Søk Søk
Forside Tema Kapitalforvaltning Endringer i forskrifter om forsikringsselskapers og pensjonskasser kapitalforvaltning

Endringer i forskrifter om forsikringsselskapers og pensjonskasser kapitalforvaltning

Finansdepartementet har med virkning fra 1.1.2011 fastsatt endringer i forskrifter om forsikringsselskapers kapitalforvaltning. Endringene innebærer blant annet at livsforsikringsselskaper og pensjonskasser får økt adgang til å investere i unoterte verdipapirer og i aksjer utstedt av selskaper som driver eller eier infrastruktur. Det er også gjort endringer i adgangen til indirekte investering i fast eiendom.

Endringer i livforskriften: investeringer i infrastruktur

Forskriftsendringen åpner for indirekte infrastrukturinvesteringer i form av investeringer i aksjer i infrastrukturforetak som ikke tar opp lån, forutsatt at underliggende infrastruktur gir langsiktig, stabil og forutsigbar avkastning, jf. § 3-1 første ledd nr. 14 og § 1-2 siste ledd. Det åpnes ikke for at investeringen skjer gjennom mellomliggende selskaper.

Videre åpnes det for økt adgang til å investere i obligasjoner og bilaterale lån sikret med pant i realregistrerte formuesgoder som inngår i infrastrukturinvesteringer, jf. § 3-1 første ledd nr. 7.

Investeringer i infrastrukturforetak skal ikke utgjøre mer enn 5 prosent av forsikringsmessige avsetninger, jf. § 3-2 første ledd. Eksponeringen mot den enkelte utsteder skal ikke utgjøre mer enn 4 prosent, jf. § 3-3 annet ledd. Det er ikke lagt inn noen særskilte enkeltrisikogrenser for plasseringer knyttet til ett enkelt infrastrukturobjekt eller flere infrastrukturobjekter som ligger tilstrekkelig tett sammen. Om infrastrukturen ligger tett sammen med fast eiendom som selskapet ellers er eksponert mot, vil infrastrukturen imidlertid omfattes av plasseringsbegrensningen på 7 prosent, jf. § 3-4.

Forsikringsvirksomhetsloven inneholder et forbud mot at forsikringsselskaper – direkte eller gjennom datterselskaper - driver forsikringsfremmed virksomhet, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 6-1. Forsikringsselskaper kan ikke eie mer enn 15 prosent av aksjene i et selskap som driver forsikringsfremmed virksomhet, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 6-2. At det innføres en egen klasse for infrastrukturinvesteringer i kapitalforvaltningsforskriften, skal ikke anses som unntak fra ovennevnte bestemmelser. Det er en forutsetning at infrastrukturinvesteringer vurderes opp mot, og ikke rammes av, forbudet mot forsikringsfremmed virksomhet i forsikringsvirksomhetsloven, eller de begrensninger som loven oppstiller for adgangen til å eie andeler i selskaper som driver slik forsikringsfremmed virksomhet.

Begrepet infrastrukturinvesteringer er ikke definert på en måte som gir en avgrensning mot fast eiendom. Det legges til grunn at bestemmelsen verken innsnevrer eller utvider muligheter for investeringer i fast eiendom.

Infrastrukturinvesteringer er omtalt i Finanstilsynets høringsnotat av 26. juli 2009 side 23 flg. 

Godkjenning 
Erverv av aksjer i infrastrukturforetak og etablering av fordringer sikret med pant i realregistrerte formuesgoder som inngår i infrastrukturinvesteringer skal godkjennes av Finanstilsynet. Investeringer i infrastruktur foretatt før forskriftsendringen kan ikke føres i de nye infrastrukturkategoriene før dette er godkjent av Finanstilsynet. Søknad om godkjenning skal utarbeides i samsvar med Finanstilsynets retningslinjer. 

Livforskriften: unoterte verdipapirer

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser får økt adgang til å investere i unoterte verdipapirer ved at den generelle plasseringsbegrensningen for eiendeler som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 20 økes fra 7 til 10 prosent av forsikringsmessige avsetninger.

Skadeforskriften: valuta

I forskriften er det gjort en presisering i bestemmelsene om valuta med sikte på å unngå unødvendige kurstap. Etter § 3-2 tredje ledd gis selskapene en rimelig tilpasningstid for å oppfylle kravet om at selskapets tilgodehavende i en valuta skal motsvare minst 80 prosent av de forsikringstekniske avsetningene knyttet til kontraktfastsatte forpliktelser i samme valuta..

Begge forskriftene: indirekte investering i fast eiendom

Forsikringsselskapene har etter gjeldende rett adgang til å investere direkte i fast eiendom. De nye reglene likestiller direkte eie av omsettelig fast eiendom med investeringer i slik fast eiendom gjennom aksjeselskaper. Forskriftene åpner videre for at det kan ytes lån til heleide datterselskaper.

Forskriftene tillater mellomliggende ledd mellom forsikringsselskapet/pensjonskassen og fast eiendom (for eksempel ved at forsikringsselskapet eier et holdingsselskap som investerer i flere eiendomskonsern hvis datterselskaper eier fast eiendom). Det er også åpnet for lån mellom morselskap og heleide datterselskaper. Det presiseres imidlertid at slikt lån forutsetter forhåndssamtykke etter finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 nest siste ledd.

Når det gjelder selskapsform for eiendomsselskaper og eventuelle holdingselskaper er det lagt opp til at det kun tillates eierandeler i aksjeselskaper. Dette er en innstramming i forhold til tidligere forskrift og det er derfor gitt en overgangsregel fram til 1. januar 2012. Overgangsregelen gjelder kun for investeringer foretatt før 1. januar 2011, jf. § 6-1 femte ledd. 

Begge forskriftene: plasseringer i verdipapirfond

I forskriftene er det gjort enkelte endringer i selskapenes adgang til å plassere i verdipapirfond. Det er fastsatt én øvre grense på 10 prosent for plasseringer i ett enkelt statsobligasjonsfond, uansett om fondet følger UCITS-direktivet eller ikke, jf. § 3-3 fjerde ledd nr. 5 og 6.

Forskriftsendringen medfører at fond som følger UCITS, og som etter vedtektene utelukkende skal plassere i fordringer som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 1 og 2 strammes til. Grensen for plasseringer i ett enkelt nasjonalt statsobligasjonsfond økes imidlertid fra 4 til 10 prosent av de forsikringsmessige avsetninger. Det er gitt en overgangsregel fram til 1. juli 2011. Overgangsregelen gjelder kun for investeringer foretatt før 1. januar 2011, jf. § 6-1 siste ledd. 

Endringsforskriftene