Søk Søk
Forside Tema Likviditet

Likviditet

Likviditetsregulering skal sørge for en forsvarlig likviditetsstyring i foretaket og bidra til at foretaket til enhver tid har stabil finansiering og tilstrekkelige likvide eiendeler for å dekke sine forpliktelser ved forfall.

Likviditetsrisiko reguleres i finansforetaksloven, forskrift om forsvarlig likviditetsstyring (likviditetsforskriften), CRR/CRD IV-forskriften og forskrift om beregning av likvide eiendeler, utbetalinger og innbetalinger i likviditetsreserven (LCR).

Likviditetsreserve og stabil finansiering i CRR/CRD IV

Krav til likviditetsreserve og stabil finansiering reguleres i forordning 575/2013 og direktiv 2013/36/EU (CRR/CRD IV). Likviditetskravene bygger i stor grad på anbefalingene fra Baselkomitéen i Basel III fra 2013. CRR/CRD IV er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

I regelverket stilles det krav til at foretakene skal ha tilstrekkelig likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid i en situasjon med stress i penge- og kapitalmarkedene (Liquidity Coverage Ratio - LCR). Videre stilles det krav til at foretakene skal ha stabil og langsiktig finansiering (Net Stable Funding Ratio - NSFR).

EU-kommisjonen vedtok 10. oktober 2014 en forordning (2015/61) med nærmere definisjon av LCR. Forordningen gir regler om sammensetningen og avkortning av likvide eiendeler i LCR, samt utfyllende regler om uttaks- og inntaksfaktorer for utbetalinger og innbetalinger de nærmeste 30 dagene i en stressituasjon. Minstekrav til 60 prosent LCR trådte i kraft i EU 1. oktober 2015. Kravet fases så gradvis inn med 70 pst. fra 1. januar 2016, 80 pst. fra 1. januar 2017 og 100 pst. fra 1. januar 2018. 

Det er ikke besluttet om NSFR skal innføres som et minstekrav. Det er forventet et lovforslag fra EU-kommisjonen innen utgangen av 2016. Eventuell ikrafttredelse for et minstekrav til NSFR er foreslått fra 2018. Medlemslandene kan imidlertid velge å innføre minstekravene til likviditet og stabil finansiering tidligere enn det som er spesifisert i regelverket.

Rapporteringskravene til likviditet og stabil finansiering som følger av CRR/CRD IV ble  implementert fra henholdvis juli og september 2014.

Finansdepartementet ba i brev av 17. september 2014 Finanstilsynet vurdere hvordan nye likviditetskrav skal innføres i Norge.

Finanstilsynet oversendte 1. juni 2015 utkast til høringsnotat og forskriftsforslag som svar på Finansdepartementets oppdrag om å utforme forslag til hvordan de nye likviditetskravene i CRR/CRD IV skal innføres i Norge.

Finansdepartementet ba i brev av 25. november 2015 Finanstilsynet vurdere om det skal stilles et krav til LCR i signifikante valutaer, herunder norske kroner. Finanstilsynet oversendte 1. september 2016 utkast til høringsnotat med forslag til endring av CRR/CRD IV forskriften som svar på Finansdepartementets oppdrag.

Minstekrav til likviditetsreserve i CRR/CRD IV-forskriften

Finansdepartementet fastsatte 25. november 2015 forskrift om endring av CRR/CRD IV-forskriften med regler om et krav til likviditetsreserve (LCR). Reglene trådte i kraft 31. desember 2015.

Finansdepartementet har 11. desember 2015 foretatt enkelte presiseringer i reglene om likviditetsreserve og gitt utsatt frist for oppfyllelse av kravet for kredittforetak. Reglene vil gjelde på foretaksnivå for bank og kredittforetak, samt delkonsolidert nivå og konsolidert nivå. Forskriften åpner ikke for unntak fra LCR for foretak i eller utenfor konsernforhold.

Foretakene kan innfase likviditetsreservekravet (LCR) med minst 70 prosent fra og med 31. desember 2015, minst 80 prosent fra og med 31. desember 2016 og minst 100 prosent fra og med 31. desember 2017. Kredittforetak kan fase inn kravet med minst 70 prosent fra og med 30. juni 2016. Foretak som er ansett som systemviktig finansinstitusjon etter forskrift 12. mai 2014 nr. 627 om identifisering av systemviktige finansinstitusjoner, skal oppfylle likviditetsreservekravet med minst 100 prosent fra 31. desember 2015. For kredittforetak som er datterforetak av foretak som er ansett som systemviktig finansinstitusjon, skal likviditetsreservekravet oppfylles med minst 100 prosent senest innen 30. juni 2016.

Finanstilsynet fastsatte 22. desember 2015, med hjemmel i CRR/CRD IV-forskriften, forskrift om beregning av likvide eiendeler, utbetalinger og innbetalinger i likviditetsreserven (LCR). Forskriften inneholder regler om avkortningssatser for likvide eiendeler, samt uttaks- og inntaksfaktorer for utbetalinger og innbetalinger i likviditetsreservekravet. Reglene er basert på kommisjonsforordning 2015/61 om LCR.

Finansdepartementet fastsatte 26. juni 2017 krav til LCR i hver signifikante valuta tilsvarende det nivået som gjelder for alle valutaer samlet sett, med unntak for norske kroner. For banker og kredittforetak som har euro eller amerikanske dollar som signifikant valuta, er det fastsatt et likviditetsreservekrav i norske kroner på minst 50 prosent. For foretak som verken har euro eller amerikanske dollar som signifikant valuta er det ikke minstekrav til likviditetsreserve i norske kroner. Det følger av forskriften at Finanstilsynet kan fastsette grenser for det enkelte foretak for hvor mye netto likviditetsutgang i en valuta, som kan dekkes av likvide eiendeler i en annen valuta. Reglene trådte i kraft 30. september 2017.

Stabil og langsiktig finansiering

Det er ingen minstekrav til stabil finansiering i dagens regelverk, men det følger av finansforetaksloven § 13-7 femte ledd at Finansdepartementet i forskrift kan fastsette minstekrav til finansforetaks andel stabil finansiering. I likviditetsforskriften § 5 stilles det et generelt krav til at foretakene har en tilstrekkelig beholdning stabil finansiering. 

Offentliggjøring av finansiell informasjon

Per i dag er det ingen pilar 3 krav til offentliggjøring av informasjon om likviditet i CRD IV, men Baselkomitéen publiserte i januar 2014 krav til offentliggjøring av informasjon om LCR. Det forventes at disse tas inn i CRD IV. 

Oppfyllelse av likviditetsreservekravet i CRR/CRD IV-forskriften skal offentliggjøres kvartalsvis sammen med foretakets regnskapsrapportering. Offentliggjøringen skal omfatte opplysninger om oppfyllelse separat for signifikante valutaer.

Kontakt regelverk

Kontakt rapportering

Kontakt stedlig tilsyn/SREP/ILAAP