Søk Søk
Forside Tema Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning

Forsikringsforetak og pensjonsforetak skal ha en forsvarlig kapitalforvaltning. Eiendelene skal forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med foretakets formål. Foretaket skal vektlegge forsvarlig likviditet, sikkerhet, risikospredning og inntjening, og tilpasse kapitalforvaltningen til endringer i foretakets risikoeksponering og endringer i risiko knyttet til de ulike virksomhetsområdene, jf. finansforetaksloven § 13-10.

Kravet til forsvarlig kapitalforvaltning innebærer blant annet at:

 • investeringer kun skal foretas i eiendeler og instrumenter hvor underliggende risikoer kan identifiseres, måles, overvåkes, styres og rapporteres,
 • alle eiendeler skal plasseres slik at hensynet til sikkerhet, kvalitet, likviditet og avkastning sikres for porteføljen i sin helhet,
 • eiendelene skal være lokalisert slik at de til enhver tid er tilgjengelige,
 • eiendelene skal plasseres slik at forsikringsforpliktelsene og hensynet til forsikringstakerne ivaretas på best mulig måte,
 • i tilfeller av interessekonflikter skal plasseringer foretas i forsikringstakerens beste,
 • derivater bare kan anvendes i den utstrekning de bidrar til å redusere risikoen ved investeringer eller bidrar til å effektivisere kapitalforvaltningen,
 • investeringer og eiendeler som ikke er notert på regulert marked skal holdes på et forsvarlig nivå,
 • eiendelene skal være tilstrekkelig diversifisert for å unngå uheldige risikokonsentrasjoner mot enkelteiendeler, enkeltutstedere eller grupper av utstedere, geografiske områder og uforsvarlig høyt risikonivå i porteføljen som helhet, og
 • investeringer i eiendeler utstedt av samme utsteder eller utstedere som tilhører samme gruppe, skal være på et forsvarlig nivå.

Kapitalforvaltningsreglene i forskrift om pensjonsforetak kapittel 4 blir endret fra 1. januar 2019 som følge av nytt soliditetskrav for pensjonskasser. Mer informasjon: 

I den tilsynsmessige oppfølgingen vurderer Finanstilsynet foretakets systemer for styring og kontroll med kapitalforvaltningen samt foretakets risikonivå. Finanstilsynet legger til grunn at risikonivået til enhver tid skal være forsvarlig i forhold til foretakets risiko­bærende evne.

Mer informasjon om hva Finanstilsynet vektlegger i sin evaluering av foretakenes systemer for styring og kontroll av kapitalforvaltningen:

Eksempler på tilsynsmerknader knyttet til kapitalforvaltningsområdet

Finanstilsynet gjennomførte i første halvår 2010 tematilsyn som dekket kapitalforvaltnings­området i ni av de største pensjonskassene. Tilbakemeldingene til pensjonskassene er oppsummert i en samlerapport.

Nærmere om risikoanalyser/stresstester

Krav til pensjonsforetakenes risikoanalyser er regulert i forskrift om pensjonsforetak §16. 

Tidligere forskriftsendringer på kapitalforvaltningsområdet

 • Finansdepartementet fastsatte forskrift som gir nærmere bestemmelser om kapitalforvaltningen i pensjonsforetak jfr  forskrift 17. desember 2007 nr. 1457 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2008.
 • Finansdepartementet sendte 19.4.2016 forslag om endring av kapitalforvaltningsforskriften § 2-3 om risikoanalyser på høring. Forslaget innebærer at styret i pensjonskassen plikter å iverksette tiltak dersom risikoanalyser basert på virkelig verdi gir grunn til å tro at pensjonskassens fremtidige finansielle stilling vil være utsatt. 
 •  Kapitalforvaltningsforskriftene er opphevet for forsikringsforetakene med virkning fra 1. januar 2016 og gjelder kun for pensjonsforetak.
 • Finansdepartementet har med virkning fra 1.7.2011 fastsatt endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring. Endringene gjelder investeringer i fast eiendom gjennom andre selskaper. Kravet om at slike investeringer bare kan foretas gjennom aksjeselskaper, oppheves. Endringen innebærer at slike investeringer kan foretas gjennom eierandeler med begrenset ansvar i eiendomsselskaper uten gjeld, og der virksomheten er begrenset til plassering i eiendom (omsettelig bolig og forretningseiendom). Endringen innebærer at slike investeringer i eiendom kan foretas gjennom inntil fire eiendomsselskaper, det vil si at det kan være inntil fire eiendomsselskaper mellom forsikringsselskapet/pensjonsforetak og eiendommen. Endringsforskrift livsforsikring og endringsforskrift skadeforsikring.
 • Finansdepartementet har med virkning fra 1.1.2011 fastsatt endringer i forskrifter om forsikringsselskapers kapitalforvaltning. Endringene innebærer blant annet at livsforsikringsselskaper og pensjonskasser får økt adgang til å investere i unoterte verdipapirer og i aksjer utstedt av selskaper som driver eller eier infrastruktur. Det er også gjort endringer i adgangen til indirekte investering i fast eiendom. Mer informasjon om endringene
 • Finanstilsynet sendte 26. juni 2009 et forslag til Finansdepartementet om endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter.
 • I endringsforskrift 6. juli 2009 nr. 990 ble livforskriften § 3-3 tredje ledd nr. 2 endret. Henvisningen til § 3-1 første ledd nr. 3 ble erstattet med en henvisning til § 3-1 første ledd nr. 2. Det medførte at det ble innført en 4 prosentgrense for lån og innskudd i eller garantert av finans- eller kredittinstitusjon. Samtidig ble 4 prosentgrensen opphevet på fordringer i form av lån til eller garantert av en internasjonal organisasjon der minst én av statene innenfor EØS-området er medlem. Det ble også foretatt enkelte tekniske endringer.
 • Forskrift 4. april 2008 nr. 339 om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og enkelte andre forskrifter endret definisjonen av forsikringsmessige avsetninger i begge forskriftenes § 1-2. Gjenforsikringsandeler ble lagt til som nye eiendeler som kunne dekke forsikringsmessige avsetninger i livforskriften § 3-1 nye nr. 9 og 10. Tidligere nr. 9 til 19 ble nye nr. 11 til 21. Det ble også foretatt enkelte tekniske endringer.
 • Forskrift om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning og skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning ble fastsatt 17. desember 2007. Høringsdokumentene er tilgjengelige på Finansdepartementets nettsted.

Spørsmål og tolkingsuttalelser

Kontakt