Det er vanlig at foretakets revisor deltar på slike møter.

Finanstilsynet vil konferere med ESMA eller Regnskapsfaglig ekspertutvalg før det fattes vedtak i prinsipielle spørsmål. Finanstilsynet kan be det Regnskapsfaglige ekspertutvalget om en uttalelse i konkrete saker.

Dersom Finanstilsynet er uenig i foretakets regnskapsmessige behandling av ett eller flere forhold kan Finanstilsynet fatte vedtak om at forholdet må rettes eller at det må gis ytterligere informasjon. Finanstilsynet kan også vedta at foretaket må avlegge årsregnskapet eller delårsregnskapet på nytt. Før det fattes et vedtak, vil Finanstilsynet alltid sende foretaket et varsel om vedtak hvor faktum og Finanstilsynets vurdering fremkommer. Foretaket får mulighet til kontradiksjon.

Kontrollprosessen avsluttes med et avsluttende brev som oppsummerer kontrollen. Et eventuelt vedtak vil fremgå av det avsluttende brevet. Brevet blir gjort tilgjengelig på Finanstilsynets hjemmeside og offentliggjøres på Oslo Børs Newsweb.

Foretak kan klage på Finanstilsynets vedtak. Klagefristen er tre uker etter at vedtaket er gjort kjent for foretaket. Klagen sendes til Finanstilsynet og behandles av Finansdepartementet eller en klagenemnd oppnevnt av Finansdepartementet.  

Tematilsyn og rapporter

Finanstilsynet gjør ved gjevne mellomrom bredere tilsyn og gjennomganger av enkelte tema og forhold.

Regnskapsfaglig ekspertutvalg

Regnskapsfaglig ekspertutvalg ble oppnevnt av Finansdepartementet 13. oktober 2005, for å gi Finanstilsynet regnskapsfaglige råd i kontrollen med regnskapene til utstedere av omsettlige verdipapirer notert på regulert marked.

Medlemmene i ekspertutvalget er:

Verv

Navn

Tittel

Arbeidsgiver

Oppnevt til

Leder

Stig Enevoldsen

Statsautorisert revisor

Deloitte 

01.01.2020

Nestleder

Signe Moen

Statsautorisert revisor

Pricewaterhouse Coopers

01.01.2022

Medlem

Kjell Magne Baksaas

Statsautorisert revisor

Høgskolen i Vestfold

01.01.2020

Medlem

Gry Kjersti Berget

Statsautorisert revisor

Deloitte AS

01.01.2020

Medlem

Nina Rafen

Statsautorisert revisor

EY

01.01.2020

Medlem

Frøystein Gjesdal

Professor

Norges Handelshøyskole

01.01.2022

Medlem

Geir Moen

Statsautorisert revisor

KPMG AS

01.01.2020

Varamedlem

Karin Råd

Ass. Direktør

Statkraft

01.01.2022

Varamedlem

Roar Inge Hoff

Leder

DNB

01.01.2020

Varamedlem

Reidar Jensen

Statsautorisert revisor

BDO AS

01.01.2020

EU-samarbeid

Landene i EU/EØS samarbeider på området for tilsyn med den finansielle rapporteringen til børsnoterte foretak.

European Securities and Markets Authority (ESMA)
ESMA er en uavhengig myndighet i EU som består av medlemmer fra europeiske tilsynsmyndigheter. Finanstilsynet legger vekt på å organisere håndhevingen i samsvar med prinsippene som er utarbeidet av ESMA, men er ikke bundet av disse. 

Relevant informasjon fra ESMA som omhandler den finansielle rapporteringen:

European Enforcers Coordination Sessions
EECS består av tilsynsmyndighetene i Europa. EECS ble opprettet for å diskutere avgjørelser tatt av de nasjonale tilsynsmyndigheter og erfaringer med bruk av standarder i tilsynsvirksomhet. Utdrag fra avgjørelser fra EECS finnes på linken til ESMA Library ovenfor. 

Kontakt

Mer informasjon om finansiell rapportering