Søk Søk
Forside Tema Likviditet

Likviditet

Likviditetsregelverket stiller krav til at foretakene skal ha en likviditetsreserve til å dekke likviditetsutgang i en stressituasjon. Det stilles videre krav til at foretakene skal ha stabil finansiering og forsvarlig likviditetsstyring.

Likviditetsrisiko reguleres hovedsakelig i finansforetaksloven, kapitalkravsforordningen (CRR, (EU) 575/2013) og LCR-forordningen ((EU) 2015/61). Nasjonale valg og tilpasninger er gitt i CRR/CRD IV-forskriften.

Minstekrav til likviditetsreserve

Det følger av LCR-forordningen at foretakene til enhver tid skal ha en likviditetsreserve (Liquidity Coverage Ratio - LCR) på minst 100 prosent for alle valutaer samlet. Det vil si at foretakenes beholdning av likvide eiendeler minst skal tilsvare netto likviditetsutgang i en situasjon med stress i penge- og kapitalmarkedene 30 dager frem i tid.

I CRR/CRD IV-forskriften stilles det også krav til LCR i hver signifikante valuta, med unntak av norske kroner (NOK), på minst 100 prosent. For banker og kredittforetak som har euro eller amerikanske dollar som signifikant valuta, er det fastsatt et minstekrav til LCR i norske kroner på minst 50 prosent. For foretak som verken har euro eller amerikanske dollar som signifikant valuta er det ikke minstekrav til LCR i norske kroner. Det følger av forskriften at Finanstilsynet kan fastsette grenser for det enkelte foretak for hvor mye netto likviditetsutgang i en valuta, som kan dekkes av likvide eiendeler i en annen valuta.  

Stabil og langsiktig finansiering

Det er ingen minstekrav til stabil finansiering i gjeldende regelverk, men det følger av finansforetaksloven § 13-7 femte ledd at Finansdepartementet i forskrift kan fastsette minstekrav til finansforetaks andel stabil finansiering.

I CRR art. 413 stilles det et generelt krav til at foretakene skal ha stabil og langsiktig finansiering (Net Stable Funding Ratio - NSFR). I den reviderte kapitalkravsforordningen (CRR2) er NSFR tatt inn som et minstekrav fra 2021.

Offentliggjøring av finansiell informasjon

Av kapitalkravsforordningen følger generelle offentliggjøringskrav knyttet til ulike risikoområder, herunder likviditetsrisiko. Nøkkelindikatorer knyttet til de ulike risikoområdene skal offentliggjøres. På likviditetsrisikoområdet er LCR en av de sentrale indikatorene, og EBA har utarbeidet retningslinjer for offentliggjøring av LCR. Finanstilsynet forventer at norske foretak legger disse til grunn for sin offentliggjøring.

Internasjonale prosesser og pågående arbeid

Finanstilsynet deltar i arbeidsgrupper i flere internasjonale organisasjoner, herunder Baselkomiteen for banktilsyn (BCBS) og Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA). Arbeidet omfatter blant annet utvikling og forvaltning av regelverk. Det pågår til enhver tid internasjonale prosesser med relevans for norske finansforetak.

Kontakt regelverk

Kontakt rapportering

Kontakt stedlig tilsyn/SREP/ILAAP